Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Febr. 2023 - Programmamanagement voor stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Om de vele acties uit de stroomgebiedbeheerplannen en de bijhorende conceptnota ‘De Grote STROOMversnelling’ op een structurele manier te kunnen opvolgen, bijsturen en aanvullen met nieuwe inzichten waar nodig, maakt de CIW werk van een geïntegreerd programmamanagement. Ze bouwt daarbij voort op de opgedane kennis en ervaringen in het kader van het programmamanagement voor de Blue Deal.

Een ambitieus programma vereist een nauwgezette opvolging en monitoring. De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 bevatten ruim 1.000 acties om de kwaliteit van ons oppervlaktewater en grondwater te verbeteren, en Vlaanderen beter te wapenen tegen droogte en wateroverlast. De acties zijn zeer divers (van investeringen op het terrein, over de verdere uitwerking van regelgeving, tot het opzetten van innovatie en onderzoek, ….), kaderen binnen verschillende beleidsdomeinen en moeten uitgevoerd worden door een brede waaier van actoren (van Vlaamse overheden, over lokale overheden, tot stakeholders, …). In de plannen zijn de acties van de Blue Deal geïntegreerd. En daarnaast bevat ook de bijhorende conceptnota 'De Grote STROOMversnelling' bijkomende acties en specifieke accenten.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.