Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Organisatie

De CIW-werking groeide uit tot een partnernetwerk waarbinnen CIW-partners op een flexibele manier samenwerken en waarbinnen ook vertegenwoordigers van het middenveld en kennisinstellingen een stem hebben.

De doelstellingen van het integraal waterbeleid en de visie van de waterbeleidsnota vormen de gemeenschappelijke drijfveer van de samenwerking, die op twee niveaus vorm krijgt: op beleidsniveau en op het niveau van de gebiedsgerichte werking.

De pijlers van de CIW-netwerkorganisatie:

  • Projectwerking - waarbij alle betrokkenen tijdelijk samenwerken aan een duidelijk afgelijnd project - vormt de basis van de CIW-werking.
  • Platformwerking brengt actoren binnen een specifiek domein met elkaar in contact zodat ze kennis en ervaring kunnen delen en opportuniteiten voor samenwerking kunnen verkennen.
  • De klankbordgroep vormt het forum voor de samenwerking met de strategische adviesraden.
  • De Strategische Stuurgroep Water (SSW) verzekert de integrale en horizontale werking en vormt de spil tussen de CIW-commissie en de projectgroepen, de platformen en de klankbordgroep.
  • Het Overleg Bekkensecretariaten (OBS) waarborgt de wisselwerking tussen het beleidsniveau en het gebiedsgerichte.

 

Raadpleeg de samenstelling van de CIW-commissie en de organisatievorm van het CIW-netwerk. 

                        knop samenstelling         knop organisatievorm

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.