Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Platformwerking voor water

Met de platformwerking voor water wil de CIW een antwoord bieden op de groeiende nood aan multi-stakeholderoverleg binnen het waterlandschap. De platformwerking vertrekt vanuit een wederzijds versterkende samenwerking en volgt het principe van de drietrapsraket. Dit houdt in dat we samen kennis delen en aftoetsen (1ste trap), samen actie opzetten (2de trap) en samen engagement aangaan (3de trap).

Samen uitdagingen aanpakken

Maatschappelijke en economische evoluties gaan alsmaar sneller, denk maar aan de klimaatverandering, digitalisering, globalisering, verstedelijking, enz. Al deze evoluties brengen uitdagingen, maar ook opportuniteiten, met zich mee. Als individuele organisatie of bedrijf is het niet evident om hierop het gepaste antwoord te vinden. Daarom nam de CIW het initiatief om een platformwerking voor water op te starten.

De platformwerking voor water:

 • bouwt bruggen tussen overheden, kennisinstellingen, onderzoekscentra,  sector- en belangenorganisaties en bedrijven
 • brengt professionals samen die met gelijkaardige kwesties bezig zijn
 • is een plek voor het uitwisselen van kennis en expertise, het aftoetsen van nieuwe ideeën, het verkennen van kansen en het opzetten samenwerkingsverbanden.

Een platform bestaat doorgaans uit:

 • een kopploeg van partners die samen de agenda vormgeven en initiatieven opzetten
 • een breed platform dat als klankbord optreedt. 

Platformwerking - Overlegmodel

De waterplatformen

Voor vijf waterthema’s neemt de CIW het voortouw en brengt ze alle betrokkenen binnen het waterlandschap samen.

 • Het platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie External Link  wil een katalysator vormen voor iedereen die bezig is met wateronderzoek of waterinnovatie, door mensen en organisaties samen te brengen, kennis en ervaringen te delen, gezamenlijke initiatieven op te zetten, als klankbord op te treden, een gezicht te geven aan ontluikende initiatieven, …

 • Het platform Circulair Water External Link valt samen met de werkagenda waterkringlopen van Vlaanderen Circulair. De leden wisselen er kennis uit en delen ervaringen rond circulair watergebruik. Ze detecteren barrières en hefbomen, formuleren acties om de circulaire omslag te realiseren en verkennen mogelijkheden voor schaalvergroting, opschaling en gedragsverandering.

 • Het platform Data en Digitalisering External Link wil een incubator vormen die hefbomen creëert voor de digitale shift in het waterlandschap. Zo werkt het platform aan een data space voor waterdata.

 • Het Europaplatform Water External Link zet in uitwisseling van kennis- en expertise over de waterdossiers die op de gesprekstafel van Europese fora liggen.

 • Het Communicatieplatform Water External Link is een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen rond communicatieve en gedragsgerichte trajecten. Het platform wil een klankbord vormen voor relevante geplande of lopende communicatietrajecten, zoals dat van de Blue Deal, of initiator zijn van gezamenlijke initiatieven zoals bv. de Vlaamse Waterdagen.

Podcast informeert over platformwerking

Benieuwd naar wat de platformwerking voor jou kan bieden? Beluister dan zeker ook de podcast over de platformwerking.

 • (winter 2022-voorjaar 2023) podcast met Jan Verheeke (secretaris Minaraad), Wendy Francken (Vlario) en Louise Vanysacker (De Watergroep) over de betrokkenheid van stakeholders bij de CIW-werking, als voor- en nabeschouwing bij het CIW-event van 2 februari 2023.
 • (zomer-najaar 2022) podcast naar aanleiding van het CIW-Waterforum over droogte, met een interview met Renaat de Sutter (UGent) en Marjolein Vanoppen (Capture) als voorbeschouwing op het Waterforum en audiofragmenten van het Waterforum.
 • (lente 2022) podcast waarin Joris Vanderschrik van Imec en Annelies De Craene van Digitaal Vlaanderen ons meenemen in de wereld van databeheer, datasharing, open data, ... en de mogelijkheden voor het waterbeleid
 • (winter 2021) podcast waarin Bernard De Potter, CIW-voorzitter en initiatiefnemer van de platformwerking voor water, en Kor Van Hoof, stuwende krachten achter de platformwerking Onderzoek, Ontwikkeling en innovatie voor water, hun kijk geven op deze nieuwe manier van samenwerken.

De meest recente podcast staat bovenaan. Eerdere podcasts onder "more episodes".

beluister de podcasts

De platformwerking vertrekt vanuit een wederzijds versterkende samenwerking en volgt het principe van de drietrapsraket. Dit houdt in dat we samen kennis delen en aftoetsen (1ste trap), samen actie opzetten (2de trap) en samen engagement aangaan (3de trap).

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.