Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker IJzerbekken

Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseren het bekkensecretariaat van het IJzerbekken, het bekkensecretariaat van het Leiebekken, Inagro en de Vlaamse Landmaatschappij een erosiedag in Passendale 14 maart 2017

dinsdag 14 maart 2017

infodag met terreinbezoek

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie door water. Telkens als het fel regent, stroomt er met het water een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal van de akkers weg. Bodemerosie zorgt ook voor modder op straten en het dichtslibben van grachten en riolen. Nutriënten en pesticiden spoelen met de bodemdeeltjes mee naar de waterlopen. Door erosie tegen te gaan, wordt dus bijgedragen aan het behalen van een goede waterkwaliteit.

Aan de noordkant van de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken stroomt het water af naar de IJzer en zijn zijwaterlopen, waaronder de Poperingevaart en de Kemmelbeek, beiden aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Aan de zuidkant stroomt het water richting Leiebekken, onder andere het aandachtsgebied van de Heulebeek.

Een snellere realisatie van de erosiebestrijdingsplannen is essentieel om stappen te kunnen zetten richting de goede watertoestand. De bekkensecretariaten van het IJzerbekken en het Leiebekken, Inagro en de Vlaamse Landmaatschappij willen de gemeenten daarbij ondersteunen en organiseren daarom deze infodag. Ook landbouworganisaties zijn van harte welkom.

We geven toelichting bij de impact van erosie op de waterkwaliteit en het belang van erosiebestrijdingsmaatregelen en -technieken. U verneemt hoe we landbouwers aansporen om aangepaste teelttechnieken te gebruiken, groenbedekkers in te zaaien of beheerovereenkomsten af te sluiten. En we geven u tips om de gemeentelijke erosiemaatregelen vlotter te kunnen realiseren.

In de namiddag bezoeken we enkele erosieprojecten op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken. U verneemt er uit eerste hand hoe effectief grasstroken, erosiedammen en bufferbekkens zijn, waar ze het beste aangelegd worden, wat het onderhoud ervan inhoudt, enz.

Wij hopen u dan ook op 14 maart te mogen verwelkomen!

 

Programma

09u00       

Onthaal

09u20  

Verwelkoming door Bart Naeyaert, gedeputeerde bevoegd voor landbouw en visserij en integraal waterbeleid

09u25   

Inleiding door Lies Verstraete, bekkencoördinator IJzerbekken

09u30

Naar een goede watertoestand in de aandachtsgebieden van het IJzer- en Leiebekken, Lies Verstraete en Micheline Gruwé, bekkensecretariaten

09u50

Wegwijs doorheen het erosiebesluit, Erosiecoördinator Annelies Pollentier, Inagro

10u10  

Beheerovereenkomsten voor erosiegevoelige percelen, Sebastiaan Hanoulle, Vlaamse Landmaatschappij

10u30 

Nieuwe teelttechnieken tonen dat het anders kan. Greet Ruysschaert, ILVO

10u50

Pauze

11u10      

Groenbedekkers houden grond en mineralen op het perceel en uit de beek, Bram Van Nevel, Inagro

11u30      

Hoe afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vermijden? Ellen Pauwelyn, Inagro

11u50   

Vragenronde

12u00  

Broodjeslunch

13u00    

Bezoek met de bus aan erosiemaatregelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken

16u30   

Einde busrit

 

Praktische info en inschrijven

wanneer?    

dinsdag 14 maart 2017 van 9u00 tot 17u00

waar?                                 

Zaal Waterfields, Canadalaan 63, 8980 Passendale (Zonnebeke) 

hoe inschrijven?             

Deelname aan de infodag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan tot 7 maart via deze link. De plaatsen zijn beperkt. 

praktisch 

Voorzie aangepaste kledij en laarzen voor het terreinbezoek. 

meer info  

Contacteer uw bekkensecretariaat.

IJzerbekken: secretariaat_ijzer@vmm.be of tel. 059 - 56 26 89

Leiebekken: SecretariaatLeiebekken@WenZ.be of tel. 059 - 56 26 15

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseren het bekkensecretariaat van het IJzerbekken, het bekkensecretariaat van het Leiebekken, Inagro en de Vlaamse Landmaatschappij een erosiedag in Passendale

Dec. 2016 - Project Majéteaux beschermt de Moeren tegen wateroverlast

Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten kan er onvoldoende water uit de grensoverschrijdende kustzone tussen Nieuwpoort en Duinkerke afgevoerd worden naar zee, met overstromingen tot gevolg. Het project wil de afwatering van de Moeren verbeteren door gebruik te maken van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.

Dec. 2016 - Algemene Bekkenvergadering (ABV)

Tijdens de Algemene Bekkenvergadering van 12 december werden zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit in het IJzerbekken besproken.

Gouverneur C. Decaluwé zat de algemene bekkenvergadering voor.

Het gebiedsgericht en thematisch overleg Grote Kemmelbeek werd toegelicht. De resultaten van het MAP-meetnet en de MAP-man campagne, die sensibiliseert rond bemesting en waterkwaliteit, werden besproken. De positieve resultaten van de sanering van afvalwater en aanpak van calamiteiten werden onder de aandacht gebracht. Een handleiding duurzame woonprojecten werd voorgesteld. Zowel de wateroverlast van eind mei en eind november als het droge najaar kwamen aan bod. Het werkplan voor 2017 werd goedgekeurd. Over het IJzerbekken is een nieuwe brochure beschikbaar.

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over IJzerbekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het IJzerbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

 

Na een korte voorstelling van het bekken, zetten we enkele gebieden en acties uit het bekkenspecifieke deel voor het IJzerbekken in de kijker.

In het IJzerbekken zetten we in drie aandachtsgebieden een tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen: in de stroomgebieden van de Blankaart waterlopen, de Poperingevaart en de Kemmelbeek. We streven er naar een goede watertoestand tegen 2027. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. Ook in andere gebieden in het bekken staat een gebiedsgerichte werking voorop.             

         1_cover_brochure_IJzer 

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - IJzerbekken gepubliceerd

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel IJzerbekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.

 

2015 was een overgangsjaar. Volgens het decreet Integraal Waterbeleid moest voor de eerste keer een WUP opgemaakt worden en voor de laatste keer een bekkenvoortgangsrapport. 

Het bekkenspecifieke deel van het WUP 2015 focust op de rapportering over het bekkenbeheerplan. Bij de opmaak en goedkeuring van het WUP 2015 was het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021 nog niet vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Het bekkenspecifiek deel IJzerbekken van het WUP 2015 geldt als bekkenvoortgangsrapport 2014-2015 en heeft betrekking op de acties uit het bekkenbeheerplan. Hiermee wordt de planperiode 2010 - 2015 afgesloten. Het bekkenspecifieke deel bevat ook de advisering van de investeringsprogramma's van de waterbeheerders.

Voor de signaalgebieden van reeks 1 en reeks 2 waarvoor de Vlaamse Regering al een beslissing nam over de vervolgstappen, kan u hier een stand van zaken terugvinden.

Het bekkenspecifiek deel IJzerbekken van het WUP 2015 werd geadviseerd door de bekkenraad op 22 oktober 2015 en goedgekeurd door de algemene bekkenvergadering op 27 oktober 2015.

De CIW hechtte haar goedkeuring aan het (volledige) WUP 2015 op 10 december 2015.

 

 

 

        

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.