Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker IJzerbekken

Mrt. 2023 - Werken aan herstel palingbestand in Blankaartgebied

De palingpopulatie is er in de voorbije decennia drastisch op achteruit gegaan. Sluizen en andere obstakels verhinderen de dieren om hun levenscyclus te voltooien. Palingen worden in zee geboren, maar trekken de rivieren op om op te groeien. Als ze volgroeid zijn, keren ze terug naar zee. Daarom zetten de Vlaamse Milieumaatschappij en haar partners volop in op de palingmigratie. En met resultaat: de eerste bemonstering in 2023 van de recent geplaatste palinggoot in Diksmuide leverde een prachtresultaat van 6,735 kg jonge palingen op.

Van glasaal tot paling: moeilijke tocht

Wanneer de glasaaltjes rivieren willen opzwemmen, stoten ze op heel wat hindernissen. Zo maakt het stroomgebied van De Blankaart gebruik van een pomp om water af te voeren naar de IJzer, waar het peil hoger wordt gehouden omwille van de scheepvaart. Voor glasalen en andere vissen vormen die pompgemalen onoverbrugbare obstakels. Vanuit de IJzer kunnen ze bijvoorbeeld niet meer naar De Blankaart zwemmen, en volwassen palingen slagen er niet in om vanuit het binnenland opnieuw de zee te bereiken.

Omgekeerd spuibeheer en palinggoten

In de voorbije jaren werden al heel wat maatregelen genomen om de migratie van vissen, en paling in het bijzonder, te herstellen.

 • aangepast spuibeheer: Zo maakt de Ganzepoot in Nieuwpoort gebruik van een aangepast spuibeheer. In de periode van maart tot en met mei zet men de schuiven van de sluizen vier keer per dag ongeveer een half uur op een kier. Daardoor kan de glasaal binnenzwemmen en zijn weg stroomopwaarts de IJzer vinden.
 • palinggoot: Een palinggoot in Diksmuide laat de jonge palingen toe om te verzamelen in een vergaarbak. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) weegt en meet die, waarna het de palingen uitzet in de Stenensluisvaart en de andere waterlopen in De Blankaart. In 2022 leverde dat in totaal zo’n 6.000 kleine palingen en glasalen op, ofwel een kleine 17,5 kg. Tijdens de eerste bemonstering van 2023 werd net geen 7 kg paling overgezet.

Werken aan betere watertoestand

Verdere inspanningen zullen vismigratieknelpunten in het Blankaartgebied wegwerken. Voor de aanpassing van het pompgemaal aan de Stenensluisvaart loopt momenteel de voorbereidende studie. Dat project is erop gericht om het pompgemaal visvriendelijker te maken. Het project kadert binnen de acties om in het Blankaartgebied een betere watertoestand te verkrijgen. Dit gebied is namelijk een prioritair gebied in het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.

Mrt 2023 - Herstel paling De Blankaart

Dec. 2022 - Bekkenbestuur IJzerbekken

Het bekkenbestuur van december 2022 stond grotendeels in teken van droogte en waterschaarste en terugkoppeling over de gebiedsgerichte werking water.

Het overleg van 20/12/22 stond vooral in teken van structurele maatregelen om waterschaarste te voorkomen, een terugkoppeling van het droogte overleg deze zomer en het raakvlak wateroverlast en waterschaarste voorkomen door water vast te houden (verder bouwend op de adviezen van het bekkenbestuur na de wateroverlast van november 2021). Fluvius gaf toelichting over hun aanpak van de hemelwater- en droogteplannen en de Westkustpolder over mogelijkheden om water vast houden in de polder.

Het bekkensecretariaat gaf terugkoppeling over de gebiedsgerichte werking water in teken van waterkwaliteit en voorkomen van vissterfte op het kanaal Ieper-IJzer, ecologische inrichting en visnevengeul op de Grote Kemmelbeek, Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei en Waterlandschap projecten, een blik over de Franse grens en uitwisseling van gegevens van pesticiden monitoring.

Jan. 2021 - Continue metingen sporen vervuiling in waterlopen IJzerbekken op

Uit het gebiedsgericht overleg voor het kanaal Ieper-IJzer en voor de Poperingevaart bleek de noodzaak aan continue metingen om incidenten beter te kunnen opsporen en de impact ervan op de waterkwaliteit te kunnen beperken.

In november plaatste de Vlaamse Milieumaatschappij multiparametersondes op de Zwaanhofbeek in Ieper en op de Hollebeek-Spanebeek in Vleteren.

 • De Vlaamse Landmaatschappij zal de meetsonde op de Hollebeek-Spanebeek inzetten bij de aanpak van nitraat in de waterloop.
 • De meetsonde op de Zwaanhofbeek bewees meteen zijn nut door na een bedrijfsbrand de invloed van het bluswater op de waterloop te monitoren.

 

Lees meer over de opvolging van dit incident.

 

Continue metingen

 

Jan. 2021 - Verder werken aan betere waterkwaliteit voor Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

Het Leader project voor de Kleine Kemmelbeek en het H2020 WaterProtect project voor de Bollaertbeek krijgen een vervolg in een gecombineerd Water-Land-Schap/Leader project voor beide beken. Het nieuwe project zet in op zowel minder pesticiden in de waterloop, als op het vermijden van erosie.

 

Het bekkensecretariaat faciliteerde overleg tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en Inagro over de verdere monitoring en analyse van de waterkwaliteit en het sediment.

De meetresultaten voor pesticiden en nitraat worden in een gebruiksvriendelijke applicatie weergegeven die specifiek voor dit gebied ontwikkeld is.

Lees meer over dit project

          Erosie

 

 

 

 

Jan. 2021 - Bekkensecretariaat ondersteunt opvolging en overleg droogte

2020 was het vierde droge jaar op rij. Vooral april en mei waren uitzonderlijk droog. Ook in de zomer lagen de neerslaghoeveelheden onder de normale waarden. De langdurige droogte ging opnieuw gepaard met lage waterstanden in de waterlopen en het grondwater, een toenemende verzilting in het poldergebied en de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Het bekkensecretariaat volgde de verzilting in het poldergebied nauwgezet op en ondersteunde bij de uitrol van een netwerk voor continue geleidbaarheidsmetingen.

Samen met De Vlaamse Waterweg organiseert het bekkensecretariaat ook overleg over mogelijke maatregelen om waterschaarste in het poldergebied en de IJzervallei te beperken.

Opnieuw droge maanden en waterschaarste in 2020

Vooral april en mei 2020 waren uitzonderlijk droog. In deze periode bereikten we een nieuw absoluut diepterecord sinds de start van de metingen in 1833. Ook in de zomer lagen de neerslaghoeveelheden overal onder de normale waarden. De langdurige droogte ging opnieuw gepaard met lage waterstanden, zowel in de waterlopen, als in het grondwater. In de polders nam de verzilting toe en in verschillende kanalen en stilstaande wateren groeiden toxische blauwalgen.

De toestandsrapporten van VMM en HIC gaven maandelijks een overzicht van de droogtetoestand van de watersystemen. 

Zowel lokaal als op Vlaams niveau werden maatregelen genomen om de impact van droogte te beperken. Voorbeelden zijn het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water, een aangepast stuwbeheer, het instellen van een captatieverbod in ecologisch kwetsbare waterlopen en het inzetten van alternatieve waterbronnen, zoals effluent van RWZI's of bemalingswater.

Verzilting in poldergebied in beeld gebracht

 

Verziltingsindicator

Aanhoudende droogte veroorzaakt ook hogere zoutgehaltes in de waterlopen in het kust- en poldergebied. De verziltingsindicator, gebaseerd op geleidbaarheidsmetingen, is één van de indicatoren waarmee de ernst van een droogte wordt ingeschat.

Het bekkensecretariaat berekende afgelopen zomer frequent de verziltingsindicator voor de waterlopen in het poldergebied. De maanden juni, juli en augustus 2020 kende de indicator de hoogste waarden. Hoge geleidbaarheden werden onder meer gemeten in het Ieperleed, de IJzer, het Lokanaal, het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het Reygaertsvliet.

 

Continue metingen 

De geleidbaarheid in de polders kan snel fluctueren. Wanneer het niet meer mogelijk is om water uit de IJzer of de kanalen in de polders in te laten, bij onvoldoende doorstroming of toenemende verdamping door hoge temperaturen, neemt de geleidbaarheid soms snel toe. Andersom kan een intense regenbui een snelle daling van de geleidbaarheid teweegbrengen. 

Continue metingen laten een nauwere opvolging van de geleidbaarheid toe. Sinds deze zomer is het netwerk van continue geleidbaarheidsmetingen verder uitgebreid. Het bekkensecretariaat coördineerde de keuze van meetplaatsen en bracht de gegevens van de VMM, het ‘Internet of Water’-project en De Watergroep samen.

Deze continue metingen ondersteunen o.m. beslissingen over watertransfers tussen waterlopen of over waterinnames in het poldergebied of in het spaarbekken De Blankaart.

Geleidbaarheid IJzer 2020

De resultaten van de continue opvolging van de geleidbaarheid op verschillende locaties in de IJzer (juni-dec 2020).

Samen op zoek naar maatregelen om waterschaarste te beperken

De impact van klimaatverandering wordt steeds sterker voelbaar. Het toenemende risico op waterschaarste en droogte vraagt dan ook een structurele aanpak die inzet op verschillende sporen: extra bufferruimte creëren, water zoveel mogelijk vasthouden en de watervraag beperken.

 

GTO Waterschaarste en droogte

2021 - Droogte: sproeien tractor                       

Samen met De Vlaamse Waterweg organiseert het bekkensecretariaat online workshops voor waterbeheerders, de drinkwatermaatschappij, administraties en sectoren, waarop mogelijke maatregelen besproken worden om de waterschaarste in het poldergebied en het valleigebied van de IJzer te beperken.

Zo wordt onderzocht waar in dit vlakke gebied extra bufferruimte mogelijk is als extra watervoorraad voor droge perioden.

Subsidieprojecten

Verschillende subsidieprojecten verkennen mogelijkheden om bovenstrooms water vast te houden, te besparen of te hergebruiken.

 • In Langemark-Poelkapelle loopt een Proeftuinen Droogte project dat irrigatiewater genereert uit mest.
 • In Steenkerke wordt in poldergebied een zoetwatervoorraad opgebouwd door infiltratie in een kreekrug.
 • Zowel met steun van de provincie West-Vlaanderen als met VLIF-steun kunnen landbouwers irrigatievoorraden aanleggen.
 • Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bovenstrooms vasthouden van water. Ze kunnen ontharding, het open houden van grachten en infiltratiemogelijkheden opnemen in hun hemelwaterplannen.
 • En met de Blue deal verhoogt ook de Vlaamse Regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 15 september startte het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. De plannen stellen maatregelen en acties voor om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogte.

Ook het bekkenspecifieke deel van het IJzerbekken maakt deel uit van de plannen.

Tot 14 maart 2021 kan iedereen de ontwerpplannen raadplegen en er op reageren via www.volvanwater.be.

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

 

Bekkenspecifieke deel IJzerbekken

Het bekkenspecifieke deel focust op het oppervlaktewater in het bekken en heeft aandacht voor zowel de Vlaamse waterlichamen, als de lokale waterlichamen. Het bestaat uit 5 hoofdstukken. 

1. Kennismaking

    

BSD - Hoofdstuk Kennismaking

  
 • een kennismaking met het bekken, met een beschrijving van de algemene kenmerken van het bekken en de belangrijkste economische sectoren in het bekken

2. Wie is wie 

BSD - Hoofdstuk Wie is wie
 • een overzicht van de waterbeheerders en het wateroverleg in het bekken

3. Drukken 

BSD - Hoofdstuk Drukken

 • een weergave van de drukken: de invloed van de sectoren op het watersysteem (en omgekeerd)

4. Toestand

BSD - Hoofdstuk Toestand

 • een beoordeling van de toestand op het vlak van waterkwaliteit en waterkwantiteit

5. Visie en

acties 

BSD - Hoofdstuk Visie en acties

 • een visie die ingaat op de algemene en op de gebiedsgerichte uitdagingen en kansen voor het bekken en het gebiedsgerichte overleg binnen het bekken, met extra aandacht voor de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden in het bekken
 • de waterlichaamspecifieke acties die invulling geven aan de visie.

Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Workshop op 19 november 2019 voor bekkenoverlegstructuren IJzerbekken en bekken Brugse Polders

Samen met u willen we invulling geven aan de nieuwe waterbeheerplannen 2022-2027 voor het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders.

De aanwezigheid van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen blijft in verschillende waterlopen te hoog. Hoe kunnen we gebiedsgericht de bemestingsdruk, de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en de lozing van afvalwater sneller en efficiënter verminderen?

Klimaatverandering met drogere zomers en nattere winters maakt de uitdaging nog groter. Hoe komen we tot een robuust watersysteem dat het effect van verzilting kan opvangen, dat minder kwetsbaar is voor lange droge perioden en beter zelfzuiverend werkt?

Het doel van de workshop is om samen met de stakeholders van het integraal waterbeleid in de bekkens van IJzer en Brugse Polders te komen tot innovatieve voorstellen.

Praktisch

 • Dinsdag 19 november 2019, om 9u00
 • Staf Versluys centrum, Kapellestraat 76, 8450 Bredene

Deelname is gratis, maar inschrijving voor 12 november is verplicht. (Om praktische redenen zijn de inschrijvingen beperkt tot 60 personen).

Inschrijfknop

Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (2)

Programma

9u00  Onthaal met koffie
9u30   

Verwelkoming en inleiding

Katrien Thomaes, bekkencoördinator bekken van de Brugse Polders

9u40

Nieuwe uitdagingen voor het waterbeleid

Welke gebieden hebben de beste waterkwaliteit? Welke inspanningen zijn nog nodig om de kwaliteit te verbeteren? Welke uitdagingen gaan gepaard met droogte en overstromingen?

Lies Verstraete en Katrien Thomaes, bekkencoördinatoren IJzerbekken en Brugse Polders

10u10

Parallelle sessies

Samen op zoek naar vernieuwende en duurzame oplossingen voor een goede water toestand.

 • Sessie 1: Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk op het veld houden.
 • Sessie 2: Verdere optimalisatie en quick wins binnen de waterzuiveringsinfrastructuur.
 • Sessie 3: Zout of zoet? Verzilting in de kustpolders of in de laaglandbeken verminderen.
 • Sessie 4: Verhogen van het zelfzuiverend vermogen van de waterlopen en ecologische herstel.
 • Sessie 5: Het voorkomen van watertekort en wateroverlast gaan hand in hand. 
12u10 

Samenvatting van de werkgroepen en vervolg

Lies Verstraete, bekkencoördinator IJzerbekken

12u30

Netwerkmoment met broodjesmaaltijd

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het bekkensecretariaat.

(tel. 059 56 26 89, secretariaat_ijzer@vmm.be, secretariaat_brugsepolder@vmm.be)Juni 2019 - Overleg bekkenbestuur

De vergadering van het bekkenbestuur stond in het teken van maatregelen bij droogte, het wateruitvoeringsprogramma 2018, de waterbeleidsnota en terugkoppeling over gebiedspecifieke acties.

Het bekkenbestuur van 4 juni 2019 verwelkomde de nieuwe lokale vertegenwoordigers. Op de agenda stond een toelichting over de stormvloedkering in Nieuwpoort, de goedkeuring van het wateruitvoeringsprogramma 2018 voor het IJzerbekken, een advies bij de waterbeleidsnota bij op het concept stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. De huidige droge periode en de maatregelen om schade te voorkomen werden ruim besproken.

Het bekkenbestuur werd ingelicht over verdwenen grachten in het aandachtsgebied Blankaart, over het visbestand onderzoek voor de Vleterbeek in het aandachtsgebied Poperingevaart, over het project Internet of water en over het onderzoek naar de oorzaken voor herhaalde incidenten met vervuild water op het kanaal Ieper-IJzer. Het bekkenbestuur bevestigt de beleidsaanbevelingen uit de studie Waterbalans kuststreek om waterschaarste in de kustpolders te voorkomen.

Okt. 2018 - Bekkensecretariaat volgt droogte in IJzerbekken van nabij op

De voorbije droge maanden gingen gepaard met lage tot zeer lage debieten in de waterlopen. Ook de grondwaterstand daalde tot historisch lage waarden. In de polders nam de verzilting toe en waren problemen met toxische blauwalgen.
Het bekkensecretariaat volgde de situatie van nabij op en maakte samen met het bekkensecretariaat van de Brugse Polders een rapport over de toename van de geleidbaarheid in de kustpolders. 

(zie gerelateerde items onderaan deze pagina)

Nieuwsbrief september 2018

Verzilting, een toename van zouten in het water, is tot op zekere hoogte normaal in het poldergebied. Het zoute water dat in de polder in de bodem zit, is er van nature. Door de inpoldering zijn er zoetwaterlenzen ontstaan waardoor we vandaag zoet, brak en zout grondwater in de polders aantreffen.

In normale omstandigheden duwt het zoete oppervlaktewater het zoute grondwater weg. De stijgende zeespiegel duwt meer zout water in het grondwater en langere droge periodes maken dat er minder zoet water beschikbaar is om de verzilting tegen te gaan. Zo worden het grondwater en het oppervlaktewater steeds zouter. Geleidbaarheden van meer dan 5.000 µS/cm en uitschieters tot meer dan 7.000 µS/cm vormen geen uitzondering in de kustpolders.

Hoge geleidbaarheidswaarden vormen een aandachtspunt bij het gebruik van het water als drinkwater voor vee of irrigatiewater en voor de productie van drinkwater.

Okt. 2018 - Studie 'waterbalans kuststreek' krijgt verder vorm

In juni 2018 kregen de leden van het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) de eerste resultaten van de studie 'waterbalans kuststreek' toegelicht. Het gaat om informatie over het aanbod, het gebruik en de behoefte aan leidingwater voor huishoudens, bedrijven, landbouw en het toerisme. Ook de werkwijze om de waterbalans voor oppervlaktewater te berekenen, werd afgesproken.
Om het watergebruik en de waterbehoefte in de kuststreek in kaart te brengen en prognoses te kunnen maken van de waterbehoefte op middellange (2040) en lange (2100) termijn startte eind 2017 de studie 'waterbalans kuststreek'. Het overleg over deze studie wordt georganiseerd via het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) binnen de bekkenwerking van het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders. De resultaten van de studie worden eind 2018 verwacht.     Nieuwsbrief sept. 2018

 

 

 

Augustus 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte

Door de droge maanden mei, juni, juli en augustus daalden de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in de waterlopen, vooral in de polders. En neemt de kans op het voorkomen van schadelijke blauwalgen of cyanobacteriën toe. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneur besliste daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod aan te houden voor de onbevaarbare waterlopen.

Verzilting wordt opgevolgd

Een hoog zoutgehalte in de waterlopen kan nefaste gevolgen hebben bij gebruik ervan voor het drenken van vee of voor het beregenen van gewassen. Het bekkensecretariaat volgt de geleidbaarheid in de polderwaterlopen van nabij op om zo een inschatting te kunnen maken van de ernst van de verzilting en van de ruimtelijke spreiding. De VMM en de polders voeren bijkomende metingen uit om de situatie te evalueren.

Captatieverbod vanuit onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

Vanwege de aanhoudende droogte vaardigde de gouverneur van West-Vlaanderen op 19 juli een captatieverbod uit voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Het verbod geldt voor onbepaalde duur. Beregenen is enkel toegestaan tussen 18u 's avonds en 10u 's ochtends. Er wordt benadrukt om spaarzaam te zijn met drinkwater.

Captatie uit bevaarbare waterlopen toegestaan

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel toegestaan, mits melding of vergunning. Met uitzondering van de besmette waterlopen met blauwalgen, o.a. het kanaal Roeselare-Leie en het Kanaal Gent-Oostende (tussen Beernem en Oostende). 

Informatiepunten voor het IJzerbekken

Meer informatie over de droogte en de waterschaarste kan u terug vinden op www.opdehoogtevandroogte.be en het infopunt van de provincie www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.
De gevolgen van de droogte voor de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen is te lezen in de droogterapporten van VMM en de laagwaterberichten van het HIC. Op de website www.waterinfo.be is de actuele en voorspelde droogtetoestand op te volgen.

Juni 2018 - bekkenbestuur keurt het wateruitvoeringsprogramma goed

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwamen op 1 juni de gewestelijke en lokale vertegenwoordigers van het integraal waterbeleid voor het IJzerbekken bijeen.

Op de agenda stond de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma. Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden o.a. op de Bollaertbeek in Voormezele, op de Robaertbeek in Poperinge en op de Drielindenbeek in Lichtervelde en de opstart van overleg over de waterkwaliteit van de Poperingevaart en de Blankaart waterlopen. Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen volgend uit de droogteperiode in de zomer 2017. De succesvolle verbetering van glasaalintrek en monitoring van paling uittrek via het afvoerkanaal Veurne-Ambacht werd voorgesteld. Daarnaast zijn nieuwe pluviale overstromingskaarten in opmaak, die afstromend hemelwater in kaart brengen zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van hevige neerslag.

Maart 2018 - Bekkensecretariaat verkende mogelijkheden voor opwaardering Vleterbeek

De Vleterbeek, de bovenloop van de Poperingevaart, heeft tussen Havermuis (in Poperinge) en Abele (aan de grens met Frankijk) nog een meanderende loop en vrij goede structuurkwaliteit. Het moet haalbaar zijn om er op termijn een goede watertoestand te halen.

Op voorstel van het gebiedsgericht overleg (GTO) voor de Poperingevaart is een detailanalyse gebeurd van de mogelijkheden om de ecologische toestand van deze waterloop verder te verbeteren. In het voorjaar van 2018 bracht het bekkensecretariaat de lokale actoren samen bij de Vleterbeek. De mogelijkheden voor een herstel van de vismigratie, een versterking van de structuurkwaliteit en het tegenhouden van sedimentafspoeling werden ter plekke verkend.

Het bekkensecretariaat, de provinciale dienst waterlopen, de visserijbioloog van ANB, de erosiecoördinator van Inagro, de bedrijfsplanner van VLM, een medewerker van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en een lid van de Provinciale Visserijcommissie trokken laarzen en regenjas aan om het traject van de Vleterbeek tussen de Havermuis (in Poperinge) en Abele (op de grens met Frankijk) af te stappen.13 maart 2018 - terreinbezoek Vleterbeek

Vismigratie

Tussen de paaiplaats net stroomopwaarts van de Havermuis en het meanderende gedeelte van de Vleterbeek stroomafwaarts van de instroom van de Winterbeek bevinden zich verschillende constructies om het water in de waterloop op te houden. De visserijbioloog gaf suggesties om deze constructies vispasseerbaar te maken. Zo kunnen stroomminnende soorten zoals kopvoorn of serpeling zich verplaatsen tussen paai- en leefgebied.

Goede structuurkwaliteit

De Vleterbeek kent hier voor een groot deel nog een meanderend verloop met een goede structuurkwaliteit. Het dood hout biedt een houvast voor waterplanten en een bron van leven voor macro-invertebraten (of ongewervelde dieren). Deze zijn op hun beurt een voedselbron voor vissen.

Sediment afspoeling

Langs de linkeroever groeien waardevolle knotbomen en ligt grotendeels een grasstrook. Deze vangt afspoelend sediment van de aanliggende hellende percelen op. Op de regenrijke morgen van het terreinbezoek zagen we nog verbetermogelijkheden om op de percelen zelf brongerichte maatregelen te nemen of de grasstrook uit te breiden.

Goede toestand

Dit traject van de Vleterbeek in het aandachtsgebied van de Poperingevaart biedt zeker kansen om te evolueren naar een goede watertoestand.

Grensoverschrijdend overleg

Daarbij is ook overleg met Franse partners nodig, vooral om de toestroom van sediment in te perken en het fosforgehalte verder te laten dalen. 

Geografische situering Vleterbeek

De bovenloop van de Poperingevaart, de Vleterbeek, ontspringt aan de Katsberg in Frankrijk en stroomt vanaf Abele België binnen tot Poperinge. Daar vloeit de beek samen met de Bommelaarsbeek en krijgt ze de naam Poperingevaart.

De Vleterbeek is een snelstromende beek en vormt door haar goede structuurkwaliteit een geschikte leefomgeving voor vele vissoorten.

Dec 2017 - Opties herbestemming signaalgebieden met gemeenten besproken

In (delen van) de signaalgebieden Oostende Gouwelozekreek, Poperinge Roesbrugge, Diksmuide Handzamevaart en Lichtervelde, Molenlaan - Margarethalaan is het overstromingsrisico zo hoog dat de Vlaamse Regering eerder al besliste om de gebieden te herbestemmen.

Het bekkensecretariaat bezocht samen met het departement Omgeving de betrokken gemeenten en besprak er de opties voor de herbestemming. Dat kan via een gemeentelijk RUP, of door de gebieden in de toekomst te laten aanduiden als watergevoelig openruimtegebied.

Omdat ze op korte termijn geen RUP plannen, stappen de gemeenten mee in het proces voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Ook de verfijning van de afbakening van de gebieden werd met de gemeenten besproken.  

De Vlaamse Regering heeft op 8 december 2017 het decretale kader bekrachtigd om gebieden die regelmatig onder water staan, te kunnen aanduiden als watergevoelig openruimtegebied, waardoor er onmiddellijk een bouwverbod geldt. Bouwvrije openruimtefuncties zoals landbouw, natuur en zachte recreatie blijven wel mogelijk. Een uitvoeringsbesluit met nadere regels voor de voorlopige aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden en de organisatie van het openbaar onderzoek erover, is in voorbereiding.

    Signaalgebieden reeks 3

Dec. 2017 - Waterkwaliteitsprojecten in de kijker

Verschillende (Europese) subsidieprogramma’s dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit in het IJzerbekken. Ze zetten in op de aanpak van nutriënten en bestrijdingsmiddelen, zoeken oplossingen voor de erosie of sporen watergebruikers aan om samen uitdagingen zoals waterkwaliteit en verzilting efficiënter aan te pakken.

Landinrichtingsproject Water-Land-Schap

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied (landbouwers, bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders) aan te pakken.

De 10 meest beloftevolle initiatieven worden gebundeld tot een landinrichtingsproject Water-Land-Schap, dat een klimaatrobuuste landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water en mooiere landschappen beoogt.

Lees meer

Horizon 2020-project WaterProtect Bollaertbeek

Het Horizon 2020-project WaterProtect wil de watervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de intensieve landbouw verminderen en zo de kwaliteit van oppervlaktewater verbeteren.

Het deelgebied in België situeert zich in Ieper – Heuvelland, in het afstroomgebied van de Bollaertbeek. Het water van de Bollaertbeek wordt gestockeerd in de Verdronken Weide, een belangrijk gebied voor watervogels, dat ook ingericht is als spaarbekken voor drinkwaterproductie, en wachtbekken tegen wateroverlast.

Partners van het project zijn: het VITO, Inagro, het ILVO, de VMM en De Watergroep.

Lees meer

Interreg project NuReDrain

Het Interreg-project NuReDrain richt zich op de ontwikkeling van filtertechnieken die fosfor en stikstof uit reststromen verwijderen. Bedoeling is om de filtertechnologie in te zetten op verontreinigd water afkomstig van land- en tuinbouw: het spuiwater van serres, en run-off en drainagewater van landbouwvelden. Zo vermijdt men dat het fosfor en de nitraten in het oppervlaktewater terecht komen.

Voor België heeft De Watergroep samen met het VITO een filtertoepassing ontworpen die in het drinkwaterproductiecentrum De Blankaart zal getest worden.

Lees meer

Leader project Kleine Kemmelbeek

Met dit Leader-project wil het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels erosie in het stroomgebied van de Kleine Kemmelbeek aan de bron aanpakken en zo het dichtslibben van de Dikkebusvijver en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen tegengaan.

Lees meer 

 

 

 

Dec. 2017 - Nieuw GTO over waterbalans kuststreek

Begin november 2017 startte een studie die het watergebruik en de waterbehoefte in de kuststreek in kaart zal brengen en prognoses zal maken van de waterbehoefte op middellange (2040) en lange (2100) termijn.

De methodologie wordt samen met alle betrokkenen uitgewerkt. Het overleg wordt georganiseerd via gebieds- en thematisch overleg (GTO) binnen de bekkenwerking van het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders.

De landbouw en het seizoensgebonden toerisme in de kuststreek zijn sterk afhankelijk van voldoende zoetwater van geschikte kwaliteit. Klimaatverandering kan het risico op waterschaarste in de kustregio doen toenemen.

De studie zal de huidige en toekomstige waterbalans in de kuststreek in kaart brengen, als basis voor beleidskeuzes die een betere afstemming tussen het Balansstudie kuststreekwatergebruik en het wateraanbod beogen.

De methodologie wordt samen met alle betrokkenen uitgewerkt, binnen het gebieds- en thematisch overleg (GTO) in het kader van de bekkenwerking.

Op het eerste overleg van november werden het doel van de studie, de afbakening van het studiegebied, het begrippenkader en de gegevensinbreng besproken.

Dec. 2017 - Watertekorten beter voorkomen prioritair voor bekkenbestuur

De vergadering van het bekkenbestuur van 12 december 2017 stond in het teken van de voorbije droogte. De gouverneur van West-Vlaanderen en de CIW evalueerden de impact van de droogteperiode en de genomen (crisis)maatregelen en formuleerden aanbevelingen om waterschaarste in de toekomst beter te kunnen voorkomen.

In mei-juli 2017 werd Vlaanderen geconfronteerd met waterschaarste. Vanaf het najaar van 2016 bouwde zich een neerslagtekort op. De aanhoudende droogte, in combinatie met de hogere temperaturen, zorgde vanaf midden mei voor waterschaarste. Vooral aan de Westkust was de schaarste groot.

Waterschaarste in IJzerbekken

De aanhoudende droogte zorgde voor lagere tot stilvallende debieten, lagere waterpeilen, verhoogde zoutwaarden en een dalend grondwaterpeil. Het aanbod aan water voor sectoren, drinkwaterproductie en natuur kwam daardoor onder druk te staan. Vooral de landbouw in het IJzerbekken had onder de waterschaarste te lijden.

Gecoördineerde lokale aanpak

De gouverneur van West-Vlaanderen coördineerde de lokale aanpak in het IJzerbekken en organiseerde vanaf midden juni 2017 crisisoverleg met de betrokken lokale actoren. In overleg met de actoren werden verschillende (crisis)maatregelen genomen. Zo werden verscheidene captatieverboden uitgevaardigd.

Ook Vlaanderen voorzag in een gecoördineerde aanpak: de CIW werd aangesteld als droogtecoördinator en kreeg de opdracht om een droogteplan uit te werken.

Aanpak geëvalueerd

In opdracht van de gouverneur werden de ervaringen van het lokale crisisoverleg gebundeld in een evaluatierapport, met aanbevelingen om waterschaarste in de toekomst beter te kunnen voorkomen.

De CIW maakte een Vlaams evaluatierapport op, met een overzicht van de genomen (crisis)maatregelen en met aanbevelingen op hoofdlijnen voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer. 

Intussen heeft de CIW een algemene aanpak voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer goedgekeurd. Die gaat uit van een meerlaagse benadering van de overstromingsrisico's, een planmatige aanpak via de waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen en een gecoördineerd crisisbeheer.

Lees meer

Droogte 2017

 

nov. 2017 - Eerste gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart

Het bekkensecretariaat IJzerbekken bracht op 23 november 2017 de actoren in het aandachtsgebied van de Poperingevaart rond de tafel voor een eerste gebiedsgericht overleg.

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we meer bereiken. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Poperingevaart - Vleterbeek voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak.

Poperingevaart

Dit jaar bestaat de Poperingevaart trouwens 650 jaar. In 1367 werd een bevaarbare waterverbinding tussen de stad Poperinge en de IJzer gegraven om het toenmalige textielcentrum naar zee te ontsluiten.

Een gebied met potenties

Het afstroomgebied van de Poperingevaart biedt perspectieven voor een verdere waterkwaliteitsverbetering.

De fosforconcentratie in de waterlopen is er bij de laagste in het IJzerbekken. Dat komt onder meer omdat de stadskern van Poperinge grotendeels gesaneerd is. De MAP-meetpunten scoren relatief goed in vergelijking met andere gebieden in het IJzerbekken. Er is weinig impact van industrie. En lokaal verbetert de biologische toestand.

De VMM, de provincie West-Vlaanderen en de stad Poperinge hebben bovendien zo'n 10 jaar geleden een samenwerking opgezet om de wateroverlast langs de Poperingevaart op een integrale manier aan te pakken. Daarbij is er ook aandacht voor initiatieven die de ecologie vooruit helpen en voor de vraag naar irrigatiewater bij extreme droogte.

Een intensieve aanpak blijft nodig

Willen we in dit uitgestrekte landelijke gebied een goede watertoestand halen, dan moet de instroom van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar de waterlopen verder omlaag, zo blijkt uit een analyse van de VMM.

Initiatieven die daartoe kunnen bijdragen zijn:

 • een intensieve begeleiding van landbouwers bij bemesting en bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met bemestingsadvies op maat door het CVBB
 • de aansluiting van de gespreide bebouwing op IBA's
 • de verdere aanpak van erosie in samenwerking met Inagro en de VLM
 • het voorkomen van calamiteiten, o.m. het voorkomen van afspoeling van erfsappen. 

Op de planning

 

Op het volgende overleg zoomen we in op enkele deelgebieden en knelpuntparameters. 

 • Aan de grens met Frankrijk ligt de fosforconcentratie nog (te) hoog. Op het volgende grensoverschrijdende overleg bespreken we verder de werking en effluentnormen voor de RWZI van Godewaersvelde/Boeschepe (Fr.) en de erosiegevoeligheid van het bovenstroomse gebied.

            

Startvergadering GTO Poperingevaart
 •  Het bekkensecretariaat bekijkt samen met de waterbeheerders en de visserijbioloog van het ANB op het terrein waar kleine ingrepen de vismigratie kunnen verbeteren en meer variatie in de oeverstructuur kunnen brengen.
 • Calamiteiten zoals erfafspoelingen worden verder opgevolgd.
 • En de VMM brengt de impact van erosie verder in kaart door middel van een slecht weer route. Na zware neerslag neemt de VMM  langs deze route stalen die ze analyseert op o.a. zwevende stoffen, fosfor en stikstof, om zo de impact van erosie op de fysicochemische waterkwaliteit beter te kunnen inschatten. 

nov. 2017 - Samen naar een goede watertoestand voor de Poperingevaart

GTO Poperingevaart - opstart

Samen gaan we de uitdaging aan

Het stroomgebied van de Poperingevaart is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische watertoestand bereikt hebben.
Om die doelstelling waar te maken, bundelen de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen, Inagro, het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB), de stad Poperinge, SAGE de l'Yser en het bekkensecretariaat IJzerbekken hun krachten.

Een intensieve aanpak

Willen we in dit uitgestrekte landelijke gebied een goede watertoestand halen, dan moet de instroom van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar de waterlopen nog omlaag.

Een intensieve begeleiding bij bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, individuele behandelingsinstallaties voor het afvalwater van de gespreide bebouwing en de verdere aanpak van erosie kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Een geïntegreerd waterbeheer voorkomt wateroverlast en watertekort en creëert ecologische meerwaarde.

U doet toch ook mee?

Wil u meewerken aan de integrale aanpak binnen het stroomgebied van de Poperingevaart, dan bent u welkom op het eerste gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO), op donderdag 23 november.

We geven er uitleg bij de actuele watertoestand van de Poperingevaart en bij de acties en maatregelen die nodig zijn om een goede watertoestand te bereiken. We stellen een aantal projecten voor die de waterkwaliteit zullen verbeteren.  En we luisteren naar uw plannen in het gebied en gaan op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden.

Programma

9u00     Onthaal
9u30       

Verwelkoming en inleiding

Bekkensecretariaat IJzerbekken – Lies Verstraete, bekkencoördinator IJzerbekken (Vlaamse Milieumaatschappij)

9u40

Samen halen we de kwaliteitsdoelstellingen voor de Poperingevaart

 • Aandachtsgebieden en integrale projectwerking: doelstellingen en aanpak

 • Fysico-chemische en biologische waterkwaliteit, knelpuntparameters & vervuilingsdrukken

 • Lopende en geplande saneringsinfrastructuren

Vlaamse Milieumaatschappij – Saskia Lammens, Evelien Van de Vyver, Andy Dedecker 

10u10

Intensief begeleiden en sensibiliseren van landbouwers naar minder nutriënten
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting – Brecht Catteeuw

10u30

Geïntegreerd waterbeheer voorkomt wateroverlast en watertekort en creëert ecologische meerwaarde
Vlaamse Milieumaatschappij – Maarten Goegebeur en provincie West-Vlaanderen – Jan Vandecavey

10u50

Pauze

11u05

IBA’s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan
Stad Poperinge – Tine Ryon

11u25

Erosiebestrijding houdt bodem, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen ter plaatse
Erosiecoördinator Inagro – Martijn Denaegel

11u45    

Naar een goede kwaliteit in het Franse deel van het afstroomgebied
SAGE de l’Yser – Léa Lelievre

  

Wanneer?                                        Donderdag 23 november 2017 van 9u30 tot 12u30

Waar?                                               Stadhuis Poperinge, Grote Markt 1

Hoe inschrijven?                           Tegen uiterlijk 17 november inschrijven via deze link

Meer info                                         secretariaat_ijzer@vmm.be, tel. 059 - 53 26 89

 

Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders

De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?

De Vlaamse Overheid en de provincie West-Vlaanderen organiseren op maandag 9 oktober een studiedag in Bruggeover watermanagement in de polders. Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders licht er een aantal praktijkvoorbeelden van duurzaam waterbeheer toe. 

Voor wie

Voor mensen die professioneel bezig zijn met de polders: de administraties binnen de betrokken gemeenten (ruimtelijke ordening, landbouw, water, natuur, ...), polderbesturen, Vlaamse en provinciale diensten, gebruikers (landbouwers, natuurbeheerders, ...).

Programma en inschrijven

Raadpleeg het programma en schrijf u hier in.

 

9 oktober 2017, Brugge

Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog

Ondanks de neerslag in juli is het normaal zomerpeil van de waterlopen in het IJzerbekken nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Een bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.

De lange droogteperiode verhoogde het zoutgehalte in de waterlopen. Vooral in de polderwaterlopen van het IJzerbekken en op de IJzer zelf is dit zorgwekkend. Op heel wat plaatsen is het water niet meer geschikt voor beregening en voor het drenken van vee.

De bekkensecretariaten van de IJzer, Leie en Brugse Polders coördineren een campagne om de saliniteit in de polderwaterlopen van nabij op te volgen om zo een inschatting te kunnen maken van de ernst van de situatie en van de ruimtelijke spreiding. De Vlaamse Milieumaatschappij voert alvast bijkomende metingen uit.

Juli 2017 - Onderzoek per helikopter naar verzilting in kust- en poldergebied gaat van start

De VMM onderzoekt vanaf 18 juli 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Topsoil-project.

De timing kan je vinden op de website van VMM.

Juli 2017 - Gebiedsgerichte en integrale aanpak voor de Blankaart

Het bekkensecretariaat IJzerbekken bracht op 19 juni 2017 de actoren in het aandachtsgebied van de Blankaart waterlopen rond de tafel voor een nieuw gebiedsgericht overleg.

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we meer bereiken. Daarom gaan we in de speerpunt- en aandachtsgebieden voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak.

Voor het aandachtsgebied van de Blankaart waterlopen is het startschot op 19 juni gegeven.

Er beweegt heel wat in en rond de Blankaart

In het gebied van de Blankaart waterlopen worden heel wat inspanningen gedaan voor een betere kwaliteit. Zo is er het natuurinrichtingsproject 'De Blankaart' dat gericht is op het creëren van een aantrekkelijk nat leefgebied voor moerasvogels. De VMM realiseert een nieuw pompgemaal op de Engelendelft met als doel om een gedifferentieerd peilbeheer in functie van landbouw en natuur mogelijk te maken. Landbouwers worden door Inagro en CVBB intensief begeleid om de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De oevers van de Steenbeek worden door de Zuidijzerpolder en de provincie West-Vlaanderen met ecologische meerwaarde opnieuw aangelegd. En De Watergroep vernieuwt er het waterproductiecentrum om ook in de toekomst een duurzame drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen.

Lees meer...

Nog werk te doen

De VMM lichtte toe wat de huidige watertoestand in het gebied is en hoe deze nog kan verbeteren. Er zijn vooral nog inspanningen nodig om de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en om het huishoudelijk afvalwater op een rioolwaterzuivering aan te sluiten. Ook een betere structuurkwaliteit van de waterlopen draag bij aan een betere ecologische toestand. Tijdens deze langdurige droge periode werd bovendien duidelijk dat het voorkomen van watertekort voor veel actoren heel belangrijk is.

Samen kunnen we meer!

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we samen meer bereiken. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Blankaart waterlopen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak.

Lees meer...

Juni 2017 - waterschaarste houdt aan

Door de aanhoudende droogte zijn de waterpeilen in de waterlopen van het IJzerbekken zienderogen gedaald. Ook de grondwaterstand staat zeer laag. De uitzonderlijk lage waterpeilen bedreigen de stabiliteit van de oevers en verhogen de kans op verzilting. Bovendien wordt op korte termijn weinig regen voorspeld.

De gouverneur organiseerde daarom crisisoverleg met alle betrokkenen en stelde een captatieverbod in voor de onbevaarbare waterlopen.

Begin juni waarschuwde het KMI voor een zorgwekkende droogte. De gevolgen ervan voor de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen is te lezen in de droogterapporten van VMM en de laagwaterberichten van het HIC. Op de website www.waterinfo.be is de actuele en voorspelde droogtetoestand op de voet te volgen.

Verbod op oppompen van oppervlaktewater

Vanwege de aanhoudende droogte en het dalende peil van oppervlaktewater en grondwater vaardigde de gouverneur van West-Vlaanderen op 16 juni een captatieverbod uit voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. En dit voor de waterlopen in het gebied van de Polder Bethoostersche Broecken, Polder De Moeren, Polder Noordwatering Veurne en de Zuidijzerpolder.

Op 19 juni werd het captatieverbod uitgebreid naar het ganse IJzerbekken. En werd ook verbod uitgevaardigd voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-Vlaanderen. Op 21 juni werd het captatieverbod uitgebreid naar verschillende waterlopen in het Leiebekken, bekken van de Brugse Polders en bekken van de Gentse Kanalen (afstroomgebied van de Poekebeek).

Het oppervlaktewater wordt voorbehouden voor de drinkwaterproductie en als drinkwater voor vee. Daarnaast kunnen fytosproeitoestellen voor gewasbescherming nog gevuld worden.

De gouverneur roept op om spaarzaam met het drinkbaar kraantjeswater om te gaan.

Zoutgehalte in de waterlopen neemt toe

Naast lage waterpeilen veroorzaakt de aanhoudende droogte een hoger zoutgehalte in de waterlopen. Het oppervlaktewater is daarom op verschillende plaatsen niet meer geschikt voor het beregenen van gewassen of voor drinkwater voor het vee. Meer informatie is beschikbaar via Inagro.

Zowel de VMM als de waterbeheerders volgen de situatie nauwgezet door geleidbaarheidsmetingen uit te voeren in de waterlopen.

Informatiepunt voor West-Vlaanderen

Er is een infopunt beschikbaar via www.west-vlaanderen.be/waterschaarste met een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen en een visuele weergave op kaart.

 

Mei 2017 - Opening gecontroleerd overstromingsgebied op de Robaartbeek

Op dinsdag 30 mei openden de Provincie West-Vlaanderen en de stad Poperinge het gecontroleerd overstromingsgebied op de Robaartbeek in Poperinge, ter hoogte van de Visserijmolenstraat. Lees meer...

Juni 2017 - VMM brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart

De VMM onderzoekt vanaf half juni 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Topsoil-project. Meer informatie kan je lezen op de website van VMM.

Mei 2017 - Bekkenbestuur keurt ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed

Het bekkenbestuur keurde op 9 mei het ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed. Dit rapport geeft de toestand van de waterkwaliteit weer en de overstromingen die voorkwamen in mei-juni en november. Het beschrijft de uitvoering van de acties om tot de goede watertoestand te komen en integreert het advies op het investeringsprogramma van de waterbeheerders en het subsidieprogramma voor de bovengemeentelijke saneringsprojecten. Het definitief wateruitvoeringsprogramma 2016 van het IJzerbekken is terug te vinden op de website van de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

Verder stond er op de agenda hoe de waterkwaliteit in een drinkwaterwingebied, o.a. van waterproductiecentrum de Blankaart, wordt beschermd, hoe begeleiding van landbouwers de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater probeert te beperken, welke stappen er ondernomen worden bij calamiteiten in oppervlaktewater.  

De impact van de stormvloed aan de kust van begin dit jaar werd geëvalueerd.

Er werd teruggekoppeld over het gebiedsgericht en thematisch overleg erosie en het onderhoud van de oevers langs de IJzer stroomopwaarts van Knokkebrug.

Juni 2017 - Naar een goede watertoestand voor de Blankaart waterlopen

Op 19 juni organiseren we een infomoment over de Blankaart waterlopen. Werkt u voor een overheidsinstantie, een sectororganisatie of een andere vereniging die nauw betrokken is bij het waterbeheer in het gebied van de Blankaart waterlopen of zet u zich in voor een betere watertoestand in het gebied, dan bent u van harte welkom.
infomoment
maandag 19 juni
van 13u30 tot 16u30
Kasteel De Blankaart in Woumen

Blankaart(stempelAG)

Samen kunnen we meer

Het stroomgebied van de Blankaart waterlopen is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische watertoestand bereikt hebben. 

Om die ambitie waar te maken, slaan de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, De Watergroep, de Provincie West-Vlaanderen, Inagro, de Zuidijzerpolder en het bekkensecretariaat IJzerbekken de handen in elkaar. Want samen kunnen we meer!

       

Nog werk op de plank

Om in dit gebied een goede watertoestand te halen, is nog werk aan de winkel. De Blankaartvijver, die in het hart van dit aandachtsgebied ligt, wordt gevoed door een zestal beken die zo'n 6.000 ha landbouwgebied ontwateren. In die beken komen nog te veel sediment, nutriënten,  gewasbeschermingsmiddelen en huishoudelijk afvalwater terecht.

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we tot slimme en sterke combinaties komen. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Blankaart waterlopen voor een integrale & gebiedsgerichte aanpak.

 

Meedoen?

Op 19 juni organiseren we een infomoment over de Blankaart waterlopen.

Werkt u voor een overheidsinstantie, een sectororganisatie of een andere vereniging die nauw betrokken is bij het waterbeheer in het gebied van de Blankaart waterlopen of zet u zich in voor een betere watertoestand in het gebied, dan bent u van harte welkom.

 • U verneemt hoe het met de waterkwaliteit en de waterhuishouding in het gebied gesteld is.
 • U maakt kennis met de projecten die in het gebied lopen of op stapel staan.
 • U geeft mee vorm aan het actieplan om de watertoestand in het aandachtsgebied van de Blankaart te verbeteren.
Raadpleeg het programma.
Inschrijven kan tot 12 juni via deze link.

Voor meer informatie over dit infomoment of het aandachtsgebied Blankaart waterlopen kunt u terecht bij het bekkensecretariaat IJzerbekken (tel. 059 – 56 26 89, secretariaat_ijzer@vmm.be).

 

 

 Infomoment Blankaart - partners

Er beweegt heel wat in en rond de Blankaart

Een goede waterkwaliteit en waterhuishouding zijn belangrijk voor de drinkwaterproductie en de natuur in het gebied. De voorbije jaren zijn verschillende initiatieven opgestart die daartoe bijdragen. Lees meer ...  

Maart 2017 - Ecologische herinrichting Kemmelbeek in Ieper en Lo-Reninge van start

De VMM is gestart met de inrichtingswerken aan de Kemmelbeek in Ieper (Elverdinge, Zuidschote) en Lo-Reninge (Reninge). Met die werken willen ze de ecologische kwaliteit van de waterloop verhogen en de kans op frequente overstromingen beperken.

Je leest er meer over in de VMM nieuwsbrief van maart.

Maart 2017 - Geslaagde erosiedag in IJzer- en Leiebekken

Op 14 maart organiseerden de bekkensecretariaten van het IJzer- en Leiebekken, samen met Inagro en VLM, een erosiedag voor gemeenten en landbouworganisaties. Het werd een interactieve dag waarop de deelnemers kennis en ervaringen deelden en handvatten aangereikt kregen die de aanpak van erosie kunnen vergemakkelijken. De nadruk lag op de aanpak van erosie in de aandachtsgebieden van het stroomgebiedbeheerplan. Meer samenwerking tussen alle betrokken actoren biedt kansen voor een efficiëntere aanpak van erosie, kostenbesparing en een snellere waterkwaliteitsverbetering.

Iedereen wint bij erosiebestrijding

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie. Telkens als het fel regent, stroomt er met het water een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal van de akkers weg.

Met de bodemdeeltjes spoelen ook zaai- en plantgoed, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mee. Voor landbouwers betekent erosie niet alleen minder opbrengsten, op langere termijn zorgt erosie ook voor een onomkeerbaar verlies aan bodemvruchtbaarheid.

Bij hevige regen veroorzaakt erosie modderstromen in lager gelegen woonwijken en op wegen en komen grote hoeveelheden sediment in de waterlopen. Dat brengt voor gemeenten, burgers en waterbeheerders hoge kosten met zich mee. Met de bodemdeeltjes komen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop en vermindert de doorzichtigheid van het water, waardoor de biodiversiteit en het zelfreinigend vermogen van de waterloop afnemen.

Erosie prioritair aanpakken in de aandachtsgebieden

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen welke acties in Vlaanderen prioritair nodig zijn om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beperken. Er is daarbij gekozen voor een gefaseerde en gebiedsgerichte aanpak. In het IJzer- en Leiebekken wordt ingezet op een goede watertoestand tegen 2027 in de afstroomgebieden van de Grote Kemmelbeek, Blankaart waterlopen, Poperingevaart en Heulebeek, aandachtsgebieden genoemd. Willen we op termijn in die aandachtsgebieden een goede watertoestand halen, dan is een kordatere aanpak van erosie door alle actoren nodig.

Gebiedsgerichte aanpak versterken

Daarom brachten de bekkensecretariaten van het IJzer- en Leiebekken, de VLM en Inagro op 14 maart gemeenten en landbouworganisaties samen.

Ze bezochten enkele erosieprojecten en kregen er toelichting door de intergemeentelijke erosiecoördinator, de bedrijfsplanner van de VLM, het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek en Inagro. Vanuit hun kennis en praktijkervaring probeerden ze alle (praktische) vragen te beantwoorden. Op die manier willen ze gemeenten aanzetten om werk te maken van erosiebestrijdingsmaatregelen en landbouworganisaties praktische informatie aanreiken om hun leden te begeleiden. De bezochte projecten maakten alvast duidelijk dat elke euro voor erosiebestrijding nadien dubbel en dik terugverdiend wordt door minder schade, minder ruimingskosten en  een verbetering van de waterkwaliteit.

De bekkensecretariaten maken verder werk van gebiedsgericht en thematisch overleg om erosie in de aandachtsgebieden in detail in kaart te brengen en de prioritaire percelen met directe invloed op de waterkwaliteit aan te duiden.

Voor de Grote Kemmelbeek en de Heulebeek loopt het overleg al. Voor de Blankaart waterlopen en de Poperingevaart wordt het overleg dit jaar opgestart.

Erosiedag_2017

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.