Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - VMM zorgt voor vooruitgang in het Netebekken

Afgelopen maanden sprongen enkel belangrijke werven in het Netebekken in het oog en binnenkort gaat de schop opnieuw in de grond. Zowel langs de Grote Nete, als langs de Kleine Nete wordt volop gewerkt aan rivierherstel, vismigratie, extra bergingscapaciteit en herstel van de vallei.

Kleine Nete

* * * * * * * * *

Met een integraal rivierherstel van de Kleine Nete vanaf de N19 in Kasterlee tot aan de monding van de Aa in Grobbendonk wil de VMM extra bergingscapaciteit creëren, de natuurwaarden van de vallei opwaarderen,  verdroging tegengaan en structuurherstel van de waterloop realiseren. 

  • In Herentals werd aan het voormaling zandstort "De Hellekens" een nieuwe meander uitgegraven voor de Kleine Nete. Deze nieuwe meander draagt bij aan het structuurherstel van de Kleine Nete, maar vormt ook een opstap naar een structurele aanpak van de verdroging van het opwaarts gelegen Olens Broek.

Het in de jaren '70 opgehoogde gebied De Hellekens verstoort de waterhuishouding in het gebied grondig. Stroomopwaarts is er te weinig water voor de moerasvegetatie in het natuurreservaat LangendonkOlens Broek. Stroomafwaarts is er overstromingsgevaar voor enkele woonwijken in Herentals.

  • In een volgende fase zullen de meeste oude meanders van de Kleine Nete ter hoogte van het Olens Broek opnieuw aangesloten worden.
  • Even verderop starten dit voorjaar ook werken om de dijken aan de Kleine Nete te verleggen tussen het Olens Broek en de samenvloeiing met de Larumse loop.

.

Grote Nete

* * * * * * * * *

  • In Geel is ter hoogte van de stuw in het Maelesbroek een mooie meanderende visdoorgang aangelegd op de Grote Nete. Deze stuw was het eerste vismigratieknelpunt voor vissen die vanuit het Schelde-estuarium de Grote Nete willen opzwemmen. De visdoorgang kwam tot stand met steun van het provinciale visserijfonds. Er werd gekozen voor een meanderende bypass om het knelpunt weg te werken en tegelijk de Grote Nete -die hier rechtgetrokken werd - terug wat meer structuur te geven.

Deze meander vormt tevens een aanzet voor de toekomstige verdere meandering van de Grote Nete. De VMM werkt immers aan een plan om op de Grote Nete tussen het Malesbroek en Molse Nete in Geel de natuurlijke meanderende waterloop stap voor stap te herstellen.

  • Verderop in Balen zijn structuurherstelwerken aan de Heiloop uitgevoerd.
  • In het voorjaar van 2021 start de aanleg van een visdoorgang aan de Hoolstmolen in Balen. En in de zomer wordt de stuw ter hoogte van het Belsbroek in Meerhout, het laatste vismigratieknelpunt op de Grote Nete (1e cat), aangepakt. 

Nieuwsbrief, februari 2021

Sfeerbeeld Kleine Nete

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.