Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 21 - Mooi kerstgeschenk voor Kleine Nete

Net voor Kerstmis kwam het nieuws dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir ruim 2 miljoen euro investeert in 7 nieuwe strategische projecten. Eén van de gelukkige winnaars is het project “Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete”, een opvolger voor het eerste strategische project dat in april 2021 afloopt.

Binnen het project werken de actoren in het gebied samen aan een optimale inrichting van de vallei voor water, natuur, bos, erfgoed, landbouw en recreatie.

Strategisch project volgt strategisch project op

De ervaringen en lessen uit het vorige strategisch project 'Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete' worden opgeschaald naar vier ambitieuze klimaatprogramma's voor de vallei.

Deze programma’s zullen concrete oplossingen aandragen voor:

  1. verdroging en ontharding
  2. het herstellen van bodemsystemen
  3. bebossing en groenblauwe dooradering
  4. het ontsluiten en verbinden van het recreatief netwerk.
Het werkingsgebied van het strategisch project wordt uitgebreid met de gemeenten Dessel en Retie. Het project schuift drie focusgebieden naar voor waar de verschillende klimaatuitdagingen geïntegreerd aangepakt worden: de Bollaak, het Olens Broek en de bovenlopen van de Kleine Nete.
   Nieuwsbrief, februari 2021

Met de bijhorende subsidie van 300.000 euro is een voltijdse coördinatie en ondersteuning van het project door het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voor nog eens 3 jaar gewaarborgd. Bovendien kan de gebiedscoalitie dankzij het strategisch project aanspraak maken op verwervingsubsidies tot 500.000 euro. 

Bekkensecretariaat trekt mee aan de kar

Het bekkensecretariaat was in het eerste strategisch project al een stuwende kracht achter een onthardingsprojectprojectsubsidies natte natuur en de opstart van een handhavingstraject binnen het hefboomproject ‘Molternetebrug’.

Vanuit de werkgroep voor het hefboomproject, onder voorzitterschap van het bekkensecretariaat,  wordt telkens nagegaan of er opportuniteiten zijn binnen lopende subsidieoproepen of andere projectopportuniteiten om de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen rond water, natuur en recreatie te verwezenlijken.

Zo werden met steun vanuit de ‘Proeftuin ontharding’ 12 weekendverblijven afgebroken en 95.000 m2 open ruimte kwaliteitsvol heringericht en zullen met de projectsubsidie ‘natte natuur’ een aantal percelen tussen de Kleine Nete en de Bollaak opgekocht worden om in te richten als natte natuur, in combinatie met structuurherstel voor de Molenbeek-Bollaak. Het bekkensecretariaat brengt telkens de partners samen en volgt de dossiers op.

Ook onder het tweede strategisch zullen we - als (mede)trekker van het klimaatprogramma droogte en van het focusgebied Bollaak - met volle overtuiging onze schouders zetten!

Vlaggenschipproject Blue Deal

De doelstellingen van het nieuwe strategisch project ‘Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ sluiten naadloos aan op de ambities van de Blue Deal. De Kleine Nete vormt dan ook één van de vier vlaggenschipprojecten van de Blue Deal, het plan waarmee de Vlaamse Regering de waterschaarste en droogte structureel wil aanpakken.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.