Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2022 - CIW-projectwerking positief gewaardeerd

Na één jaar vernieuwde CIW-werking heeft de commissie haar projectwerking onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat de keuze voor een meer resultaatgericht aanpak via projectgroepen als positief ervaren wordt en voor een duidelijke dynamiek zorgt binnen de CIW-werking. Om de kwaliteit van de projectwerking verder te verbeteren, zijn enkele aanbevelingen en actiepunten geformuleerd.

De Strategische Stuurgroep Water (SSW), die de projectwerking coördineert en ook beslist over de opstart van nieuwe projecten, stond samen met de projectleiders in voor de evaluatie. Algemeen is men het er over eens dat de projectwerking een impuls gegeven heeft aan de samenwerking binnen de CIW. Ook de manier waarop de SSW haar coördinatierol opneemt, werd positief bevonden.

Raadpleeg het overzicht van de CIW-projectgroepen.

overzicht CIW-projectgroepen

Suggesties naar inhoudelijke samenhang en prioriteitstelling

Om de inhoudelijke samenhang tussen de CIW-projecten in de toekomst nog beter te kunnen verzekeren, wordt voorzien in:

  • een roadmap die uittekent hoe de projectwerking bijdraagt en ook in de toekomst zal bijdragen aan de doelstellingen voor het waterbeleid en de prioriteiten bepaalt
  • themacoördinatoren of coördinatiecellen die de inhoudelijke samenhang tussen projecten stimuleren en bewaken
  • een halfjaarlijks overleg tussen de projectleiders en -secretarissen.

Suggesties naar planning, opvolging en informatiedoorstroming

De SSW benadrukte het belang van het projectinitiatiedocument (PID) als basis voor het afbakenen van het doel en de scope van het project, voor het betrekken van de juiste organisaties en personen en voor een goede opvolging (en waar nodig bijsturing) van de projectwerkzaamheden. Mogelijke initiatieven om de informatievoorziening en -doorstroming te verbeteren zullen verder bekeken worden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.