Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Globale evaluatie overstromingen november 2010 (rapport, 2011)

Naar aanleiding van de wateroverlast van november 2010, kreeg de CIW de opdracht een grondige evaluatie te maken van de overstromingen en aanbevelingen voor het beleid te formuleren.

Het globale evaluatierapport bestaat uit twee luiken: een globale inventaris en een actieplan.

  • De inventaris beschrijft op een geïntegreerde manier waar zich overstromingen hebben voorgedaan en schetst de belangrijkste aandachtspunten voor het vrijwaren van ruimte voor water en het vasthouden van hemelwater, het onderhoud en de infrastructuur van waterlopen, de samenwerking tussen crisiscellen, hulpdiensten en waterbeheerders, het databeheer en de watersysteemkennis en het juridisch instrumentarium. Een uitgebreide beschrijving van de overstromingsgebeurtenissen per gemeente is terug te vinden in de inventarisatieverslagen van de bekkensecretariaten.
  • Het actieplan zet in op een mix van acties om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen, van concrete investeringswerken op de locaties waar zich in november wateroverlast heeft voorgedaan, over het optimaliseren en aanpassen van regelgeving en het uitwerken van nieuwe beleidsinstrumenten tot het versterken van de samenwerking tijdens crisismomenten.

U kunt het globale evaluatierapport raadplegen via gerelateerde items (zie hieronder).

Foto_globale_evaluatie_overstromingen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.