Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker
Navigatie

In de kijker

 Titel   Type 
Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - IJzerbekken gepubliceerd Nieuwsbericht
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over IJzerbekken Nieuwsbericht
Dec. 2016 - Algemene Bekkenvergadering (ABV) Nieuwsbericht
Dec. 2016 - Project Majéteaux beschermt de Moeren tegen wateroverlast Nieuwsbericht
Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken Pagina
Maart 2017 - Geslaagde erosiedag in IJzer- en Leiebekken Nieuwsbericht
Maart 2017 - Ecologische herinrichting Kemmelbeek in Ieper en Lo-Reninge van start Nieuwsbericht
Mei 2017 - Bekkenbestuur keurt ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed Nieuwsbericht
Juni 2017 - Naar een goede watertoestand voor de Blankaart waterlopen Nieuwsbericht
Juni 2017 - VMM brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart Nieuwsbericht
Mei 2017 - Opening gecontroleerd overstromingsgebied op de Robaartbeek Nieuwsbericht
Juni 2017 - waterschaarste houdt aan Nieuwsbericht
Juli 2017 - Gebiedsgerichte en integrale aanpak voor de Blankaart Nieuwsbericht
Juli 2017 - Onderzoek per helikopter naar verzilting in kust- en poldergebied gaat van start Nieuwsbericht
Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog Nieuwsbericht
Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders Nieuwsbericht
nov. 2017 - Samen naar een goede watertoestand voor de Poperingevaart Nieuwsbericht
nov. 2017 - Eerste gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart Pagina
Dec. 2017 - Watertekorten beter voorkomen prioritair voor bekkenbestuur Nieuwsbericht
Dec. 2017 - Nieuw GTO over waterbalans kuststreek Nieuwsbericht
Dec. 2017 - Waterkwaliteitsprojecten in de kijker Nieuwsbericht
Dec 2017 - Opties herbestemming signaalgebieden met gemeenten besproken Nieuwsbericht
Maart 2018 - Bekkensecretariaat verkende mogelijkheden voor opwaardering Vleterbeek Pagina
Juni 2018 - bekkenbestuur keurt het wateruitvoeringsprogramma goed Nieuwsbericht
Augustus 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte Nieuwsbericht
Okt. 2018 - Studie 'waterbalans kuststreek' krijgt verder vorm Nieuwsbericht
Okt. 2018 - Bekkensecretariaat volgt droogte in IJzerbekken van nabij op Nieuwsbericht
Juni 2019 - Overleg bekkenbestuur Nieuwsbericht
Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Nieuwsbericht
sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Nieuwsbericht
Jan. 2021 - Bekkensecretariaat ondersteunt opvolging en overleg droogte Nieuwsbericht
Jan. 2021 - Verder werken aan betere waterkwaliteit voor Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek Nieuwsbericht
Jan. 2021 - Continue metingen sporen vervuiling in waterlopen IJzerbekken op Nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.