Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Over CIW

Informatie over de samenstelling, taakstelling en werking van de CIW.
Visie CIW Visie CIW

De gezamenlijke visie van de CIW op het integraal waterbeleid is neergeschreven in de waterbeleidsnota.

Organisatiestructuur CIW Organisatiestructuur CIW

De CIW is een partnernetwerk waarbinnen de actoren die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid op een flexibele manier samenwerken.

Co-creatie Co-creatie

Co-creatie vormt de basis voor de samenwerking binnen de CIW.

CIW engagementsverklaring (15dec20)

De engagementsverklaring vormt een basis voor de vernieuwde samenwerking tussen de CIW-leden. In dit document beschrijven de leden: (1) wat ze onder integraal waterbeleid verstaan, (2) hoe ze de visie op het integraal waterbeleid, zoals verwoord in de waterbeleidsnota, willen concretiseren en uitvoeren, (3) welke aspecten van het integraal waterbeleid en van het watersysteem, de waterketen en de watergebruiken ze willen opnemen in de CIW-werking, (4) hoe ze de samenwerking en de engagementen binnen de CIW kunnen intensifiëren, (5) hoe ze de samenwerking met het middenveld en de kennis- en onderzoeksinstellingen willen versterken, (6) hoe ze nieuwe uitdagingen op het vlak van klimaatverandering en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen willen aangaan.

Integraal waterbeleid Integraal waterbeleid

De concretisering van het begrip integraal waterbeleid zoals gedefinieerd in het decreet Integraal Waterbeleid.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.