Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2023 - Draaiboek 'Coördinatie bij waterschaarste en droogte' geactualiseerd

Droge zomers zijn geen nieuw gegeven meer. 2022 was het vijfde droge jaar in zes jaar tijd. We zijn dus maar beter goed voorbereid. Het draaiboek 'Coördinatie bij waterschaarste en droogte' beschrijft het kader voor de informatie-uitwisseling en de afstemming van maatregelen en communicatie bij waterschaarste door droogte.

Elk jaar bekijkt de CIW of er bijstellingen aan het draaiboek nodig zijn. Na de droge zomer van 2022 zijn aanbevelingen en actiepunten geformuleerd voor de verdere uitwerking van het reactief droogtebeheer. Een aantal daarvan zijn nu vertaald in een aangepast draaiboek. Op 28 juni 2023 keurde de CIW de aanpassingen goed.

Enkele aanpassingen en aanvullingen aan het draaiboek voor de coördinatie bij waterschaarste en droogte:

  • De volgorde (cascade) van de maatregelen die genomen worden in de waterwegen is verder verduidelijkt. Er is een afzonderlijke cascade voor het systeem Maas/Albertkanaal, het systeem Leie/Boven-Schelde/kanaal Gent-Terneuzen, de waterwegen in het IJzerbekken en andere waterwegen.
  • De procedure bij de vaststelling van blauwalgen is aangepast. Voortaan is een visuele vaststelling voldoende voor de instelling van een captatie- of recreatieverbod. En voor eenmalige of tijdelijke activiteiten is het aan de organisator om te beoordelen of het event veilig kan plaatsvinden.
  • Er is nu ook een kader voor het instellen van een tijdelijk verbod op kano, kajak en SUP bij lage waterstanden in kwetsbare onbevaarbare waterlopen en een kader voor het instellen van schutbeperkingen voor pleziervaart bij lage waterstanden in de waterwegen.
  • Modelbesluiten en de bijhorende FAQ’s verduidelijken welke watergebruiken we als niet-essentieel watergebruik beschouwen en waarvoor een verbod kan ingesteld worden als de continuïteit van de drinkwaterbevoorrading in het gedrang komt. 
  • Om toezichthouders en handhavers te ondersteunen, wordt werk gemaakt van een leidraad handhaving. Het draaiboek bevat het ontwerp. Na de zomer wordt de leidraad verder op punt gesteld.
  • ...

Geactualiseerd draaiboek 'Coördinatie bij Waterschaarste en Droogte'


CIW-Waterforum - Samen sterk tegen droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.