Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2021 - CIW adviseert verbod op wateronttrekkingen uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare waterlopen

In kleine, ecologisch waardevolle waterlopen is bij een laag debiet of bij droogval de kans groot dat schade aan de natuur optreedt. Onttrekkingen uit deze waterlopen kunnen dit effect nog vergroten en onherstelbare schade aanbrengen.

Om dit te voorkomen, heeft de CIW een kader uitgewerkt voor de instelling van permanente onttrekkingsverboden in kleine, ecologisch zeer waardevolle waterlopen en publieke grachten.

De CIW zal dit kader overmaken aan de gouverneurs, samen met een kaart van de kleine, ecologisch zeer kwetsbare waterlopen en publieke grachten waarvoor ze de instelling van een permanent onttrekkingsverbod adviseert.

Dit initiatief past binnen het uitvoeringsbesluit van 7 mei 2021 bij de wet onbevaarbare waterlopen en geeft ook invulling aan het Evaluatietapport Waterschaarste en Droogte 2020.


Het uitvoeringsbesluit van 7 mei 2021 bij de wet onbevaarbare waterlopen bevat nadere regels voor het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te kunnen halen, biedt het besluit aan de gouverneurs de mogelijkheid om, na advies van de CIW, het onttrekken van water uit één of meerdere waterlopen of één of meerdere bekkens permanent of in bepaalde periodes van het jaar te verbieden of beperken.

CIW-advies

Op 26 april 2021 gaf de CIW goedkeuring aan een kader voor het instellen van permanente onttrekkingsverboden in kleine, ecologisch zeer waardevolle waterlopen en publieke grachten.

Het kader bouwt voort op het eerder uitgewerkte kader voor de instelling van tijdelijke captatieverboden, zoals opgenomen in het draaiboek Coördinatie bij waterschaarste en droogte.

   2021 - Droogte: sproeien tractor

Het kader voorziet 2 opties: een jaarrond verbod of enkel een verbod tijdens de zomerperiode wanneer de waterloop tijdens de hydrologische winterperiode een voldoende hoog debiet aanhoudt.

De CIW zal dit kader aan de gouverneurs overmaken, samen met een kaart van de kleine, ecologisch zeer waardevolle waterlopen en publieke grachten waarvoor de CIW de instelling van een permanent onttrekkingsverbod adviseert.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.