Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2021 - Afwegingskader voor prioritaire watergebruiken

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een (dreigende) waterschaarste werkt de Vlaamse Overheid, samen met de maatschappelijk betrokken actoren, sinds begin 2020 aan een instrument dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen: het afwegingskader voor prioritaire watergebruiken.

Inmiddels is een eerste versie van het afwegingskader beschikbaar. De CIW nam kennis van het kader en gaf haar akkoord om het kader deze zomer toe te passen. Aangezien parallel verder gewerkt wordt aan de verdere onderbouwing en verfijning van het kader, zal de toepassing ervan met de nodige omzichtigheid en ondersteuning gebeuren.

Op 30 april 2021 werd de Vlaamse Regering met een mededeling geïnformeerd over het nieuwe kader en de toepassing ervan.

Beslissingsondersteunend instrument

Het afwegingskader is een beslissingsondersteunend instrument voor de instanties en overheden die bij een (dreigende) droogte beleidsmaatregelen adviseren of nemen: ministers, gouverneurs, de droogtecommissie, de provinciale droogteoverlegstructuren, …

Het opzet is te komen tot een objectieve basis voor beleidsbeslissingen bij droogte, gaande van beslissingen over voorzorgsmaatregelen om grotere waterschaarste te vermijden, zoals het gegroepeerd schutten bij sluizen, tot beslissingen over crisismaatregelen bij extreme waterschaarste, zoals een verbod op het innemen van oppervlaktewater door verschillende sectoren.

Het kader biedt informatie over de droogtetoestand en over de effectiviteit en de economische, ecologische en sociale impact van mogelijke beleidsmaatregelen.

Het kader bestaat uit verschillende bouwstenen.

  • Een indicatorenkader dat voor zowat alle waterbehoeftige sectoren aangeeft wanneer die sector te kampen krijgt met dreigende of effectieve waterschaarste.
  • Een waterbalans die geeft inzicht in het aanbod en verbruik van oppervlaktewater, grondwater, hemelwater, leidingwater en ander water (bv. gezuiverd afvalwater) in Vlaanderen op jaarbasis, maar ook tijdens specifieke droogteperiodes.
  • Een inventaris van mogelijke reactieve maatregelen die in aanloop naar of tijdens een waterschaarste kunnen genomen worden om de waterbeschikbaarheid te vergroten of het waterverbruik te verminderen, met een inschatting van de socio-economische en ecologische  impact van elke maatregel en de baten voor het watersysteem.

Beter voorbereid de zomer tegemoet

De CIW-leden gaven hun akkoord om de komende zomer deze eerste versie van het afwegingskader al te gebruiken. Aangezien parallel verder gewerkt wordt aan de verdere onderbouwing en verfijning van het kader, zal de toepassing ervan met de nodige omzichtigheid en ondersteuning gebeuren.

Intussen tekent een CIW-projectgroep ook de governance voor de toepassing van het kader en het reactieve droogtebeleid in het algemeen uit. De projectgroep bekijkt of er aanpassingen nodig zijn aan regelgeving, en welke verfijningen aan het kader prioritair uitgewerkt moeten worden.

   Foto bij nieuwsitem 'Tussentijds evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018'

Het afwegingskader is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement Omgeving, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, het Departement Landbouw en Visserij, en het Agentschap Natuur en Bos.

Omwille van de impact van waterschaarste op tal van sectoren, is een ruime groep van belanghebbenden betrokken bij de uitwerking van het kader. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers vanuit de industrie, land- en tuinbouw, natuur, scheepvaart, waterbeheerders en rioolbeheerders, crisisdiensten, steden en gemeenten, ….


Meer informatie over het project
 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.