Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

CIW-waterforum over droogte was groot succes

Op 22 september 2022 organiseerde de CIW een waterforum over de proactieve aanpak van droogte. Het doel: medewerkers van administraties, universiteiten, onderzoeksinstellingen, waterbedrijven en sectororganisaties samenbrengen rond droogte, een overzicht brengen van de actuele stand van kennis, beleidsvragen en onderzoeksinitiatieven koppelen, kennisleemten en kennisbehoeften in kaart brengen, … om zo verdere stappen te kunnen zetten in de uitwerking van een proactief droogtebeleid. De interessante toelichtingen, de boeiende gesprekken en het enthousiasme bij de bijna 250 deelnemers zorgden voor een meer dan geslaagd waterforum.

Herbeleef het waterforum 

Podcast

Aan de vooravond van het waterforum konden we professor Renaat De Sutter strikken voor een podcast over, hoe kan het ook anders, droogte. Marjolein Vanoppen legde hem enkele pertinente vragen voor. De podcast maakt vervolgens de brug naar het waterforum waar wetenschappers uitgedaagd worden om in 1 minuut enkele fundamentele beleidsvragen te beantwoorden. 

Beluister de podcast

Presentaties

Wil je de presentaties nog eens rustig bekijken, ben je benieuwd naar wat in de andere sessies aan bod kwam of kon je er op 22 september niet bij zijn? Via de link kan je alle presentaties in één zip-file downloaden. De zip vind je vervolgens in je “Downloads” folder.

Bekijk de presentaties

Complexe materie

Droogte is complexe materie en vraagt een integrale benadering en verdere kennisopbouw. Vandaar dat de CIW het initiatief nam om alle inzichten, kennis en ervaring in Vlaanderen bij elkaar te brengen.

Het waterforum werd een mix van boeiende gesprekken over onderzoek en beleid en interessante bijdragen vanuit universiteiten, onderzoeksinstellingen, administraties én waterbedrijven. Bijdragen die gingen van droogte in de stad, over droogte in de open ruimte tot verzilting. Van sociologische aspecten, over impactbeoordeling tot grondwater. Van circulair watergebruik, over drinkwatervoorziening tot water voor waterwegen en havens.

Kennis opbouwen

De vele toelichtingen maakten duidelijk waar er nog kennishiaten zijn en welke bouwstenen (bv. monitoring, modellering, …) verbeterd kunnen worden. De CIW gaat nu met de resultaten en conclusies van het waterforum verder aan de slag. Ze zal ook de High Level Taskforce Droogte die de uitvoering van de Blue Deal begeleidt, hierover informeren. Droogte wordt de komende maanden een belangrijk thema binnen de CIW-werking en de platformwerking voor water.

Enkele sfeerbeelden.

Waterforum 2022 - foto's inleidend deel

Waterforum 2022 - foto's plenaire sessies

Waterforum 2022 - foto's thematische sessies

Waterforum 2022 - foto's deelnemers

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.