Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Molenbeek-Bollaak: samen de goede toestand tegemoet

Het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak is één van de zes speerpuntgebieden in het Netebekken. Een goede waterkwaliteit ligt er binnen handbereik.

Kansen voor de Molenbeek-Bollaak

Fysico-chemisch is de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak overwegend matig. De Klein Wilboerebeek haalt wel een goede fysico-chemische toestand. Voor het volledige stroomgebied ligt een goede fysico-chemische waterkwaliteit evenwel binnen handbereik. Ondermeer de uitbreiding en verbetering van de waterzuiveringsinfrastructuur zal hiertoe bijdragen.

Een groot deel van de vallei van de Molenbeek-Bollaak geniet bescherming als habitatirichtlijngebied en/of VEN. Door de effectieve overstromingsgevoeligheid en natte bodemprofielen is er weinig intensieve landbouw tegen de waterloop. Wel opvallend is de problematiek van de weekendverblijven.

Bekkensecretariaat brengt partners rond de tafel

Als we voldoende investeren in het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak is een goede watertoestand tegen 2021 er haalbaar. Samenwerking is hierbij een sleutelwoord. Door initiatieven en projecten op elkaar af te stemmen, kunnen we win-wins realiseren en komen we op het terrein sneller tot resultaat. Het bekkensecretariaat brengt daarom alle betrokkenen samen in een integraal project voor de Molenbeek-Bollaak. De opstartvergadering van het integraal project vond plaats op 29 november 2016.

Starten met een grondige doorlichting van het gebied

Binnen dit overleg inventariseert het bekkensecretariaat, samen met de betrokken instanties en actoren, de kansen en knelpunten voor het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak zo gedetailleerd mogelijk. De reden waarom specifieke parameters een onvoldoende halen, wordt nader onderzocht. De analyse vormt de basis om samen met de partners concrete projecten te formuleren.

Voor deze analyse hebben we het stroomgebied verder opgedeeld in deelgebieden: de bovenlopen van de Bollaak,  de vallei van de Bollaak-Kleine Beek, de Delfte Beek, de Klein Wilboerebeek, de Tappelbeek en de Boshovenloop.

Een naslagwerk met de meest recente analysegegevens voor de waterlopen binnen het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak is opgenomen onder 'gerelateerde inhoud'.

 

 

 

Molenbeek-Bollaak (legende kaart)

      

Molenbeek-Bollaak
Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.