Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Werking CIW

Het decreet Integraal Waterbeleid formuleert de algemene opdracht van de CIW als volgt: “Op het niveau van het Vlaamse Gewest zorgt de CIW voor de voorbereiding, planning, controle en opvolging van het integraal waterbeleid. De CIW waakt over de uniforme aanpak van de bekkenwerking. Ze voert de beslissingen van de Vlaamse Regering op het gebied van integraal waterbeleid uit.”

De CIW speelt ook een belangrijke rol bij de planning en de uitvoering van het waterbeleid op stroomgebiedniveau. Daarom werd de CIW aangeduid als de bevoegde autoriteit van Vlaanderen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Sinds 2020 zijn de taken van de CIW verruimd met taken rond droogte en circulair water.

Tot de draagwijdte van de CIW taken behoren zowel (1) het watersysteem, de waterketen als de watergebruiken en -functies, (2) alle beleidsaspecten en (3) de doorstroming van het beleid naar de gebiedsgerichte werking en omgekeerd. 

 

                     De taakstelling en opdrachten van de CIW.         De CIW werkt op basis van een concreet jaarlijks werkprogramma.

 

 

 

De CIW kreeg enkele extra opdrachten naar aanleiding van de ernstige wateroverlast waar Vlaanderen eind 2010 mee te kampen had. 

GA NAAR:

Evaluatie overstromingen

 

Om het waterbergend vermogen op het terrein maximaal te vrijwaren gaf de Vlaamse Regering de CIW in maart 2013 de opdracht om een vervolgtraject voor de signaalgebieden voor te bereiden.

GA NAAR:

Signaalgebieden

 

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.