Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker IJzerbekken

Dec. 2016 - Project Majéteaux beschermt de Moeren tegen wateroverlast

Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten kan er onvoldoende water uit de grensoverschrijdende kustzone tussen Nieuwpoort en Duinkerke afgevoerd worden naar zee, met overstromingen tot gevolg. Het project wil de afwatering van de Moeren verbeteren door gebruik te maken van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.

Dec. 2016 - Algemene Bekkenvergadering (ABV)

Tijdens de Algemene Bekkenvergadering van 12 december werden zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit in het IJzerbekken besproken.

Gouverneur C. Decaluwé zat de algemene bekkenvergadering voor.

Het gebiedsgericht en thematisch overleg Grote Kemmelbeek werd toegelicht. De resultaten van het MAP-meetnet en de MAP-man campagne, die sensibiliseert rond bemesting en waterkwaliteit, werden besproken. De positieve resultaten van de sanering van afvalwater en aanpak van calamiteiten werden onder de aandacht gebracht. Een handleiding duurzame woonprojecten werd voorgesteld. Zowel de wateroverlast van eind mei en eind november als het droge najaar kwamen aan bod. Het werkplan voor 2017 werd goedgekeurd. Over het IJzerbekken is een nieuwe brochure beschikbaar.

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over IJzerbekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het IJzerbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

 

Na een korte voorstelling van het bekken, zetten we enkele gebieden en acties uit het bekkenspecifieke deel voor het IJzerbekken in de kijker.

In het IJzerbekken zetten we in drie aandachtsgebieden een tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen: in de stroomgebieden van de Blankaart waterlopen, de Poperingevaart en de Kemmelbeek. We streven er naar een goede watertoestand tegen 2027. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. Ook in andere gebieden in het bekken staat een gebiedsgerichte werking voorop.             

         1_cover_brochure_IJzer 

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - IJzerbekken gepubliceerd

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel IJzerbekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.

 

2015 was een overgangsjaar. Volgens het decreet Integraal Waterbeleid moest voor de eerste keer een WUP opgemaakt worden en voor de laatste keer een bekkenvoortgangsrapport. 

Het bekkenspecifieke deel van het WUP 2015 focust op de rapportering over het bekkenbeheerplan. Bij de opmaak en goedkeuring van het WUP 2015 was het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021 nog niet vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Het bekkenspecifiek deel IJzerbekken van het WUP 2015 geldt als bekkenvoortgangsrapport 2014-2015 en heeft betrekking op de acties uit het bekkenbeheerplan. Hiermee wordt de planperiode 2010 - 2015 afgesloten. Het bekkenspecifieke deel bevat ook de advisering van de investeringsprogramma's van de waterbeheerders.

Voor de signaalgebieden van reeks 1 en reeks 2 waarvoor de Vlaamse Regering al een beslissing nam over de vervolgstappen, kan u hier een stand van zaken terugvinden.

Het bekkenspecifiek deel IJzerbekken van het WUP 2015 werd geadviseerd door de bekkenraad op 22 oktober 2015 en goedgekeurd door de algemene bekkenvergadering op 27 oktober 2015.

De CIW hechtte haar goedkeuring aan het (volledige) WUP 2015 op 10 december 2015.

 

 

 

        

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.