Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Platformwerking voor water

Met de platformwerking voor water wil de CIW een antwoord bieden op de groeiende nood aan multi-stakeholderoverleg binnen het waterlandschap. De platformwerking vertrekt vanuit een wederzijds versterkende samenwerking en volgt het principe van de drietrapsraket. Dit houdt in dat we samen kennis delen en aftoetsen (1ste trap), samen actie opzetten (2de trap) en samen engagement aangaan (3de trap).

Samen uitdagingen aanpakken

Maatschappelijke en economische evoluties gaan alsmaar sneller, denk maar aan de klimaatverandering, digitalisering, globalisering, verstedelijking, enz. Al deze evoluties brengen uitdagingen, maar ook opportuniteiten, met zich mee. Als individuele organisatie of bedrijf is het niet evident om hierop het gepaste antwoord te vinden. Daarom nam de CIW het initiatief om een platformwerking voor water op te starten.

De platformwerking voor water:

  • bouwt bruggen tussen overheden, kennisinstellingen, onderzoekscentra,  sector- en belangenorganisaties en bedrijven
  • brengt professionals samen die met gelijkaardige kwesties bezig zijn
  • is een plek voor het uitwisselen van kennis en expertise, het aftoetsen van nieuwe ideeën, het verkennen van kansen en het opzetten samenwerkingsverbanden.

Maak kennis met de platformwerking

Elk platform bestaat uit een kopploeg van partners die samen de agenda vormgeven en initiatieven opzetten en een breed platform dat als klankbord optreedt. 

Platformwerking - Overlegmodel

Cross-platformevent

Om iedereen te laten kennismaken met de nieuwe platformwerking voor water organiseerde de CIW op 14 januari 2022 een cross-platformevent. Heb je het event gemist of wil je een presentatie herbekijken? Dat kan. 

(her)bekijk het webinar

raadpleeg de presentatie

Podcast

Benieuwd naar wat de platformwerking voor jou kan bieden? Beluister dan zeker ook de podcast, waarin Bernard De Potter, CIW-voorzitter en initiatiefnemer van de platformwerking voor water, en Kor Van Hoof, één van de stuwende krachten achter de platformwerking, hun kijk geven op deze nieuwe manier van samenwerken.

beluister de podcast

Interesseformulier

De platformwerking werkt volgens het principe 'voor ons en door ons'. Wil je mee je schouders zetten om van de platformwerking een waar succesverhaal te maken? Laat het ons weten!

vul het interesseformulier in

De waterplatformen

Voor vijf waterthema’s neemt de CIW het voortouw en brengt ze alle betrokkenen binnen het waterlandschap samen.

* Platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Het platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie wil de rol opnemen van:

  • klankbord voor de Vlaamse en Europese onderzoeks- en innovatieagenda's
  • beleidsadviseur die onderzoeks- en innovatienoden detecteert en signaleert
  • facilitator en incubator die beleidsvragen met onderzoeksvragen verbindt en aan gerichte matchmaking doet.

* Platform Circulair Water

Het platform Circulair Water valt samen met de werkagenda waterkringlopen van Vlaanderen Circulair. Het is een platform waar leden kennis uitwisselen en ervaringen delen rond circulair watergebruik. Ze detecteren barrières en hefbomen, formuleren acties om de circulaire omslag te realiseren en verkennen mogelijkheden voor schaalvergroting, opschaling en gedragsverandering.

* Platform Data en Digitalisering

Op korte termijn zal het platform Data en Digitalisering een paar concrete use cases selecteren en uitwerken. Op lange termijn wil het platform een incubator worden die barrières wegwerkt en hefbomen creëert voor de digitale shift in het waterlandschap (bv. rond roadmaps, nieuwe standaarden en overkoepelende trajecten).

* Europaplatform Water

Het Europaplatform Water wordt een denkbeeldige plek voor kennis- en expertise uitwisseling rond de waterdossiers die op de gesprekstafel liggen van Europese fora en voor vroege visieontwikkeling en  informatie-uitwisseling in het kader van standpuntbepaling inzake Europees beleid.

* Communicatieplatform Water

Het Communicatieplatform Water is een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen rond communicatieve en gedragsgerichte trajecten. Het platform wil een klankbord vormen voor relevante geplande of lopende communicatietrajecten, zoals dat van de Blue Deal, of initiator zijn van gezamenlijke initiatieven zoals bv. de Vlaamse Waterdagen.

De platformwerking vertrekt vanuit een wederzijds versterkende samenwerking en volgt het principe van de drietrapsraket. Dit houdt in dat we samen kennis delen en aftoetsen (1ste trap), samen actie opzetten (2de trap) en samen engagement aangaan (3de trap).

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.