Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - Algemene Bekkenvergadering (ABV)

Tijdens de Algemene Bekkenvergadering van 12 december werden zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit in het IJzerbekken besproken.

Gouverneur C. Decaluwé zat de algemene bekkenvergadering voor.

Het gebiedsgericht en thematisch overleg Grote Kemmelbeek werd toegelicht. De resultaten van het MAP-meetnet en de MAP-man campagne, die sensibiliseert rond bemesting en waterkwaliteit, werden besproken. De positieve resultaten van de sanering van afvalwater en aanpak van calamiteiten werden onder de aandacht gebracht. Een handleiding duurzame woonprojecten werd voorgesteld. Zowel de wateroverlast van eind mei en eind november als het droge najaar kwamen aan bod. Het werkplan voor 2017 werd goedgekeurd. Over het IJzerbekken is een nieuwe brochure beschikbaar.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.