Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Vallei van de Kleine Nete in verandering

De vallei van de Kleine Nete is belangrijke open ruimte voor Vlaanderen. De uitdagingen zijn er groot en de doelstellingen zijn ambitieus. Gouverneur Cathy Berx begeleidt het proces om samen met alle betrokken actoren te werken aan gedragen oplossingen én realisaties op het terrein. Ook enkele acties uit het stroomgebiedbeheerplan zijn meegenomen. Het bekkensecretariaat volgt het overleg dan ook nauwgezet op.

Van intentieverklaring tot hefboomprojecten

Vlaamse en provinciale administraties zoeken in overleg met lokale actoren naar een optimale inrichting van de vallei om zo de doelstellingen voor water, landbouw, klimaat, natuur, bos en onroerend erfgoed in het gebied samen te realiseren. Alle actoren, verenigd in de opvolgingscommissie Kleine Nete, onderschreven een intentieverklaring met daarin een gezamenlijke visie op de vallei.

Recent werd deze intentieverklaring verder uitgediept in een kansenrapport met een voorstel voor concrete hefboomprojecten voor de vallei. Een eerste hefboomproject is het ontwerpend onderzoek voor de stedelijke ontwikkeling van het signaalgebied Olympiadelaan in Herentals.

Een vallei in volle beweging

Intussen wordt verder gewerkt aan de vele projecten in de vallei in het kader van het Sigmaplan, de overstromingsgebieden uit het stroomgebiedbeheerplan, de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, ankerplaatsen/erfgoedlandschappen, de implementatie van de Europese instandhoudingsdoelstellingen, ...

En daar blijft het niet bij. Via het PDPO-project "Vallei in verandering, kansen voor duurzame landbouw" zoeken de partners samen met landbouwers, naar mogelijkheden voor landbouw in de vernieuwde vallei.

Meer info vindt u op www.kleinenete.be.

Nieuwsbrief dec. 2016

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.