Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Organisatievorm

 

Organogram CIW

Beleid

strategische stuurgroep water
 • permanente coördinerende kerngroep
 • volgt de projectwerking en de platformwerking op
 • voert het overleg met het middenveld via de klankbordgroep
 • vertegenwoordiging alle CIW partners
 • overlegt maandelijks

 

projectgroepen

(meer over de projectwerking)

 • tijdelijke overlegstructuren
 • werken aan afgebakend project obv PID
 • samenstelling op maat
 • deelname kennisinstellingen/middenveldorganisaties projectafhankelijk
 • vergaderfrequentie projectafhankelijk

 

klankbordgroep
 • het periodieke overleg met de strategische adviesraden

 

platformwerking

(meer over de platformwerking)

 • autonoom
 • open samenwerking
 • samen brengen van kennis, creatieve ideeën, ervaring, expertise

 

continue groepen
(adviesgroep watertoets’ en ‘reactief droogte’)
 • volgen specifieke doorlopende aspecten binnen de CIW-werking op

 

 

Gebiedsgerichte werking

overleg bekkensecretariaten
 • permanent
 • zorgt momenteel voor doorstroming beleidsniveau naar gebiedsgerichte en omgekeerd

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.