Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2021 - De vernieuwde CIW uit de doeken

In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk verder uit te bouwen. Intussen is de vernieuwde CIW-werking grotendeels in de praktijk gezet.

Er is gekozen voor een netwerkstructuur waarbinnen CIW-partners op een flexibele manier samenwerken en waarbinnen ook vertegenwoordigers van het middenveld en kennisinstellingen een stem hebben.

De doelstellingen van het integraal waterbeleid en de visie van de waterbeleidsnota vormen de gemeenschappelijke drijfveer van de samenwerking, die op twee niveaus vorm krijgt: op het beleidsniveau en op het niveau van de gebiedsgerichte werking. 

 

 

Engagementsverklaring tekent krijtlijnen vernieuwde werking uit

De engagementsverklaring van de CIW-partners tekent de krijtlijnen van de vernieuwde CIW uit.

De verklaring maakt duidelijk:

 • wat de leden onder ‘integraal waterbeleid’ verstaan
 • aan welke visie de leden samen werken
 • dat de samenwerking uitgaat van co-creatie en streeft naar een maximale draagvlakcreatie
 • dat de leden innovatie omarmen om zo de nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan
 • dat de leden op een nieuwe manier flexibel samenwerken.

Raadpleeg de engagementsverklaring

De pijlers van de vernieuwde werking

Bij de vernieuwde CIW hoort een nieuwe organisatievorm.

Rond de CIW-commissie wordt een uitgebreid netwerk opgebouwd, dat de werking van de commissie ondersteunt en op 5 pijlers stoelt:  

 • Projectwerking waarbij alle betrokkenen tijdelijk samenwerken aan een duidelijk afgelijnd project, vormt de basis van de CIW-werking.
 • Platformwerking brengt actoren binnen een specifiek domein met elkaar in contact zodat ze kennis en ervaring kunnen delen en opportuniteiten voor samenwerking kunnen verkennen.
 • De klankbordgroep vormt het forum voor de samenwerking met de strategische adviesraden.
 • De Strategische Stuurgroep Water (SSW) verzekert de integrale en horizontale werking en vormt de spil tussen de CIW-commissie en de projectgroepen, de platformen en de klankbordgroep.
 • Het Overleg Bekkensecretariaten (OBS) waarborgt (momenteel) de wisselwerking tussen het beleidsniveau en het gebiedsgerichte.

Organogram CIW

Klik op de figuur om te vergroten.

    

De nieuwe structuur moet bijdragen aan een flexibelere werking en een grotere betrokkenheid van alle actoren, om zo beter te kunnen inspelen op de snel veranderende omgeving en beter antwoord te kunnen geven op de grote uitdagingen voor het waterbeleid.

De samenwerking en het overleg met de strategische adviesraden gebeurt in de CIW-klankbordgroep. Individuele stakeholderorganisaties worden op maat betrokken bij de projectwerking en platformwerking.

 

Het CIW-secretariaat blijft de werking ondersteunen.

Het proces voor de optimalisatie van de gebiedsgerichte werking water loopt nog.

Raadpleeg de nieuwe CIW organisatievorm

 

Projectwerking op volle toeren

Een project is tijdelijk en werkt naar een concreet doel toe, Elk project start met de opmaak van een projectinitiatiedocument dat duidelijkheid brengt over de doelstelling van het project, het beoogde resultaat, de werkwijze, de samenstelling van de projectgroep, de inzet van middelen en personeel, de eventuele betrokkenheid van stakeholders, …

Intussen zijn er al meer dan 15 projecten opgestart.

De Strategische Stuurgroep Water houdt het overzicht over de lopende projecten en beslist over de opstart van nieuwe projecten.

Bekijk welke projecten er lopen en wie het project coördineert.

 

Platformwerking krijgt een boost

Met de platformwerking ambieert de CIW een open samenwerking binnen een bepaald domein. Binnen een platform wisselen we kennis en expertise uit, brengen we innovatieve praktijken in beeld, verkennen we samenwerkingsmogelijkheden, …

Vandaag zijn 3 platformen actief:

 • Een platform  voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie rond water waar er een nauwe samenwerking is met universiteiten, onderzoeksinstellingen en innovatieplatformen
 • Een communicatieplatform met communicatieverantwoordelijken en woordvoerders van verschillende Vlaamse entiteiten en sectorverenigingen,
 • het platform ‘Circulair Water’ van Vlaanderen Circulair

De CIW heeft de ambitie om een slagkrachtige platformwerking uit te bouwen. Om de platformwerking te ondersteunen, is onlangs een externe dienstverlener onder de arm genomen.

 

Dynamisch werkprogramma

De vernieuwde werking vertaalt zich ook in het nieuwe werkprogramma van de CIW. Het programma vertrekt vanuit de krachtlijnen en doelstellingen van de derde waterbeleidsnota, is outputgericht en dynamisch.

Raadpleeg het CIW-werkprogramma 2021

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.