Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatie overstromingen

Naar aanleiding van de wateroverlast van november 2010, kreeg de CIW de opdracht een grondige evaluatie te maken van de overstromingen en aanbevelingen voor het beleid te formuleren. Ook over de wateroverlast van juli 2021 maakte de CIW een evaluatierapport.

Wateroverlast november 2010

Eind 2010 - begin 2011 werd Vlaanderen getroffen door ernstige watersnood. Hierop volgden een debat in het Vlaams Parlement en tal van initiatieven om de veiligheid tegen wateroverlast te verhogen.

De CIW maakte een grondige evaluatie van de situatie en formuleerde voorstellen en aanbevelingen voor het beleid. Het globale CIW-evaluatiedocument werd op 12 mei 2011 goedgekeurd door de CIW. Het document bestaat uit twee luiken: een inventaris en een actieplan.    

Inventaris

De inventaris beschrijft op een geïntegreerde manier waar zich overstromingen hebben voorgedaan en schetst de belangrijkste aandachtspunten voor:

  • het vrijwaren van ruimte voor water en het vasthouden van hemelwater
  • het onderhoud en de infrastructuur van waterlopen
  • de samenwerking tussen crisiscellen, hulpdiensten en waterbeheerders
  • het databeheer en de watersysteemkennis
  • het juridisch instrumentarium.

Een uitgebreide beschrijving van de overstromingsgebeurtenissen per gemeente is terug te vinden in de inventarisatieverslagen van de bekkensecretariaten.  

Actieplan 

Het actieplan zet in op een mix van acties om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen, van concrete investeringswerken op de locaties waar zich in november 2010 wateroverlast heeft voorgedaan, over het optimaliseren en aanpassen van regelgeving en het uitwerken van nieuwe beleidsinstrumenten tot het versterken van de samenwerking tijdens crisismomenten. Doorheen het document zijn een aantal acties als prioritair aangeduid.  

Rapportering

De daaropvolgende jaren rapporteerde de CIW over de uitvoering van het actieplan uit de globale evaluatie van de overstromingen. Het rapport gaf ook een overzicht van de uitvoering van de resolutie “betreffende het beheersen van wateroverlast in het kader van een integraal waterbeleid” van het Vlaams Parlement van 7 juli 2011.

MEER INFO: De documenten van de Globale Evaluatie Overstromingen (GEOS) en de rapporteringen kunnen geraadpleegd worden in de rubriek 'gerelateerde items' onderaan deze pagina.

Wateroverlast juli 2021

In juli 2021 werd ons land getroffen door ongeziene overstromingen. Ook in Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast. In de daaropvolgende weken hebben waterbeheerders en crisisdiensten de beschikbare informatie over deze uitzonderlijke gebeurtenis verzameld en geanalyseerd.

Op 9 november 2021 brachten ze hun conclusies tijdens een CIW-workshop, die de basis vormde voor een evaluatierapport, met acties en aanbevelingen om ons beter te beschermen tegen uitzonderlijk hoogwater. De CIW keurde het rapport op 15 december 2021 goed.

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.