Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2017 - Bekkenbestuur keurt ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed

Het bekkenbestuur keurde op 9 mei het ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed. Dit rapport geeft de toestand van de waterkwaliteit weer en de overstromingen die voorkwamen in mei-juni en november. Het beschrijft de uitvoering van de acties om tot de goede watertoestand te komen en integreert het advies op het investeringsprogramma van de waterbeheerders en het subsidieprogramma voor de bovengemeentelijke saneringsprojecten. Het definitief wateruitvoeringsprogramma 2016 van het IJzerbekken is terug te vinden op de website van de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

Verder stond er op de agenda hoe de waterkwaliteit in een drinkwaterwingebied, o.a. van waterproductiecentrum de Blankaart, wordt beschermd, hoe begeleiding van landbouwers de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater probeert te beperken, welke stappen er ondernomen worden bij calamiteiten in oppervlaktewater.  

De impact van de stormvloed aan de kust van begin dit jaar werd geëvalueerd.

Er werd teruggekoppeld over het gebiedsgericht en thematisch overleg erosie en het onderhoud van de oevers langs de IJzer stroomopwaarts van Knokkebrug.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.