Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2022 - Afwegingskader ondersteunt initiatiefnemers van oeverzones

Oeverzones hebben een belangrijke rol in het waterbeleid. Een duidelijke en wetenschappelijke onderbouwing van waar het beste welke oeverzone wordt aangelegd, vergroot het draagvlak bij inwoners en landbouwers voor de realisatie van oeverzones.

Eind juni gaf de CIW goedkeuring aan een ruimtelijk afwegingskader voor oeverzones. Het kader vormt een hulpmiddel voor de functiebepaling en het ontwerp van oeverzones langs waterlopen. Het kader werd voorbereid binnen een projectgroep van de CIW.

Oeverzones kunnen bijdragen aan meerdere doelstellingen: een goede fysisch-chemische waterkwaliteit, structuurherstel, erosiebestrijding, het versterken van het groenblauwe netwerk, het realiseren van natuurverbindingen, waterretentie, ... Het voorliggende afwegingskader concentreert zich op 3 functies van oeverzones: stikstofretentie, fosforretentie en structuurherstel.

Oeverzone langs waterloop (foto Tom De Bie)

De methodiek om de gewenste locatie voor een oeverzone te bepalen in functie van stikstofretentie, fosforretentie of structuurherstel bestaat uit een combinatie van 3 deelmaatlatten:

  • de normafwijking of het reductiedoel (bv. Welke concrete inspanningen moeten worden geleverd om het reductiedoel te bereiken of hoe groot is de afstand tot de specifieke norm?)
  • het ambitieniveau (Welke beleidsdoelstellingen zijn van toepassing op het gebied?)
  • de omgevingsdruk (Welke factoren kunnen een vooruitgang hinderen?).

Voor elke functie die een oeverzone op een bepaalde plaats moet vervullen, bestaan één of meerdere optimale inrichtingen naar vegetatietype, oeverprofiel, … Beslisschema’s ondersteunen de keuze van het beste oeverzonetype (bv. een grasstrook, strook met een houtige vegetatie, een natte oeverzone) voor de beoogde oeverzonefunctie.

Naast het rapport dat de methodiek van het afwegingskader beschrijft en de bijhorende handleiding, komt er nog een GIS-instrument voor wie met dit afwegingskader aan de slag wil.

Raadpleeg het rapport

Raadpleeg de handleiding

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.