Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2020 - Stakeholderoverleg onderzoek, ontwikkeling en innovatie water

Jan. 2020 - Stakeholderoverleg onderzoek, ontwikkeling en innovatie water

Eén van de speerpunten van de vernieuwde CIW is een versterkte samenwerking met het middenveld en kennis- en onderzoeksinstellingen. Om sneller vooruitgang te boeken in onderzoek, ontwikkeling en innovatie rond water organiseert de VMM overleg met alle betrokkenen. Universiteiten, kennisinstellingen, innovatieclusters en overheden die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid engageren zich om intensiever samen te werken.

Tijdens een tweede bijeenkomst van het stakeholderoverleg, op 10 december 2019, zijn concrete afspraken gemaakt op vijf domeinen:

  • Watersysteemanalyse: Het VITO zal de universiteiten nauwer betrekken bij de uitwerking van een watersysteemanalyse. In zo'n analyse proberen we op een objectieve manier te beschrijven hoe het watersysteem werkt en hoe alles samenhangt.
  • Open data: De partners zullen onderzoeken hoe ze waterdata, o.m. debietgegevens, waterkwaliteitsmetingen en resultaten van modelleringen, het beste kunnen uitwisselen.
  • Innovatie: Het assortiment aan opkomende, nieuwe technologieën groeit elke dag.  De doorstroming naar innovatieve toepassingen in het waterbeheer en de watergebruiken verloopt evenwel moeizamer. We onderzoeken daarom welke regelgevende, administratieve, financiële en gevoelsmatige drempels innovatie belemmeren en hoe we deze kunnen wegwerken. We denken hierbij aan rioleringsprojecten, projecten voor waterhergebruik, waterzuivering, ...
  • Open innovatieplatform: Verschillende Vlaams en Europees gefinancierde projecten stimuleren innovatie. Projectideeën voor zo'n innovatieve projecten van bedrijven worden het best op elkaar afgestemd. Met de opstart van een open innovatie platform krijgen we sterkere projecten en dus meer kans op steun.
  • Wetenschappelijke adviesraad: Universiteiten en kennisinstellingen zullen de partners in het integraal waterbeleid adviseren over de effectiviteit van beleidsvoorstellen. Hiervoor wordt een wetenschappelijke adviesraad water opgericht.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid