Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

CIW Projectgroepen

De CIW-projectgroepen zijn tijdelijke overlegstructuren die instaan voor de uitwerking van een welomschreven en afgebakend project volgens een afgesproken aanpak.

Hieronder vindt u het overzicht van de projectgroepen die momenteel werkzaam zijn.

Wenst u meer informatie over de werkzaamheden van een projectgroep, dan kan u contact opnemen met het CIW-secretariaat ().

 

Waterplanning 

naam

projectleider

doelstellingen

Verfijnen meervraag SGBP 2022-2027

(afgerond)

Kor Van Hoof (VMM)

Aan de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 is een substantiële meerkost verbonden. Ter voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen werkte de projectgroep aan een verfijning van die meerkost en deed ze voorstellen naar financieringsopties voor de plannen.  

Opmaak definitieve SGBP3

(afgerond)

Veronique Van Den Langenbergh (VMM)

Deze projectgroep coördineerde het traject naar de definitieve ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Het ging om de verwerking van de opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek, technische aanpassingen aan de plannen, de integratie van de blue deal, de doorvertaling van de resultaten van de CIW-managementdiscussies, de opmaak van het vaststellingsdossier, .... De projectgroep coördineert ook de advisering van de plannen van de aangrenzende lidstaten en regio’s. 

Versterken landbouwbeleid-waterbeleid Marie Verhassel (Dept. LV)

De projectgroep verkent mogelijke synergieën en koppelkansen tussen beleidsinitiatieven van het landbouwbeleid en van het waterbeleid die de impact van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en sediment op de waterkwaliteit kunnen verminderen. Het ging om voorstellen voor de definitieve ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen, maar gaat ook over voorstellen op langere termijn.

Strategisch plan waterbevoorrading (SPW) Kris Van den Belt (VMM)

De projectgroep begeleidt de opmaak van een Strategische Planning voor de Waterbevoorrading (SPW). Met de SPW willen we een duurzame watervraag en waterbehoefte, vandaag en in de toekomst, maximaal verzekeren. Daarbij is er aandacht voor de impact van klimaatverandering, demografische trends, socio-economische evoluties, de afhankelijkheid van naburige regio's, nieuwe mogelijkheden op vlak van waterbevoorrading, ...

meer info

Sedimentbeheerconcept Edward Van Keer (Dep. MOW)

Het sedimentbeheerconcept (een onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027) zet krijtlijnen uit om te evolueren naar een integraal sediment- en waterbodembeheer. Het ondersteunt waterbeheerders bij hun keuzes door de risico's, kosten en baten van het huidige sedimentbeheer en van mogelijke bijsturingen in kaart te brengen. De sedimentverkenner ontsluit alle sedimentgerelateerde data op één digitaal platform. De projectgroep staat in voor de verdere uitwerking en verfijning van beide instrumenten.

 

Optimalisatie instrumenten

naam

projectleider

doelstellingen

Hemelwater- en droogteplannen (afgerond) Kathleen Van Dorslaer (VVP)

Een hemelwaterplan geeft op niveau van een gemeente een gebiedsdekkende visie over hoe er met het hemelwater afkomstig van verharde en onverharde oppervlaktes moet omgegaan worden. Het plan kan belangrijke handvatten aanreiken voor de aanpak van zowel waterschaarste als wateroverlast. De Blue Deal stelt dat een gemeente vanaf 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan. Om gemeentebesturen hierbij te ondersteunen, heeft de projectgroep een blauwdruk uitgewerkt. Ook de koppeling van watergerelateerde subsidies aan het beschikken over een dergelijk plan is bekeken.

meer info

Informatieplicht Bram Vogels (VMM)

De CIW wil de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied aanpassen, zodat deze waterrobuust (ver)bouwen beter aanmoedigt. De aanpassing houdt onder meer in dat de informatieplicht niet alleen de overstromingskans van het perceel in rekening brengt, maar ook die van het gebouw.
De projectgroep moet een goede uitrol van de voorziene wijzigingen aan de informatieplicht garanderen.

Water- en droogtetoets Bram Vogels (VMM)

De projectgroep werkt aan een meer integrale watertoets, waarbij klimaatverandering en droogte een inherent onderdeel zijn van de beoordeling. Om tot een verruimde water- en droogtetoets te kunnen komen, zijn aanpassingen nodig aan de regelgeving en aan de richtlijnen voor advies- en vergunningverleners en opleidingen voor alle betrokkenen. Zo werkte de projectgroep o.m. aan een aanpassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater.

Infiltratiebonus

(afgerond)

Wendy Francken (Vlario)

In nog (te) veel gevallen vloeit het regenwater samen met het afvalwater naar de riolering. Een infiltratiebonus, als instrument om op de waterfactuur de kosten voor de afvoer van het regenwater af te splitsten van de kosten voor de afvoer en zuivering van het afvalwater, kan een mogelijk instrument zijn om burgers en bedrijven die op dit punt inspanningen doen of gedaan hebben, te belonen. In uitvoering van de Blue Deal onderzocht de projectgroep de haalbaarheid en randvoorwaarden om een infiltratiebonus in te voeren.

Aquathermie Thijs Van Der Meeren (De Vlaamse Waterweg)

De vraag naar thermische energie uit oppervlaktewater voor gebruik in warmtenetten of warmtepompen neemt toe. Het ontbreekt in Vlaanderen evenwel aan een uniform kader voor de beoordeling van dergelijke aanvragen.

Herwerking Code van Goede Praktijk Rioleringen Geert Wellens (Aquafin)

De huidige Code van Goede Praktijk voor Rioleringen dateert van 2012. Ondertussen zijn nieuwe inzichten verworven ihkv het beheer van afval- en hemelwater, zijn nieuwe technologieën beschikbaar en werden flankerende wetgeving en beleid bijgestuurd. Hierdoor dringt een actualisatie van de code zich op. In eerste instantie omwille van afstemming met de nieuwe GSV hemelwater. In tweede orde zullen ook andere hoofdstukken van de code gescreend worden en aangepast waar nodig.

 

Waterschaarste en droogte

naam

projectleider

doelstellingen

Governance en implementatie afwegingskader droogte

(afgerond)

Bernard De Potter (VMM)

Bij waterschaarste nemen waterbeheerders, waterbedrijven en gouverneurs maatregelen om de impact zo klein mogelijk te houden. Sinds het voorjaar van 2021 kunnen ze zich daarbij laten ondersteunen door een afwegingskader prioritaire watergebruiken.
De projectgroep begeleidde de opmaak van het afwegingskader als beslissingsondersteunend instrument en werkte voorstellen uit voor de verdere uitwerking en verfijning van het instrument. De adviesgroep Droogte zal de toepassing van het afwegingskader en de verdere uitwerking en verfijning ervan opvolgen. 

meer info

Escalatie drinkwater (afgerond) Kris Van Den Belt (VMM)

Sinds 2018 gebeurt de communicatie over de drinkwatervoorraden binnen de bevoorradingszones aan de hand van een escalatieschema drinkwater. Zowel de beschikbaarheid van ruwwater voor de productie van drinkwater als het waterverbruik zijn daarbij bepalend.
Op basis van de ervaringen de voorbije zomers met het kader werkte de projectgroep een aantal verbeteringen uit voor de bevoorrading van kraanwater bij droogte, als onderdeel van het draaiboek Coördinatie bij waterschaarste en droogte.

Wateronttrekkingen (afgerond) Koen Martens (VMM)

Het onttrekken van water uit beken kan een zeer grote impact hebben op het waterpeil of debiet van de beek en op de aanwezige ecologie. Om ecologisch zeer kwetsbare bronbeken en kleine beken beter te beschermen, werkte de projectgroep aan een kader dat onttrekkingen uit deze beken (tijdelijk) kan beperken of verbieden.

Veenbescherming Erwin De Meyer (ANB)

Veengebieden zijn habitats met een zeer specifieke fauna en flora en hebben ook een belangrijke rol in de klimaatregulering. Wanneer veengebieden droog komen te staan, klinken ze in en komt de goed bewaarde koolstof vrij in de atmosfeer. Een proces dat moeilijk om te keren is. Daarom is het belangrijk om veengebieden nat te houden. De projectgroep werkt aan  een beleidskader voor de bescherming van veengebieden tegen verdroging.

Peilbeheer

Barbara Vael (VMM)

Het peilbeheer in vlakke gebieden (voornamelijk poldergebieden) is zeer belangrijk om de impact van droogte te verminderen. De projectgroep werkt aan een kader voor het peilbeheer van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Naast regelgeving wordt voorzien in een code van goede praktijk, kennisopbouw en -uitwisseling via pilootgebieden en instrumenten om verdroging van waterafhankelijke natuur te voorkomen.  

Natte Natuur

Erwin De Meyer (ANB)

Onder meer via projectoproepen in het kader van de Blue Deal wil de Vlaamse overheid natte natuur (moerassen, veengebieden, vochtige graslanden in valleien en polders, …) herstellen en realiseren. De projectgroep begeleidt de afstemming van projectoproepen voor natte natuur en werkt aan een beleidskader voor de selectie van toekomstige projecten natte natuur.

 

Waterkwaliteit en ecologie

naam

projectleider

doelstellingen

Visievorming oeverzones Erwin De Meyer (ANB) Een afwegingskader om voor verschillende oeverzonefuncties (bv. nutriëntenretentie, structuurherstel) het meest geschikte oeverzonetype en de best geschikte locatie te kunnen bepalen en een visiekaart die de gewenste oeverzonefuncties lokaliseert, kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor potentiële initiatiefnemers en ook bijdragen aan draagvlakverbreding. De projectgroep begeleidt de uitwerking van het kader.
Blauwalgen Erwin De Meyer (ANB) Bij warm en droog weer kunnen in vijvers, kanalen en waterlopen blauwalgenbloeien optreden. Omdat deze bloeien ook gezondheidsrisico's inhouden, is het belangrijk om snel en correct op te treden. Binnen de CIW is een gecoördineerde aanpak van blauwalgen uitgewerkt met afspraken over de melding van bloeien, onderzoek en analyses, het verwittigen van watergebruikers, het instellen van gebruiksbeperkingen, ... De projectgroep volgt de gecoördineerde aanpak en het onderzoek naar blauwalgen op en formuleert verbetervoorstellen.
Aanpak olieverontreiniging Nik Dezillie (VMM) Wanneer een olieverontreiniging in een waterweg, waterloop of gracht niet daadkrachtig aangepakt wordt, kan de ecologische impact groot zijn en kunnen de kosten voor de remediëring hoog oplopen. De projectgroep werkt aan een kader voor een meer gecoördineerde en meer afgestemde aanpak van olieverontreiniging met een efficiënte en effectieve taakverdeling tussen de betrokken actoren (waterbeheerders, VMM-incidentenwerking, milieudiensten, hulpdiensten, ...).

Decentrale zuivering

 

Griet Defloor (Aquafin) De projectgroep onderzoekt de mogelijkheden van centrale, decentrale en individuele zuivering. Dit gebeurt vanuit een breder perspectief waarbij naast een kostenafweging ook rekening gehouden wordt met de gebiedsgerichte vermindering van de vervuilingsdruk, de realisatietijd, waterkringlopen, volksgezondheid, klimaat & energie uitdagingen, afvalstoffen, materiaalgebruik en het ruimtelijk beleid. Daarbij gaat ook aandacht naar beheer, handhaving, communicatie en sensibilisering.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.