Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseren het bekkensecretariaat van het IJzerbekken, het bekkensecretariaat van het Leiebekken, Inagro en de Vlaamse Landmaatschappij een erosiedag in Passendale 14 maart 2017

dinsdag 14 maart 2017

infodag met terreinbezoek

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie door water. Telkens als het fel regent, stroomt er met het water een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal van de akkers weg. Bodemerosie zorgt ook voor modder op straten en het dichtslibben van grachten en riolen. Nutriënten en pesticiden spoelen met de bodemdeeltjes mee naar de waterlopen. Door erosie tegen te gaan, wordt dus bijgedragen aan het behalen van een goede waterkwaliteit.

Aan de noordkant van de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken stroomt het water af naar de IJzer en zijn zijwaterlopen, waaronder de Poperingevaart en de Kemmelbeek, beiden aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Aan de zuidkant stroomt het water richting Leiebekken, onder andere het aandachtsgebied van de Heulebeek.

Een snellere realisatie van de erosiebestrijdingsplannen is essentieel om stappen te kunnen zetten richting de goede watertoestand. De bekkensecretariaten van het IJzerbekken en het Leiebekken, Inagro en de Vlaamse Landmaatschappij willen de gemeenten daarbij ondersteunen en organiseren daarom deze infodag. Ook landbouworganisaties zijn van harte welkom.

We geven toelichting bij de impact van erosie op de waterkwaliteit en het belang van erosiebestrijdingsmaatregelen en -technieken. U verneemt hoe we landbouwers aansporen om aangepaste teelttechnieken te gebruiken, groenbedekkers in te zaaien of beheerovereenkomsten af te sluiten. En we geven u tips om de gemeentelijke erosiemaatregelen vlotter te kunnen realiseren.

In de namiddag bezoeken we enkele erosieprojecten op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken. U verneemt er uit eerste hand hoe effectief grasstroken, erosiedammen en bufferbekkens zijn, waar ze het beste aangelegd worden, wat het onderhoud ervan inhoudt, enz.

Wij hopen u dan ook op 14 maart te mogen verwelkomen!

 

Programma

09u00       

Onthaal

09u20  

Verwelkoming door Bart Naeyaert, gedeputeerde bevoegd voor landbouw en visserij en integraal waterbeleid

09u25   

Inleiding door Lies Verstraete, bekkencoördinator IJzerbekken

09u30

Naar een goede watertoestand in de aandachtsgebieden van het IJzer- en Leiebekken, Lies Verstraete en Micheline Gruwé, bekkensecretariaten

09u50

Wegwijs doorheen het erosiebesluit, Erosiecoördinator Annelies Pollentier, Inagro

10u10  

Beheerovereenkomsten voor erosiegevoelige percelen, Sebastiaan Hanoulle, Vlaamse Landmaatschappij

10u30 

Nieuwe teelttechnieken tonen dat het anders kan. Greet Ruysschaert, ILVO

10u50

Pauze

11u10      

Groenbedekkers houden grond en mineralen op het perceel en uit de beek, Bram Van Nevel, Inagro

11u30      

Hoe afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vermijden? Ellen Pauwelyn, Inagro

11u50   

Vragenronde

12u00  

Broodjeslunch

13u00    

Bezoek met de bus aan erosiemaatregelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken

16u30   

Einde busrit

 

Praktische info en inschrijven

wanneer?    

dinsdag 14 maart 2017 van 9u00 tot 17u00

waar?                                 

Zaal Waterfields, Canadalaan 63, 8980 Passendale (Zonnebeke) 

hoe inschrijven?             

Deelname aan de infodag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan tot 7 maart via deze link. De plaatsen zijn beperkt. 

praktisch 

Voorzie aangepaste kledij en laarzen voor het terreinbezoek. 

meer info  

Contacteer uw bekkensecretariaat.

IJzerbekken: secretariaat_ijzer@vmm.be of tel. 059 - 56 26 89

Leiebekken: SecretariaatLeiebekken@WenZ.be of tel. 059 - 56 26 15

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseren het bekkensecretariaat van het IJzerbekken, het bekkensecretariaat van het Leiebekken, Inagro en de Vlaamse Landmaatschappij een erosiedag in Passendale

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.