Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Over CIW > Organisatie > Organisatievorm > Projectgroepen

Projectgroepen

De CIW-projectgroepen zijn tijdelijke overlegstructuren die instaan voor de uitwerking van een welomschreven en afgebakend project volgens een afgesproken aanpak.

 

Hieronder vindt u het overzicht van de projectgroepen die momenteel werkzaam zijn.

Wenst u meer informatie over de werkzaamheden van een projectgroep, dan kan u contact opnemen met het CIW-secretariaat ().

 

naam

projectleider

doelstellingen

Governance afwegingskader droogte Bernard De Potter (VMM) In periodes van effectieve waterschaarste zijn het in hoofdzaak de gouverneurs en waterbeheerders die crisismaatregelen kunnen opleggen om de effecten van de waterschaarste zoveel mogelijk te beperken. De doelstelling van deze projectgroep is te bepalen op welke manier we de resultaten van de studie reactief afwegingskader droogte kunnen inzetten als beslissingsondersteunend instrument voor de crisisbeheerders. Daarnaast moet uitgeklaard worden welke verfijningen aan het afwegingskader prioritair moeten uitgewerkt worden, welke juridische verankeringen van het kader wenselijk zijn en welke bijsturingen aan de governance noodzakelijk zijn. 
Hemelwater- en droogteplannen Kathleen Van Dorslaer (prov. Antwerpen) Het doel is te komen tot hemelwaterplannen met een hoger ambitieniveau zodat de lokale besturen finaal niet alleen beschikken over een gedragen en concrete visie inzake bronmaatregelen voor het hemelwater maar ook via de uitvoering van de gekoppelde maatregelen zullen zorgen voor meer geïnfiltreerd hemelwater en minder wateroverlast. Kortom: met dit te plan te komen tot een meer klimaatrobuust watersysteem op hun grondgebied. Duidelijke richtlijnen zullen ervoor zorgen dat de verscheidenheid in de plannen verkleind maar toch rekening houdt met de noden van een gebied.  Gezien het belang en de dringendheid van deze plannen, is tevens het doel om een goedkeuringsprocedure hiervoor uit te werken en de wetgeving mbt. watergerelateerde subsidies aan te passen.   Tot slot zal de financiële ondersteuning voor de uitvoering van de hemelwater- en droogteplannen onderzocht worden.   
Visievorming oeverzones Erwin De Meyer (ANB) Inhoudelijke onderbouwing van oeverzones in relatie tot de belangrijkste oeverzonefuncties.
Informatieplicht Bram Vogels (VMM) Een goede uitrol garanderen van de voorziene wijzigingen aan de informatieplicht en het uitwerken van een oplossingsscenario voor geïsoleerde gebouwen in overstromingsgebied.
Water- en droogtetoets Bram Vogels (VMM)

Het uitwerken van een integrale watertoets waarbij klimaatverandering en een droogtetoets inherent een onderdeel zijn. Concrete outputs hierbij zijn:

  • Voorstel aanpassingen regelgeving (code van goede praktijk, verordening, vrijstellingenbesluit);
  • uitwerken richtlijnen integrale klimaatrobuuste water- en droogtetoets;
  • opleiding betrokken actoren over de aangescherpte richtlijnen
Escalatie drinkwater Kris Van den Belt (VMM)

1) Evaluatie van het huidige indicatorkader voor de ruwwaterbeschikbaarheid drinkwater en van opties voor een betere integratie met de droogte indicatoren op watersysteemniveau
2) Verduidelijking van de werking van de drinkwaterbevoorrading en de problemen die zich kunnen voordoen tijdens droogte om het inzicht en draagvlak voor standpunten omtrent de status bevoorrading drinkwater te vergroten.

Aanpak olieverontreiniging Nik Dezillie (VMM) Doelstelling is om via het genereren van verschillende (praktische) outputs en een duidelijke taakverdeling tot een meer gecoördineerde en afgestemde aanpak te komen van olieverontreiniging in Vlaanderen.
Wateronttrekkingen Koen Martens (VMM)

Binnen het project wordt aan de volgende 4 sporen gewerkt:
1) Uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit van onttrekkingsverboden
2) Uitwerken kader voor het instellen van een permanent verbod
3) Opmaak van een gemeenschappelijke kaart voor de weergave van onttrekkingsverboden (met ook link naar E-loket watercaptatie)
4) Uitwerken handhavingsbeleid onttrekkingsverboden

Verfijnen meervraag stroomgebiedbeheerplannen Kor Van Hoof (VMM)

Resultaat van het project moet zijn:
1) een correct zicht op welke bijkomende budgetten dringend nodig zijn om de plandoelstellingen en timing te halen en
2) het afbakenen en inperken van de maatregelen en acties tot de essentie nodig voor het halen van de vooropgestelde doelstellingen van de KRLW

Hergebruik van bagger- en ruimingsspecie verhogen Hergebruik van bagger-en ruimingsspecie kan verhoogd worden door projecten waarbij specie vrijkomt af te stemmen op geplande infrastructuurprojecten. 
Blauwalgen Erwin De Meyer (ANB) Evalueren en waar nodig bijsturen van de toepassing van de procedure voor de gecoördineerde aanpak van  blauwalgenbloeien: melding, onderzoek en analyses,  verwittigen van watergebruikers, instellen van gebruiksbeperkingen, ... 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.