Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2017 - Verder werk maken van droogterisicobeheer

Op 21 juni 2017 stelde minister Joke Schauvliege de CIW aan als droogtecoördinator en gaf ze de opdracht om een droogteplan uit te werken.

Tijdens de vergadering van 16 oktober 2017 keurde de CIW de algemene aanpak goed voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer. Ook het evaluatierapport over de voorbije droogte en de blauwdruk van het draaiboek voor het crisisbeheer bij droogte werden goedgekeurd.

Droogte 2017

Aanpak droogterisicobeheer

Een gemeenschappelijke strategie voor het beheersen van de droogterisico's moet Vlaanderen minder kwetsbaar maken voor de effecten van droogte. Risicobeheersing omvat het volledige pakket aan maatregelen: zowel proactieve maatregelen die ons weerbaarder maken voor toekomstige droogteperiodes, als reactieve (crisis)maatregelen op momenten van waterschaarste door droogte, als herstelmaatregelen.

> meerlaagse benadering

Om de droogterisico's onder controle te houden, kiest de CIW voor een meerlaagse benadering die inzet op drie pijlers (preventie, protectie en paraatheid) en uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, waterbedrijven, andere overheidsdiensten, sectoren en burgers.

> planmatige aanpak

Er wordt daarbij gekozen voor een planmatige aanpak die aansluit bij de stroomgebiedbeheerplannen. Een (langere termijn)visie en structurele maatregelen voor het droogterisicobeheer worden zo veel mogelijk geïntegreerd in én afgestemd op het proces van de volgende waterbeleidsnota en de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

> gecoördineerd crisisbeheer

Daarnaast werkt de CIW ook aan een draaiboek voor het crisisbeheer bij droogte. Het draaiboek beschrijft het kader waarbinnen de informatie-uitwisseling en de afstemming van crisismaatregelen en communicatie bij droogte zal gebeuren, met het oog op een meer gecoördineerd operationeel handelen tijdens droogtesituaties.

Evaluatierapport droogte 2017

Het evaluatierapport beschrijft de ernst van de voorbije droogte, geeft een overzicht van de genomen (crisis)maatregelen en formuleert aanbevelingen op hoofdlijnen voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer.  Het rapport vormt hiermee een opstap naar de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.