Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2023 - Waterbodem- en oeverzonesanering Grote Laak op kruissnelheid

In 2021 startten de werken om de waterbodem en oeverzones van de Grote Laak te saneren. De sanering gebeurt gefaseerd, in vier deeltrajecten. Ondertussen is de sanering van het eerste, meest opwaartse traject (Ham en Tessenderlo) afgerond. De leden van het integraal project Grote Laak (gebiedsgerichte werking) brachten een gesmaakt bezoek aan de werken.

In 2021 startten de werken om de waterbodem en oeverzones van de Grote Laak te saneren. De sanering gebeurt gefaseerd, in vier deeltrajecten. Ondertussen is de sanering van het eerste, meest opwaartse traject (Ham en Tessenderlo) afgerond. De leden van het integraal project Grote Laak (gebiedsgerichte werking) brachten een gesmaakt bezoek aan de werken.

Sanering andere deeltrajecten in voorbereiding

Binnenkort start de waterbodem- en oeverzonesanering in het tweede deeltraject van de Grote Laak tussen de N174 en N126, waar de waterloop de grens vormt tussen Laakdal en Tessenderlo. Net zoals het opwaartse deel krijgt dit traject een 'klassieke' sanering. Dit wil zeggen dat het slib, de waterbodem en de oevers er worden afgegraven en afgevoerd.

Ook voor het vierde deeltraject,vanaf de Eindhoutseweg in Veerle tot de monding in de Grote Nete, wordt in de komende maanden een saneringsplan opgemaakt zodat in de zomer van 2023 kan gestart worden. Ook hier zullen de vervuilde waterbodem en de oeverwallen afgegraven, afgevoerd en hersteld worden. 

Voor de sanering van de natuurgebieden langs dit traject is gekozen voor een natuurgebaseerde oplossing waarbij de vervuiling geïmmobiliseerd wordt door het gebied te vernatten. Bij de uitwerking van de vernattingsmaatregelen is er bijzondere aandacht voor de waterhuishouding ter hoogte van de landbouwpercelen in het gebied.

Het stroomgebied van de Grote Laak is een aandachtsgebied van het bekkenspecifieke deel 2022-2027. De historische verontreiniging van de Grote Laak, waterbodem en omliggende gronden met zouten, zware metalen en radioactieve stoffen is alom bekend. De sanering van de waterbodem en oeverzones van de Grote Laak wordt zo snel mogelijk voltooid. Tegelijkertijd wordt naar een optimalisatie van de structuurkwaliteit van de Grote Laak gestreefd. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.