Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sept. 2021 - CIW stelt aanpassingen voor aan meldingen- en vrijstellingenbesluit

Voor kleine bouwwerken is niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken geldt een vrijstelling of volstaat het om de werken te melden.

Het Departement Omgeving wil de regels rond vrijstelling en melding herzien. Om beter te kunnen garanderen dat werken waarvoor geen vergunning nodig is ook geen impact hebben op overstromingen of droogte, vraagt de CIW om een aantal voorstellen mee te nemen in de herziening. De voorstellen zijn goedgekeurd op de vergadering van 30 juni 2021.


De watertoets vormt hét instrument om de impact van bouwwerken op het watersysteem te evalueren. De watertoets maakt onderdeel uit van de vergunningsprocedure. De toets gebeurt dus enkel voor vergunningsplichtige werken. 

Om beter te garanderen dat werken waarvoor geen vergunning nodig is ook geen impact hebben op overstromingen of droogte, stelt de CIW een aantal aanpassingen voor aan het meldingen- en vrijstellingenbesluit. Nieuwsbrief, augustus 2021

Samengevat dragen de voorstellen bij aan:

  • een verhoogde aandacht voor schadegevoelige infrastructuur in overstromingsgevoelig gebied
  • het vermijden van reliëfwijzigingen in overstromingsgevoelig gebied die zorgen voor een verlies aan ruimte voor water 
  • het ter plaatse infiltreren van hemelwater van verhardingen die vrijgesteld zijn van vergunning
  • de omschakeling van gravitaire drainages naar peilgestuurde drainages
  • het faciliteren van onthardingsprojecten
  • meer aandacht voor waterkwaliteit bij de plaatsing van stookolietanks
  • voor nieuwe rioleringsprojecten de koppeling aan de toepassing van de code van goede praktijk voor rioleringen.

De voorstellen zijn overgemaakt aan het departement Omgeving en minister Z. DEMIR. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.