Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Europaplatform Water

Kennis- en expertise uitwisseling rond de waterdossiers die op de gesprekstafel van de Europese fora liggen, dat is de doelstelling van het Europa platform Water.

Team

Het platform bestaat uit een slanke kopploeg van partners die samen de agenda vormgeven en initiatieven opzetten en een breed platform dat als klankbord optreedt. 

Europaplatform - kopploeg

Tussensprint herfst 2022

Het Europaplatform buigt zich over waterdossiers die op de gesprekstafel van Europese fora liggen, houdt hierover strategisch denkwerk, toetst visies en standpunten af, …. Afgelopen maanden stond vooral de Kaderrichtlijn Water op de agenda en werden enkele denkpistes verkend voor een toekomstgericht Europees waterbeleid voortbouwend op de bestaande doelstellingen en het gekende beleidskader.

Intussen heeft de Europese Commissie op 26 oktober 2022, in het kader van het tweede Zero-Pollution-pakket, ook haar voorstellen voor herziening van de richtlijn Stedelijk Afvalwater bekend gemaakt. In een tweede voorstel lanceerde de Europese Commissie een herziening van de KRLW en de dochterrichtlijnen Grondwater en Prioritaire Stoffen. Dit voorstel mikt op een geactualiseerde aanpak van vervuilende stoffen (o.a. PFAS)  zowel in grondwater als oppervlaktewater.

Tussensprint lente 2022

Binnen de kopploeg ontspon zich een levendige discussie over de themabepaling (en voorbereiding daarop) van het toekomstige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en over de kaderrichtlijn Water na 2027. Daarbij leek de tijdshorizon 2024 en 2027 ineens snel dichtbij te komen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.