Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Intro

De Rivierbeek-Hertsbergebeek is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. We verwachten dat het gebied de goede ecologische toestand zal bereiken tegen 2033 van zodra er natuurlijk herstel heeft plaatsgevonden. De benedenlopen stromen door beschermd habitatrichtlijngebied en hebben hun meanderend patroon met goede structuurkenmerken grotendeels behouden. De bever en de ijsvogel voelen zich hier thuis.

De bovenlopen van de Rivierbeek en Hertsbergebeek ontspringen op de hoger gelegen flanken van de rug van Wijnendale en het plateau van Tielt. Ze stromen door de gemeenten Torhout, Lichtervelde, Ardooie, Pittem, Tielt en Wingene. Het afwaartse traject van de Rivierbeek, waar ook de Hertsbergebeek in uitmondt, situeert zich in Oostkamp. De Rivierbeek mondt uit in het Kanaal Gent-Oostende nabij Moerbrugge. De beken in het stroomgebied van de Rivierbeek zijn typische laaglandbeken van de zandstreek en kennen een verval van ongeveer 40 meter tussen bron en monding.

Rivierbeek-Hertsbergebeek - situeringskaart en foto's

legende kaart  

   

Samen aan de slag

Stroomgebiedbeheerplan

In het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is het stroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek aangeduid als aandachtsgebied. De goede watertoestand kan er bereikt worden tegen 2033. 

Gebiedsgerichte werking

Het landinrichtingsproject Veldgebied Brugge van de Vlaamse Landmaatschappij bracht vanaf 2007 in de regio een lokale dynamiek op gang, die de laatste jaren versterkt werd door de gebiedsgerichte en participatieve aanpak van de Vlaamse Milieumaatschappij en het bekkensecretariaat. Op regelmatige basis informeren de partners elkaar en stemmen ze hun projecten en initiatieven af om samen meer te bereiken op het terrein. Het bekkensecretariaat organiseerde hiertoe tweemaal een “Dag van de Rivierbeek”.

Een klimaatrobuust stroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek krijgt ook ondersteuning van de Blue Deal

Ontdek hieronder de acties per thema

  


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.