Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Code van goede praktijk voor rioleringssystemen

De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het cover code van goede praktijkouderhoud van rioleringssystemen is de handleiding voor Aquafin, rioolbeheerders, gemeenten en studiebureaus bij het ontwerpen van rioleringsinfrastructuur. De code moet ervoor zorgen dat de verschillende onderdelen van het rioleringssysteem consistent ontworpen, op elkaar afgestemd en beheerd worden.

Code herzien in 2012

Op 20 augustus 2012 keurde minister Joke Schauvliege het ministerieel besluit goed dat de herziene code vaststelt

De vorige code dateerde van 1996 en was aan herziening toe. De gehanteerde neerslagparameters stemden niet meer overeen met de verwachte toekomstige klimaatevoluties, waardoor ook de ontwerpparameters minder beschermden tegen wateroverlast.

In de nieuwe code wordt de capaciteit van rioolstelsels zodanig berekend dat een bui die zich statistisch gezien eens om de twintig jaar voordoet geen wateroverlast op straat tot gevolg heeft. De ontwerpparameters werden geoptimaliseerd op basis van ervaringen met volledig gescheiden stelsels en de kwetsbaarheidskaart voor overstorten werd geactualiseerd. Er werd ook een luik toegevoegd over het beheer en onderhoud van rioleringen.

Gezien de betekenisvolle verhoging van de terugkeerperiode voor water op straat werd een overgangsperiode voor bestaande en lopende projecten vastgelegd. Uiterlijk op 1 januari 2017 moest het hydraulisch ontwerp van alle ontwerpen die op dat moment voor uitvoering gepubliceerd zijn, aan de nieuwe richtlijnen voldoen. Voor contracten die na 4 oktober 2012  afgesloten werden, moesten de nieuwe dimensioneringsregels onmiddellijk toegepast worden.

Technische toelichtingen

De code bestaat uit 9 hoofdstukken. Bij elk hoofdstuk hoort een technische toelichting. Bij de nieuwe code hoort ook een rekenmodule die ondersteuning biedt bij het uitwerken van een inspectieplan voor het onderhoud van rioleringen.

Sinds juni 2014 zijn ook composietbuien voor het ontwerp van rioleringssystemen volgens de code van goede praktijk beschikbaar.

Bronmaatregelen

Deel 3 van de code omvat de richtlijnen voor het ontwerpen van de bronmaatregelen in het kader van een rioleringsdossier. De dimensionering van de voorzieningen is evenwel niet uniform voor gans Vlaanderen. Het ontwerp moet afgestemd worden op de omgeving en het betrokken watersysteem.  De leidraad voor het ontwerpen van bronmaatregelen biedt een aantal aanknooppunten die het ontwerpen van bronmaatregelen efficiënter moeten laten verlopen.

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.