Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2023 - Werken aan herstel palingbestand in Blankaartgebied

De palingpopulatie is er in de voorbije decennia drastisch op achteruit gegaan. Sluizen en andere obstakels verhinderen de dieren om hun levenscyclus te voltooien. Palingen worden in zee geboren, maar trekken de rivieren op om op te groeien. Als ze volgroeid zijn, keren ze terug naar zee. Daarom zetten de Vlaamse Milieumaatschappij en haar partners volop in op de palingmigratie. En met resultaat: de eerste bemonstering in 2023 van de recent geplaatste palinggoot in Diksmuide leverde een prachtresultaat van 6,735 kg jonge palingen op.

Van glasaal tot paling: moeilijke tocht

Wanneer de glasaaltjes rivieren willen opzwemmen, stoten ze op heel wat hindernissen. Zo maakt het stroomgebied van De Blankaart gebruik van een pomp om water af te voeren naar de IJzer, waar het peil hoger wordt gehouden omwille van de scheepvaart. Voor glasalen en andere vissen vormen die pompgemalen onoverbrugbare obstakels. Vanuit de IJzer kunnen ze bijvoorbeeld niet meer naar De Blankaart zwemmen, en volwassen palingen slagen er niet in om vanuit het binnenland opnieuw de zee te bereiken.

Omgekeerd spuibeheer en palinggoten

In de voorbije jaren werden al heel wat maatregelen genomen om de migratie van vissen, en paling in het bijzonder, te herstellen.

  • aangepast spuibeheer: Zo maakt de Ganzepoot in Nieuwpoort gebruik van een aangepast spuibeheer. In de periode van maart tot en met mei zet men de schuiven van de sluizen vier keer per dag ongeveer een half uur op een kier. Daardoor kan de glasaal binnenzwemmen en zijn weg stroomopwaarts de IJzer vinden.
  • palinggoot: Een palinggoot in Diksmuide laat de jonge palingen toe om te verzamelen in een vergaarbak. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) weegt en meet die, waarna het de palingen uitzet in de Stenensluisvaart en de andere waterlopen in De Blankaart. In 2022 leverde dat in totaal zo’n 6.000 kleine palingen en glasalen op, ofwel een kleine 17,5 kg. Tijdens de eerste bemonstering van 2023 werd net geen 7 kg paling overgezet.

Werken aan betere watertoestand

Verdere inspanningen zullen vismigratieknelpunten in het Blankaartgebied wegwerken. Voor de aanpassing van het pompgemaal aan de Stenensluisvaart loopt momenteel de voorbereidende studie. Dat project is erop gericht om het pompgemaal visvriendelijker te maken. Het project kadert binnen de acties om in het Blankaartgebied een betere watertoestand te verkrijgen. Dit gebied is namelijk een prioritair gebied in het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.

Mrt 2023 - Herstel paling De Blankaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.