Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Platform Data & Digitalisering Water

Waterkwaliteitsdata, debietmetingen, grondwaterstanden, waterverbruiksgegevens, … Waterbeheerders, waterbedrijven en overheden beschikken over heel wat data. Door nieuwe meetsystemen en sensornetwerken groeien die data bovendien snel aan. Al deze data worden nog waardevoller als we ze gaan delen of koppelen met andere data. Het platform Data en Digitalisering wil een incubator vormen die hefbomen creëert voor de digitale shift in het waterlandschap. Zo werkt het platform aan een data space voor waterdata.

Team

Het platform Data & Digitalisering startte haar werkzaamheden in 2021.

Het platform bestaat uit een slanke kopploeg van partners die samen de agenda vormgeven en initiatieven opzetten, en een breder platform dat als klankbord optreedt.

Kopploeg: IMEC, VMM, VITO en Digitaal Vlaanderen 

Historiek

Tijdens het eerste jaar werkten de platformleden aan een scopingnota met de krijtlijnen voor de samenwerking binnen het platform.

In 2022 lag de focus op het uitwerken van 2 use-cases als inspiratiebron om te tonen wat de mogelijkheden zijn op het vlak van digitalisering en data-innovaties in het waterlandschap en om het draagvlak er voor te vergroten.

  1. Geo-overstromingsplatform: Deze use-case ambieert de uitwerking van een geo-overstromingsplatform om pluviale overstromingen beter te kunnen monitoren en voorspellen op basis van een breed pallet aan databronnen (drone beelden, satelliet beelden, video’s/foto’s van burgers…).
  2. Waterintelligente havens: Deze use-case beoogt uitwisseling van waterdata (incl. sensordata van het project Internet of Water) in functie van een slim watergebruik in de havens.

Naast de aanpak via use-cases bleek er nood aan een meer overkoepelend kader rond het ontsluiten, hergebruiken en koppelen van waterdata in een beveiligde omgeving. Er werd dan ook afgesproken om vanaf 2023 een visie uit te werken om te komen tot een Vlaamse water data space.

Naar een Vlaamse water data space

Wat is een data space?

Een data space is een concept waarbij decentrale infrastructuur het mogelijk maakt om data op grote schaal, veilig en eenvoudig met elkaar te delen. Binnen Vlaanderen ontwikkelt de Vlaamse Smart Data Space (VSDS)  gedragen afsprakenkaders met open standaarden en herbruikbare bouwblokken, die kunnen gebruikt worden voor de uitwerking van een Vlaamse Water Data Space.

Visie en actieplan voor een Vlaamse water data space

Het platform Data en Digitalisering werkt aan een visie en actieplan voor de uitbouw van een Vlaamse water data space, als onderdeel van de Vlaamse Smart Data Space.

Hierbij is het niet alleen de bedoeling om data uit te wisselen, te ontsluiten en te visualiseren, maar ook om bouwstenen zoals modellen, algoritmes, applicaties, en digital twins te voeden en ter beschikking te stellen, zodat deze nieuwe kennis of inzichten kunnen genereren voor de uitdagingen binnen het waterdomein.

In het najaar van 2023 startte een voorstudie. Die zal o.a. de lopende initiatieven rond data-uitwisseling in kaart brengen, de principes en afspraken voor de uitbouw van een water data space vastleggen in een charter, een concrete use case voor een wervend pilootproject voorstellen, …

Stuurgroep: VMM, beleidsdomein MOW, departement Omgeving, Aquafin, VLAIO, Aquaflanders.  


Platform Data en Digitalisering - Selectie use cases
Joris Vanderschrick van Imec en Annelies De Craene van Digitaal Vlaanderen geven in deze podcast (juni 2022) hun kijk op databeheer, datasharing, open data, ... en de mogelijkheden voor het waterbeleid.

Beluister de podcast

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.