Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2022 - Wijzigingen watertoets en informatieplicht principieel goedgekeurd

Binnen de CIW werden de voorbereidingen getroffen om zowel de watertoets als de informatieplicht grondig te herwerken. De Vlaamse Regering keurde op 30 september 2022 de voorgestelde wijzigingen principieel goed.

De meest opvallende wijziging is ongetwijfeld dat de huidige watertoetskaart met de opdeling in mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden komt te vervallen. Zowel de informatieplicht als de watertoetsprocedure maakt gebruik van deze kaart.

  • De informatieplicht verplicht verkopers of verhuurders om kandidaat-kopers of -huurders te informeren of een onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. De kans op overstromingen krijgt voortaan een score van A (geen overstromingen gemodelleerd) tot D (middelgrote overstromingskans). Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen een score voor het gebouw en een score voor het perceel, zodat duidelijker wordt of de overstromingen zich enkel beperken tot een deel van het perceel of ook het gebouw bedreigen.
  • Een advieskaart zal de watertoetsprocedure aflijnen. Vandaag is het soms onduidelijk of een bepaald project nu wel of niet voor advies moet voorgelegd worden. De nieuwe advieskaart zal per perceel duidelijk aangeven of er een adviesverplichting is en welke waterloopbeheerder(s) gecontacteerd moet(en) worden.

De huidige watertoetskaart is een compilatie van verschillende informatiebronnen rond overstromingen. In de toekomst worden de verschillende overstromingsbronnen elk apart weergegeven op kaart. Hierbij wordt steeds vertrokken van de meest recente modelleringen die de contouren van de overstromingen aanzienlijk verfijnen. Het gaat over volgende overstromingsbronnen:

  • pluviale overstromingen: overstromingen als gevolg van intense neerslag, bijvoorbeeld tijdens zwaar onweer of bij wolkbreuken
  • fluviale overstromingen: grote rivieroverstromingen, zoals in juli 2021 in onder andere het Demerbekken en Dijle-Zennebekken
  • overstromingen vanuit zee: overstromingen als gevolg van stormopzet op zee.

In afwachting van de definitieve goedkeuring van de wijzigingen, is gestart met de aanpassingen aan het watertoetsinstrument, de integratie van de informatieplicht in de woningpas en de voorbereiding van de nodige opleidingen en communicatie.

Webinar

Op 22 november 2022 organiseert de VMM een nieuw webinar klimaatadaptatie voor lokale besturen. Ditmaal zoomt het webinar onder meer in op hoe lokale besturen en studiebureaus de vernieuwde watertoets zullen kunnen gebruiken om wateroverlast als een gevolg van het veranderende klimaat te voorkomen of beperken

Meer info

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.