Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technische toelichting deel 6 - Dimensionering hemelwaterriolen en gemengde riolen

Technische toelichting bij code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Deel 6 van de technische toelichtingen bij de code van goede praktijk licht de verschillende maatgevende parameters bij de ontwerp- en nazichtsberekening toe.

De belangrijkste aanpassing is de gehanteerde terugkeerperiode. Studies tonen aan dat bij een hoog klimaatscenario een 20-jarige bui tegen 2100 een 5-jarige bui wordt. Voor de robuustheid tegen overstromingen werd de terugkeerperiode van water op straat vastgelegd op 20 jaar i.p.v. de terugkeerperiode van 5 jaar uit de vorige code; een “no regret”-maatregel inzake klimaatadaptatie.

Deel 6 bevat ook regels inzake het ontwerpen van pompstations en persleidingen op gemengde stelsels.

Historiek

Goedgekeurd door de CIW op 12/10/2012.

Aangepast op 14/12/2016: Onder 6.3.5., 2e alinea wordt verduidelijkt dat het ontwerpcriterium dat bij een terugkeerperiode van T2 een vrijboord van minimaal 0,5 m vooropstelt, richtinggevend is en niet strikt moet worden toegepast als aan de overige ontwerpcriteria voldaan is.

cover deel 6

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.