Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Augustus 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte

Door de droge maanden mei, juni, juli en augustus daalden de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in de waterlopen, vooral in de polders. En neemt de kans op het voorkomen van schadelijke blauwalgen of cyanobacteriën toe. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneur besliste daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod aan te houden voor de onbevaarbare waterlopen.

Verzilting wordt opgevolgd

Een hoog zoutgehalte in de waterlopen kan nefaste gevolgen hebben bij gebruik ervan voor het drenken van vee of voor het beregenen van gewassen. Het bekkensecretariaat volgt de geleidbaarheid in de polderwaterlopen van nabij op om zo een inschatting te kunnen maken van de ernst van de verzilting en van de ruimtelijke spreiding. De VMM en de polders voeren bijkomende metingen uit om de situatie te evalueren.

Captatieverbod vanuit onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

Vanwege de aanhoudende droogte vaardigde de gouverneur van West-Vlaanderen op 19 juli een captatieverbod uit voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Het verbod geldt voor onbepaalde duur. Beregenen is enkel toegestaan tussen 18u 's avonds en 10u 's ochtends. Er wordt benadrukt om spaarzaam te zijn met drinkwater.

Captatie uit bevaarbare waterlopen toegestaan

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel toegestaan, mits melding of vergunning. Met uitzondering van de besmette waterlopen met blauwalgen, o.a. het kanaal Roeselare-Leie en het Kanaal Gent-Oostende (tussen Beernem en Oostende). 

Informatiepunten voor het IJzerbekken

Meer informatie over de droogte en de waterschaarste kan u terug vinden op www.opdehoogtevandroogte.be en het infopunt van de provincie www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.
De gevolgen van de droogte voor de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen is te lezen in de droogterapporten van VMM en de laagwaterberichten van het HIC. Op de website www.waterinfo.be is de actuele en voorspelde droogtetoestand op te volgen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.