Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hefboomproject ‘Vallei van de Kleine Nete van Albertkanaal tot Lier‘ neemt vliegende start

Het bekkensecretariaat Netebekken werkt samen met Vlaamse en provinciale partners, sectoren en gemeenten aan het opwaarderen van de vallei van de Kleine Nete van aan het Albertkanaal tot in Lier.

Dit project maakt deel uit van het strategisch project voor de vallei van de Kleine Nete, dat de ruimtelijke kwaliteit in de vallei wil opwaarderen. Samen met de partners werd een visietekst voor het gebied uitgewerkt en bekrachtigd. En de eerste concrete acties worden ondertussen uitgerold. 

 

 

Hefboomproject verbindt

Tussen het Albertkanaal en Lier vormen de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak samen een effectief overstromingsgevoelig valleigebied van ongeveer 8 km lang en 1 km breed. In dit valleigebied ontwikkelde zich de voorbije 50 jaar een sterk gefragmenteerd recreatielandschap met kunstmatige vijvers, weekendverblijven en allerhande ophogingen.

De vallei ligt hier op de grens van de gemeenten Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven zodat er nood is aan een bovenlokale aanpak. Een grensoverschrijdende visie en gecoördineerde herinrichting bieden enorme kansen voor extra waterberging, bijkomende natuurwaarden en een betere ontsluiting op het vlak van recreatie.

    Kaart projectgebied hefboomproject Kleine Nete

 

Klik op de figuur om te vergroten.

Visie: van inspiratie naar bekrachtiging

Vanuit een 'visonary toolboxmet inspiratie voor gebiedsgerichte processen werden de krachtlijnen voor de vallei uitgezet en concrete acties geformuleerd. De visie voor het gebied steunt op drie pijlers: (1) ruimte voor water, (2) ruimte voor natuur, en (3) ruimte voor recreatie, en streeft naar een verwevenheid van waterberging, natuur en zachte recreatie binnen het gebied.

water:

    

Het gebied heeft potentie om maar liefst 500.000 m3 extra water te bergen. Door structuurherstel van het afwaartse traject kan de Molenbeek-Bollaak de goede ecologische toestand bereiken, zoals vooropgesteld vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.

 

natuur:

Binnen het habitatrichtlijngebied 'Vallei van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei' realiseren we heel wat extra habitats en leefgebied voor soorten. Een duidelijke definitie en verweving van functies op het terrein zal ook de belevingswaarde sterk doen toenemen. We streven naar een landschap met een slingerende rivier, bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en uitgestrekte broekbossen.

 

recreatie:

Het gebied is vandaag al een hotspot voor recreatie. We streven naar recreatie op maat van de omgeving. Recreanten worden ontvangen in de toekomstige onthaalpoorten aan de Emblem-brug en Molternetebrug. Inwoners van de omliggende gemeenten kunnen genieten van prachtige natuur in hun onmiddellijke omgeving.

 

De volledige visietekst voor het gebied is hier te raadplegen.

 

Netevallei nu

Netevallei (huidig)

Streefbeeld Netevallei

Netevallei (streefbeeld)

Met concrete tools aan de slag

De eerste stappen om deze visie in de praktijk te brengen, zijn gezet.  Eind 2018 werd een subsidie van 250.000 euro toegekend in het kader van de projectoproep 'proeftuinen ontharding' van het Departement Omgeving. Hiermee zal Natuurpunt verhardingen en ophogingen op terreinen met verlaten weekendverblijven opruimen en 95.000 m² open ruimte kwaliteitsvol herinrichten, met het oog op bijkomende waterberging en herstel van habitats. Zo bouwen we voort op eerdere verwezenlijkingen in het gebied ondermeer ter hoogte van het Viersels Gebroekt (30 ha ontharding binnen een Europees LIFE-project).

De eerste verwezenlijkingen zijn er

Recent kochten De Vlaamse Waterweg en Natuurpunt een aantal vijvers in het gebied.

Afval en stedenbouwkundige overtredingen tussen de Kleine Nete en het Netekanaal net opwaarts de Molternetebrug waren jaren een doorn in het oog van menig voorbijganger, fietser en natuurliefhebber. Op vraag van de Opvolgingscommissie Kleine Nete, onder voorzitterschap van gouverneur Cathy Berx, heeft het bekkensecretariaat de verschillende handhavende partijen bijeengebracht om een doorbraak te forceren. Het afval op de terreinen werd inmiddels verwijderd.

VOOR:      Netevallei (overtredingen)
NA: Netevallei (na opruiming)

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.