Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Jan. 2023 - Aan de slag met het bekkenspecifieke deel Netebekken

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering het bekkenspecifieke deel Netebekken 2022-2027 vast, als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Intussen is het bekkensecretariaat overleg gestart om de acties verder uit te werken en tot een concreet uitvoeringsprogramma te komen dat aangeeft hoe we het bekkenspecifieke deel de komende jaren zullen uitvoeren.

Jan. 2023 - Waterbodem- en oeverzonesanering Grote Laak op kruissnelheid

In 2021 startten de werken om de waterbodem en oeverzones van de Grote Laak te saneren. De sanering gebeurt gefaseerd, in vier deeltrajecten. Ondertussen is de sanering van het eerste, meest opwaartse traject (Ham en Tessenderlo) afgerond. De leden van het integraal project Grote Laak (gebiedsgerichte werking) brachten een gesmaakt bezoek aan de werken.

Jan. 2023 - Vissen krijgen alsmaar meer vrije doorgang in het Netebekken

Vispassages zijn cruciaal om vissen langs onoverbrugbare hindernissen zoals stuwen te loodsen. Dit is nodig opdat ze meer opwaartse leefgebieden en geschikte paaiplaatsen zouden kunnen bereiken. Sinds vorig jaar kunnen vissen vrij migreren tot in het brongebied van de Grote Nete. Ook in de andere waterlopen in het Netebekken wordt hard gewerkt aan vrije vismigratie.

Jan. 2023 - Kunnen de Kempense meren het Netebekken 'waterproof' maken?

Onder impuls van de Blue Deal en met steun van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx heeft VITO samen met een brede coalitie van betrokkenen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, om te onderzoeken of - en zo ja, in welke mate - de Kempense meren ons kunnen helpen om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Het bekkensecretariaat Netebekken participeert via de klankbordgroep.

Nov. 2022 - Ondertekening charter Aa: startschot voor een mooie toekomst voor de vallei

Op 21 november 2022 ondertekenden 18 partners het charter met de gezamenlijke toekomstvisie voor de Aa. Alle partners engageren zich voor een duurzaam watersysteem en klimaatbestendige inrichting van de vallei van de Aa. 24 concrete maatregelen en acties moeten het gebied tegen 2040 weerbaar maken tegen droogte en wateroverlast. Het charter is een initiatief van het bekkensecretariaat Netebekken.

Mrt. 21 - Waterbodemsanering Grote Laak schiet uit startblokken

De waterbodem en oevers van de Grote Laak zijn al jaren sterk vervuild. In 2021 start een integrale sanering, waarbij naast de waterbodem ook de oevers en de vallei aangepakt worden. Het gaat om één van de belangrijkste projecten in het Netebekken voor de komende jaren.

Mrt. 21 - Mooi kerstgeschenk voor Kleine Nete

Net voor Kerstmis kwam het nieuws dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir ruim 2 miljoen euro investeert in 7 nieuwe strategische projecten. Eén van de gelukkige winnaars is het project “Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete”, een opvolger voor het eerste strategische project dat in april 2021 afloopt.

Mrt. 21 - {Beek.boer.bodem} geeft goede voorbeeld

De gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} zet in het stroomgebied van de Aa (Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar) in op maatregelen die het overstromingsrisico verminderen, de waterkwaliteit verbeteren en landbouwbedrijven klimaatrobuuster maken.

Mrt. 2021 - VMM zorgt voor vooruitgang in het Netebekken

Afgelopen maanden sprongen enkel belangrijke werven in het Netebekken in het oog en binnenkort gaat de schop opnieuw in de grond. Zowel langs de Grote Nete, als langs de Kleine Nete wordt volop gewerkt aan rivierherstel, vismigratie, extra bergingscapaciteit en herstel van de vallei.

Feest in de Netevallei, 22 september

Op zondag 22 september 2019 kan jong en oud op allerlei manieren de kronkelende Nete ontdekken. Dit jaar wordt onder andere het strategisch project voor de Netevallei feestelijk in de kijker gezet, met animatie en activiteiten op en naast het water.

Apr. 2019 - Kleine Nete krijgt internationale aandacht

Vorig najaar gaf bekkencoördinator Tom Gabriëls een rondleiding aan 27 internationale masterstudenten. De groep bracht een bezoek aan de afgegraven Hellekens, de oude meanders in het Olens Broek en andere projecten langs de Kleine Nete.

Okt. 2017 - Aanpak wateroverlast in Mol-Gompel

De Burgemeesterloop zorgt al jaren voor wateroverlast in de buurt van Gompel (Mol). Bij hevige regen ontvangt de kleinere waterloop een massa water van de nabijgelegen Scheppelijke Nete waardoor het water toevlucht zoekt in de naastliggende tuinen aan de Gompelbaan.

Jan. 2017 - Ophogingen in vallei hypothekeren het watersysteem

Ruimte voor water is een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Toch stellen waterbeheerders regelmatig ophogingen vast in valleigebied in het Netebekken. Hierdoor kan de vallei minder water bergen en verplaatsen overstromingen zich. De ophogingen zijn vaak niet vergund.

Jan. 2017 - Nieuwe RWZI in aandachtsgebied Grote Laak

Binnen enkele jaren gaat een groot deel van het afvalwater van Ham en Leopoldsburg naar een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Ham. De nieuwe RWZI Ham zal zijn effluent in de Grote Laak lozen. De installatie wordt zodanig ontworpen dat de lozing het behalen van de goede ecologische toestand tegen 2027 in het aandachtsgebied van de Grote Laak niet in de weg staat.

Jan. 2017 - Herentals maakt werk van prioritaire IBA's

De stad Herentals heeft een concreet uitvoeringsplan, met bijhorend budgetplan, goedgekeurd voor de plaatsing van vijftig prioritaire IBA's. Hiermee geeft de stad uitvoering aan het gebiedsdekkende uitvoeringsplan, dat onderdeel uitmaakt van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021, en draagt ze haar steentje bij aan het behalen van de goede toestand in het speerpuntgebied van de Kleine Nete.

Jan. 2017 - Vallei van de Kleine Nete in verandering

De vallei van de Kleine Nete is belangrijke open ruimte voor Vlaanderen. De uitdagingen zijn er groot en de doelstellingen zijn ambitieus. Gouverneur Cathy Berx begeleidt het proces om samen met alle betrokken actoren te werken aan gedragen oplossingen én realisaties op het terrein. Ook enkele acties uit het stroomgebiedbeheerplan zijn meegenomen. Het bekkensecretariaat volgt het overleg dan ook nauwgezet op.

Jan. 2017 - Integrale projectwerking binnen speerpuntgebieden

Het bekkensecretariaat Netebekken startte in december 2016 integrale projecten op voor de speerpuntgebieden Molenbeek-Bollaak en Kleine Nete-Wamp. Het halen van een goede watertoestand tegen 2021 is het ultieme doel. Voor de Grote Nete loopt er al gebiedsgericht overleg. Voor het speerpuntgebied Aa wordt het overleg in de loop van 2017 opgestart.

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Netebekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Netebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Netebekken van het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld

Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) vast. De plannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Netebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.