Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2017 - waterschaarste houdt aan

Door de aanhoudende droogte zijn de waterpeilen in de waterlopen van het IJzerbekken zienderogen gedaald. Ook de grondwaterstand staat zeer laag. De uitzonderlijk lage waterpeilen bedreigen de stabiliteit van de oevers en verhogen de kans op verzilting. Bovendien wordt op korte termijn weinig regen voorspeld.

De gouverneur organiseerde daarom crisisoverleg met alle betrokkenen en stelde een captatieverbod in voor de onbevaarbare waterlopen.

Begin juni waarschuwde het KMI voor een zorgwekkende droogte. De gevolgen ervan voor de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen is te lezen in de droogterapporten van VMM en de laagwaterberichten van het HIC. Op de website www.waterinfo.be is de actuele en voorspelde droogtetoestand op de voet te volgen.

Verbod op oppompen van oppervlaktewater

Vanwege de aanhoudende droogte en het dalende peil van oppervlaktewater en grondwater vaardigde de gouverneur van West-Vlaanderen op 16 juni een captatieverbod uit voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. En dit voor de waterlopen in het gebied van de Polder Bethoostersche Broecken, Polder De Moeren, Polder Noordwatering Veurne en de Zuidijzerpolder.

Op 19 juni werd het captatieverbod uitgebreid naar het ganse IJzerbekken. En werd ook verbod uitgevaardigd voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-Vlaanderen. Op 21 juni werd het captatieverbod uitgebreid naar verschillende waterlopen in het Leiebekken, bekken van de Brugse Polders en bekken van de Gentse Kanalen (afstroomgebied van de Poekebeek).

Het oppervlaktewater wordt voorbehouden voor de drinkwaterproductie en als drinkwater voor vee. Daarnaast kunnen fytosproeitoestellen voor gewasbescherming nog gevuld worden.

De gouverneur roept op om spaarzaam met het drinkbaar kraantjeswater om te gaan.

Zoutgehalte in de waterlopen neemt toe

Naast lage waterpeilen veroorzaakt de aanhoudende droogte een hoger zoutgehalte in de waterlopen. Het oppervlaktewater is daarom op verschillende plaatsen niet meer geschikt voor het beregenen van gewassen of voor drinkwater voor het vee. Meer informatie is beschikbaar via Inagro.

Zowel de VMM als de waterbeheerders volgen de situatie nauwgezet door geleidbaarheidsmetingen uit te voeren in de waterlopen.

Informatiepunt voor West-Vlaanderen

Er is een infopunt beschikbaar via www.west-vlaanderen.be/waterschaarste met een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen en een visuele weergave op kaart.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.