Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2022 - Maak kennis met de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas vast. De plannen werden voorbereid binnen de CIW en de bekkenstructuren.

De plannen bevatten meer dan 1.000 acties en maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater te verbeteren, en Vlaanderen beter te wapenen tegen droogte en wateroverlast.

Samen met deze plannen keurde de Vlaamse Regering ook de conceptnota ‘De grote STROOMversnelling’ goed, een nota die extra beleid en doelstellingen aankondigt om tegen 2027 de watersystemen in een goede watertoestand te krijgen.

Met de vaststelling van de plannen was het werk niet af. De voorbije weken en maanden waren medewerkers volop aan het werk om de geoloketten op punt te stellen, de elektronische rapportering aan de Europese Commissie voor te bereiden en om gemeenten en bezwaarindieners te informeren over de vastgestelde plannen.

Iedereen mee aan de bak

De grote STROOMversnelling

Om de toestand van de watersystemen te verbeteren, zijn inspanningen nodig van alle overheden en sectoren.

Een kort filmpje informeert over de nieuwe plannen en roept iedereen op om mee aan de slag te gaan. Samen kunnen we de grote STROOMversnelling waarmaken.

Naar een goede watertoestand in de speerpuntgebieden

Door inspanningen gebiedsgericht te bundelen, kunnen we een grotere impact bekomen en willen we in zo veel mogelijk oppervlaktewaterwaterlichamen, nl. in de speerpuntgebieden, de goede watertoestand tegen 2027 bereiken of benaderen.  Daarvoor zetten we zowel in op terreinacties, als op inspanningen op het vlak van stikstof- en fosforreductie.

Reductiedoelen voor stikstof en fosfor

De reductiedoelen geven de grootteorde van de nodig afname aan stikstof en fosfor om de goede watertoestand te kunnen halen. Ze duiden ook van welke sector inspanningen verwacht worden: van de huishoudens (via de verdere uitbouw en optimalisatie van saneringsinfrastructuur), landbouw en/of industrie.

Alle informatie op één plaats

De integrale plannen en alle bijhorende informatie (geoloketten, waterlichaam- en actiefiches, methodiekrapporten, …) zijn te raadplegen op www.stroomgebiedbeheerplannen.be

Stroomgebiedbeheerplannen onder de loep

Permanente kwaliteitsverbetering is diep in de CIW-werking verankerd. Al op 1 juni 2022 organiseerde de CIW een seminarie voor de leden van de CIW en de SSW over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Doelstelling was om samen te reflecteren en bevindingen uit te wisselen.

Hoe ervaren de leden de kwaliteit van de plannen en van het planningsproces? Hoe zorgen we de komende jaren met zijn allen voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen? En welke lessen kunnen we trekken om de voorbereiding en uitwerking van toekomstige plannen te verbeteren? De komende maanden gaat de CIW met de conclusies van het seminarie verder aan de slag.



Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.