Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2020 - Strategische Stuurgroep Water van start

De nieuwe Strategische Stuurgroep Water (SSW) kwam op 30 september 2020 een eerste maal samen. Een nieuwe mijlpaal in de uitrol van de vernieuwde CIW.

De SSW verzekert de integrale en horizontale werking van de vernieuwde CIW. Ze vormt de spil tussen de CIW-commissie en de projectgroepen, de platformen en de klankbordgroep.

Spil in de vernieuwde CIW-werking

De SSW vormt een spil in de vernieuwde CIW-werking en komt elke maand samen.   

De SSW:

Okt. 2020 - Strategische stuurgroep water van start

  • staat in voor de overkoepelende inhoudelijke en/of procesmatige afstemming van thema-overschrijdende dossiers
  • coördineert de projectwerking     
  • voert het overleg met de strategische adviesraden via de klankbordgroep
  • volgt de platformwerking op
  • ….  

Ook projectwerking in de startblokken

Op haar eerste twee vergaderingen besprak de SSW onder meer de uitrol van de projectwerking.

De modaliteiten voor de projectwerking zijn intussen uitgetekend. Een steekkaart en een projectinitiatiedocument (PID) moeten duidelijkheid brengen over de doelstelling van elk project, het beoogde resultaat, de werkwijze, de samenstelling van de projectgroep en eventuele betrokkenheid van stakeholders, de inzet van middelen en personeel, ...

Intussen staan een aantal prioritaire projecten in de steigers:

  • voor de verfijning van de communicatie over de drinkwatervoorraden op basis van het escalatieschema drinkwater
  • voor het verbreden van de scope van hemelwaterplannen naar hemelwater- en droogteplannen, zoals voorzien in de Blue Deal
  • voor de uitwerking van een beslisboom en leidraad ter ondersteuning van de realisatie van oeverzones (geschikte locatie en gewenste oeverzonetype)
  • voor de uitbreiding van de watertoets naar een water- en droogtetoets, zoals voorzien in de Blue Deal
  • ...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.