Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2020 - Stakeholderoverleg onderzoek, ontwikkeling en innovatie water

Eén van de speerpunten van de vernieuwde CIW is een versterkte samenwerking met het middenveld en kennis- en onderzoeksinstellingen. Om sneller vooruitgang te boeken in onderzoek, ontwikkeling en innovatie rond water organiseert de VMM overleg met alle betrokkenen. Universiteiten, kennisinstellingen, innovatieclusters en overheden die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid engageren zich om intensiever samen te werken.

Tijdens een tweede bijeenkomst van het stakeholderoverleg, op 10 december 2019, zijn concrete afspraken gemaakt op vijf domeinen:

  • Watersysteemanalyse: Het VITO zal de universiteiten nauwer betrekken bij de uitwerking van een watersysteemanalyse. In zo'n analyse proberen we op een objectieve manier te beschrijven hoe het watersysteem werkt en hoe alles samenhangt.
  • Open data: De partners zullen onderzoeken hoe ze waterdata, o.m. debietgegevens, waterkwaliteitsmetingen en resultaten van modelleringen, het beste kunnen uitwisselen.
  • Innovatie: Het assortiment aan opkomende, nieuwe technologieën groeit elke dag.  De doorstroming naar innovatieve toepassingen in het waterbeheer en de watergebruiken verloopt evenwel moeizamer. We onderzoeken daarom welke regelgevende, administratieve, financiële en gevoelsmatige drempels innovatie belemmeren en hoe we deze kunnen wegwerken. We denken hierbij aan rioleringsprojecten, projecten voor waterhergebruik, waterzuivering, ...
  • Open innovatieplatform: Verschillende Vlaams en Europees gefinancierde projecten stimuleren innovatie. Projectideeën voor zo'n innovatieve projecten van bedrijven worden het best op elkaar afgestemd. Met de opstart van een open innovatie platform krijgen we sterkere projecten en dus meer kans op steun.
  • Wetenschappelijke adviesraad: Universiteiten en kennisinstellingen zullen de partners in het integraal waterbeleid adviseren over de effectiviteit van beleidsvoorstellen. Hiervoor wordt een wetenschappelijke adviesraad water opgericht.
Het stakeholderoverleg is ook een forum voor informatie-uitwisseling en kennisdeling. Zo lichtte CAPTURE, een onderzoekscentrum van UGent naar het hergebruik van grondstoffen, haar visie toe over de uitbouw van de saneringsinfrastructuur en hoe daarbij, meer dan vandaag, circulair gewerkt kan worden. De uitdaging is nu om die ideeën in de praktijk te zetten.          Stakeholderoverleg onderzoek, ontwikkeling en innovatie water

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.