Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Platform Circulair Water

Het platform Circulair Water valt samen met de werkagenda waterkringlopen van Vlaanderen Circulair. Het is een platform waar leden kennis uitwisselen en ervaringen delen rond circulair watergebruik. Ze detecteren barrières en hefbomen, formuleren acties om de circulaire omslag te realiseren en verkennen mogelijkheden voor schaalvergroting, opschaling en gedragsverandering.

TeamPlatform Circulair - kerngroep

Het platform bestaat uit een kernploeg van partners die samen de agenda vormgeven en invulling geven aan de werkpaden voor meer circulair watergebruik en een breed platform dat als klankbord optreedt.

Het platform brengt overheden, onderzoekers, ondernemers, sectoren en vernieuwers samen.

State of the Union

Op maandag 25 april 2022 waren de meeste leden van de kerngroep van de werkagenda waterkringlopen te vinden op de ‘State of the Union’ van Circulair Vlaanderen. Zo’n 100 Vlaamse partners tekenden er de engagementsverklaring om binnen zes domeinen, waaronder water, de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken.

In de namiddag was er een break-out sessie over de werkagenda waterkringlopen. De sessie werd op gang getrokken door CIW-voorzitter Bernard De Potter, waarna de 7 werkpaden of oplossingsrichtingen voor meer circulair watergebruik voorgesteld werden. Deze werkpaden vormen de kapstok voor meer publiek-private samenwerking en een rollend actieprogramma rond circulair watergebruik. Enkele kernpartners stelden hun initiatieven voor meer circulair watergebruik voor en we sloten de sessie af met de ondertekening van een engagementsverklaring.

Deze zomer staan opnieuw enkele bilaterale gesprekken met de kernpartners op het programma onder de noemer ‘zomerdialogen’.

Werkpaden voor meer circulair watergebruik

De werkagenda waterkringlopen beschrijft 7 werkpaden om de komende jaren stappen te zetten richting meer circulair watergebruik:

Platform Circulair Water - werkpaden

1. veranker de drietrapsstrategie

2. gebruik afvalwater (meermaals)

3. krijg zicht op de tariefstructuur van water

4. bereik samen meer dan alleen

5. vertaal de urgentie in bruikbare handvaten

6. kijk over de muur

7. behoud het overzicht.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Engagementsverklaring

Wij, partners van de Werkagenda Waterkringlopen,
hebben de ambitie om:

  1. bij te dragen aan een duurzamer watergebruik en een robuust watersysteem in Vlaanderen

  2. circulair watergebruik te helpen opschalen binnen de grenzen van het (water)systeem

  3. een aanjager te zijn voor acties rond circulair water en dit in samenwerking met alle relevante belanghebbenden

  4. deel uit te maken van een partnerschap met focus op het zichtbaar maken van goede praktijken, actieve kennisdeling en versterkende samenwerkingen.

Platform Circulair Water - Engagementsverklaring

Bekijk de foto's, opname en presentatie van 25 april.

"Wat leuk om eindelijk de 'schermgezichten' van het platform Circulair Water in real life te zien en de 'werkpaarden' achter de 7 werkpaden te ontmoeten. Shout out naar de trekkers Tania Verhoeve van de Vlaamse Milieumaatschappij en Liesje De Schamphelaire van het Vlaams WerkgeversPlatform."

Werkgroep Concentraatstromen

In oktober 2022 is een werkgroep opgestart rond concentraatstromen. Lozingsbeperkingen voor concentraatstromen kunnen een rem vormen voor hergebruikmogelijkheden. Er is ook nog te weinig kennis over de mogelijke valorisatie van concentraatstromen. Leden van het platform Circulair Water en het platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie bundelen de krachten, duiken dieper in de problematiek en gaan op zoek naar innovatieve voorbeelden.

Uitdagingen en hefbomen voor circulair watergebruik

Afgelopen jaren zijn heel wat projecten en initiatieven opgestart en in uitvoering gegaan die inzetten op waterbesparing en circulair watergebruik. De kernleden willen hieruit lessen trekken. Wat gaat goed en waar zijn er verbeteringen mogelijk? Ze willen inzichten verzamelen en oplossingen zoeken voor de uitdagingen rond circulair watergebruik. Het overzicht vormt een blauwdruk om verder mee aan de slag te gaan, om prioriteiten vast te leggen en oplossingsrichtingen verder uit te werken. Daarmee hopen de kernleden om sneller tot oplossingen te komen en nieuwe ideeën te bevorderen. 

Meer over de uitdagingen en hefbomen voor circulair watergebruik

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.