Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Watertoetskaarten ondersteunen vergunning- en adviesverlener

Op het geoloket watertoets zijn verschillende kaartlagen beschikbaar die de vergunning- en adviesverlener ondersteunen bij het uitvoeren van de watertoets.

Het raadplegen van de advieskaart en de kaarten met de overstromingsgevoelige gebieden is verplicht. Als de geplande activiteit op de advieskaart is aangeduid, moet de vergunningverlener advies inwinnen bij de waterbeheerder. Wie waterbeheerder is in een bepaald gebied en aan wie dus advies moet gevraagd worden, is ook terug te vinden op het geoloket via de kaartlaag van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Er moet in de waterparagraaf ook opgenomen worden welke overstromingskans is aangegeven op de 3 verschillende kaarten met overstromingsgevoelige gebieden. Bekijk hier het instructiefilmpje over de overstromingskaarten.

Ga naar het geoloket watertoets

Advieskaart

De advieskaart legt de link tussen de afstroomgebieden en de gebieden waar in het huidige klimaat er een kleine kans is op overstromingen. Dus een T1000 in het huidig klimaat. Als een perceel is aangeduid op de advieskaart moet advies gevraagd worden aan de waterbeheerder(s), die ook zijn opgenomen in de advieskaart.

Download hier de WMS van de advieskaart.

Overstromingsgevoelige gebieden

De kaarten met overstromingsgevoelige gebieden zijn een set van 3 kaarten. Voor elke overstromingsbron is een kaart voorzien:

  • overstromingen vanuit waterlopen (fluviaal)
  • overstromingen door intense neerslag (pluviaal)
  • overstromingen vanuit de zee.

Op de 3 kaarten staan de overstromingskansen aangeduid.

  • Donkerblauw ingekleurde gebieden zijn gebieden met een middelgrote overstromingskans. Het gaat om gebieden waar er jaarlijks meer dan 1% kans is op een overstroming (T100). 
  • Middenblauw ingekleurde gebieden zijn gebieden met een kleine overstromingskans. Het gaat om gebieden waar er jaarlijks 0,1 tot 1% kans is op een overstroming (T1000).
  • Lichtblauw ingekleurde gebieden zijn gebieden met een kleine overstromingskans onder klimaatverandering (T1000hCC).

Fluviale overstromingsgevoelige gebieden

Voor de grotere rivieren in Vlaanderen zijn modellen opgemaakt, het resultaat van deze modellen is opgenomen in de fluviale overstromingskaart. Deze kaart is een gefragmenteerde kaart en dus niet gebiedsdekkend, enkel de grote rivieren in Vlaanderen zijn gemodelleerd.

Download hier de WMTS van de fluviale overstromingsgevoelige gebieden.

Pluviale overstromingsgevoelige gebieden

Deze kaart toont waar water zal blijven staan bij intense neerslag.  Deze kaart is wel gebiedsdekkend. Het model werd opgemaakt voor heel het Vlaamse grondgebied.

Download hier de WMTS van de pluviale overstromingsgevoelige gebieden.

Zeeoverstromingen

Deze kaart toont de kans op overstroming wanneer de zeewering faalt.

Download hier de WMTS van de zeeoverstromingen.

Bekijk hier de presentatie over de verschillende overstromingskaarten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.