Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Juni 2016 - Alternatieve piste om signaalgebieden bouwvrij te houden in de maak
Naar aanleiding van een evaluatie van de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden, werkte de CIW aan een alternatieve piste om signaalgebieden te herbestemmen. In deze piste wordt het mogelijk om signaalgebieden bouwvrij te houden door middel van de aanduiding ervan als watergevoelig open ruimtegebied. Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering, op basis van het CIW-voorstel, een wijziging aan de codex Ruimtelijke Ordening principieel goed.
Juni 2016 - Naar een efficiëntere bekkenwerking
Op 22 juni 2016 keurde de CIW een voorstel goed om het bekkenbureau af te schaffen en enkel de algemene bekkenvergadering te behouden als bekkenbestuur. De CIW wil op die manier de bekkenwerking optimaliseren. Vooraleer het voorstel verder juridisch uitgewerkt wordt, wordt het voorgelegd aan minister J. Schauvliege.
Juni 2016 - Informatieplicht onder de loep
Op 22 juni 2016 nam de CIW kennis van een rapport over de evaluatie van de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied en gaf ze haar goedkeuring aan voorstellen om de informatieplicht te verbeteren. Een bevraging van notarissen en makelaars lag mee aan de basis van die voorstellen.
Juni 2016 - Werken aan betere handhaving privéwaterafvoer
Het handhaven van de correcte aansluiting van huishoudelijk afvalwater en van het afkoppelen van regenwater is één van de prioritaire handhavingsthema’s van het integraal waterbeleid. De CIW nam op 22 juni 2016 kennis van de instrumenten die gemeenten en rioolbeheerders hiervoor kunnen inzetten en keurde een aanpak goed om de handhaving van een correcte aansluiting van de privéwaterafvoer verder te verbeteren.
Juni 2016 - Blauwdruk wateruitvoeringsprogramma klaar
Op 22 juni 2016 keurde de CIW de blauwdruk goed voor het jaarlijks wateruitvoeringsprogramma (WUP). In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid zal de CIW jaarlijks, via het WUP, verslag uitbrengen van de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en vooruitblikken op het komende jaar.
Juni 2016 - Plan van aanpak financiering stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd
Op 22 juni 2016 gaf de CIW haar goedkeuring aan een plan van aanpak met de doelstellingen, de werkwijze en het tijdspad voor een maatschappelijk overleg over de langetermijnfinanciering van het integraal waterbeleid.
Dec 2015 - Definitieve Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas
Op 18 december gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Hiermee geeft de Regering haar fiat aan de in de plannen opgenomen maatregelen en acties voor de volgende zes jaar om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de plannen werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Nov 2015 - Filmpje 'Hoog water zonder kater'
Op 16 november 2015 stelde de CIW het filmpje ‘hoog water zonder kater’ voor op haar symposium over meerlaagse waterveiligheid.
Nov 2015 - Informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed
Nov 2015 - Symposium Meerlaagse Waterveiligheid - 16/11/2015 - Brussel
Aug 2015 - Vierde opvolgingsrapport wateroverlast beschikbaar
Het vierde opvolgingsrapport wateroverlast beschrijft op hoofdlijnen de voornaamste initiatieven die in 2015 genomen zijn in het kader van preventie, protectie, paraatheid en in het kader van het omgaan met restrisico’s.
Juli 2015 - Nieuwe richtlijnen voor toepassing van watertoets in signaalgebieden
Sept 2014 - Nieuwe kaart van overstromingsgevoelige gebieden
Juli 2014 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen gestart
Op 9 juli startte het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Gedurende zes maanden kan iedereen de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.be en er opmerkingen op maken via een digitaal inspraakformulier.
8 mei 2014 - Nieuwe publicatie: Naar een duurzaam rivierbeheer
Op 8 mei verscheen de publicatie 'Naar een duurzaam rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad.' Auteurs zijn Patrick Meire en Mark van Dyck.
Mei 2014 - CIW informeert middenveld over stroomgebiedbeheerplannen
Op 28 mei 2014 kreeg het middenveld een toelichting over de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen, waarvan de ontwerpen vanaf 9 juli 2014 in openbaar onderzoek liggen.
Jan 2013 - Tweede waterbeleidsnota vastgesteld
Op 20 december 2013 stelde de Vlaamse Regering de tweede waterbeleidsnota vast. De waterbeleidsnota bevat de visie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de komende zes jaar en het overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties.
Jan 2016 - Nieuwe verordening regenwater
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater
Dec. 2013 - Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten raadpleegbaar
Okt. 2013 - Gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid van kracht
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid