Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Integrale projectwerking binnen speerpuntgebieden

Het bekkensecretariaat Netebekken startte in december 2016 integrale projecten op voor de speerpuntgebieden Molenbeek-Bollaak en Kleine Nete-Wamp. Het halen van een goede watertoestand tegen 2021 is het ultieme doel. Voor de Grote Nete loopt er al gebiedsgericht overleg. Voor het speerpuntgebied Aa wordt het overleg in de loop van 2017 opgestart.

 Speerpuntgebieden Netebekken 

Starten met een grondige doorlichting

Elk integraal project start met een grondige analyse. Welke parameters moeten nog verbeteren? Van waar komen de belangrijkste drukken op het watersysteem? Welke knelpunten zijn er en welke kansen?

Waar nodig gebeuren er bijkomende staalnames of wordt op het terrein gegaan. Alle aspecten van het watersysteem worden in beschouwing genomen: beheer, structuurkwaliteit, biodiversiteit, waterkwantiteit, ...

Het bekkensecretariaat als spelverdeler

Op basis van deze doorlichting worden samen met de betrokken partners projecten geformuleerd. Die zijn vaak een concretisering en verfijning van de acties uit het stroomgebiedbeheerplan.

Door alle mogelijke partners (waterloopbeheerders, gemeenten, rioolbeheerders, Vlaamse administraties, belangenorganisaties,...) van meet af aan bij het overleg te betrekken, krijgen we meer samenhang en afstemming tussen initiatieven en een snellere uitvoering op het terrein.

In gebieden waar al structureel wateroverleg loopt, wordt geen parallel gebiedsgericht overleg opgestart. Het bekkensecretariaat maakt er zoveel mogelijk gebruik van de bestaande overlegfora om samen aan een goede watertoestand te werken. Dit is het geval voor het overleg in het kader van het Sigma-projectgebied Grote Nete in de aandachtsgebieden Grote Nete II en III en voor de opvolgingscommissie Kleine Nete in het speerpuntgebied Kleine Nete II en het aandachtsgebied Getijdenetes,

 

Speerpuntgebieden(stempel)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.