Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Ophogingen in vallei hypothekeren het watersysteem

Ruimte voor water is een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Toch stellen waterbeheerders regelmatig ophogingen vast in valleigebied in het Netebekken. Hierdoor kan de vallei minder water bergen en verplaatsen overstromingen zich. De ophogingen zijn vaak niet vergund.

Vele kleintjes maken één groot

Elke ophoging in overstromingsgevoelig gebied zorgt voor een verlies aan waterbergend vermogen. Vele kleine verliezen aan ruimte voor water, hebben samen een grote impact. Het water stroomt dan versneld af en zoekt elders ruimte, wat kan leiden tot bijkomende wateroverlast.

Wetgeving is duidelijk

Een reliëfwijziging waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt, is volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vergunningsplichtig. Elke ophoging in effectief overstromingsgevoelig gebied kan als significant en dus vergunningsplichtig beschouwd worden. Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor ophogingen worden aan de watertoets onderworpen.

Waterbeheerders zijn alert

Vaak zijn ophogingen in valleigebied niet vergund. Het is belangrijk om snel en krachtdadig op te treden via een stakingsbevel, proces-verbaal en herstelvordering. Samenwerking tussen waterbeheerders, inspectie ruimtelijke ordening en de lokale besturen is cruciaal. De lokale besturen staan veelal het dichtst bij de praktijk en kunnen de eerste vaststellingen doen. Ook in het kader van de projectwerking binnen het Netebekken volgen we ophogingen alvast nauwgezetter op.

Nieuwsbrief dec. 2016

Ophoging in valleigebied

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.