Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 15 september startte het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. De plannen stellen maatregelen en acties voor om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogte. De plannen zijn voorbereid binnen de CIW en de bekkenoverlegstructuren.

Tot 14 maart 2021 kan iedereen de ontwerpplannen raadplegen en er op reageren via www.volvanwater.be.

 

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Resultaat van intensief overleg

De plannen zijn het resultaat van intensief overleg binnen de CIW en de bekkenoverlegstructuren, maar ook met sectoren. Ze vormen meteen ook een uitnodiging om nog meer samen te werken. De uitdagingen op het vlak van waterkwaliteit, overstromingen en droogte zijn immers enkel haalbaar als iedereen inspanningen levert.

Integrale plannen voor water

De plannen geven niet alleen uitvoering aan de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn, ze leggen ook een basis voor de structurele aanpak van de droogteproblematiek. Zo bevatten de plannen een droogterisicoanalyse en geven ze mee uitvoering aan de recente Blue Deal.

Uitdagingen samen aanpakken

Tegen eind 2027 willen we in een belangrijk deel van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen de goede ecologische toestand bereikt hebben. De plannen trekken opnieuw de kaart van de gebiedsgerichte werking. Waterbeheerders, andere overheden en watergebruikers bundelen hun inspanningen in speerpuntgebieden en aandachtsgebieden, stemmen initiatieven af en zoeken naar win-wins om sneller vooruit te gaan.

Ook op het vlak van overstromingen en droogte ligt nog heel wat werk op de plank. Vanuit een meerlaagse benadering werken overheden, sectoren, verenigingen en burgers samen aan maatregelen die ons beter beschermen, maatregelen die schade door overstromingen of droogte voorkomen en maatregelen die ons beter voorbereiden op een eventuele overstroming of droogteperiode.

Mogelijkheid tot reageren

De ontwerpplannen en meer informatie over het openbaar onderzoek zijn te raadplegen via www.volvanwater.be.

Na het openbaar onderzoek zal de CIW de opmerkingen en adviezen in overweging nemen en definitieve ontwerpplannen aan de Vlaamse Regering voorleggen.

De Vlaamse Regering zal de plannen ten laatste op 22 december 2021 vaststellen.Bezoekers vinden er ook heel wat achtergronddocumenten en geoloketten met specifieke informatie over de waterlichamen en de voorgestelde acties. Ze kunnen er via een zoekmodule opzoeken welke planonderdelen voor hun gemeente, bekken of grondwatersysteem relevant zijn, de documenten inkijken en er opmerkingen op formuleren. Ze vinden er ook een wegwijsfolder die hen door de plannen leidt en hen op weg helpt bij het indienen van een reactie.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, zijn er ook bekkenspecifieke delen voor de 11 bekkens en grondwatersysteemspecifieke delen voor de 6 grondwatersystemen.

Ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die per gemeente vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd moet worden en wat de prioriteiten zijn, zijn in de plannen opgenomen.

 

 

gearchiveerd onder: homepage

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.