Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2023 - Kunnen de Kempense meren het Netebekken 'waterproof' maken?

Onder impuls van de Blue Deal en met steun van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx heeft VITO samen met een brede coalitie van betrokkenen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, om te onderzoeken of - en zo ja, in welke mate - de Kempense meren ons kunnen helpen om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Het bekkensecretariaat Netebekken participeert via de klankbordgroep.

Het idee is op zich vrij eenvoudig: de meren in de regio Mol – Dessel bevatten een immense hoeveelheid water. Het teveel aan water loopt over naar waterlopen en kanalen. Wat als we het peil in de plassen zouden verhogen? Kunnen we het extra opgespaarde water dan in tijden van droogte beschikbaar stellen aan de bovenlopen van de Kleine Nete, natuur, kanalen, de drinkwatersector, landbouw of industrie?

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat de 3 onderzochte meren (Donk, Schans en Rauw) bijna 2 miljoen kubieke meter extra water kunnen bufferen. Daarbij werd ook onderzocht wat de impact van de peilstijgingen op de omgeving zou zijn en of het risico op wateroverlast zou toenemen. Verder bracht VITO ook de potentiële watervragen en bijhorende kosten/baten in kaart. Voor elke plas werden een aantal potentiële maatregelen weerhouden, bijvoorbeeld het bouwen van regelbare stuwen.  

In het vervolgproject (WaterProof demoruimte Kempen) is voor elke plas een participatietraject gepland om verdere afstemming te krijgen tussen de watervragen en het wateraanbod.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.